bloc-notes Aniversarea Teatrului de Păpuși PUCK – Tinerețe ... · Din acest motiv, doresc să pre-zint cititorilor prestigioasei noastre reviste jubileul unei vechi instituții - [PDF Document] (2024)

bloc-notes Aniversarea Teatrului de Păpuși PUCK – Tinerețe ...· Din acest motiv, doresc să pre-zint cititorilor prestigioasei noastre reviste jubileul unei vechi instituții - [PDF Document] (1)

TRIBUNA

Director fondator:Ioan Slavici (1884)

Publicație bilunară care apare sub egidaConsiliului Județean Cluj

Consiliul consultativ al revistei de cultură Tribuna:Alexandru Boboc

Nicolae BrebanAndrei MargaD. R. PopescuGrigore Zanc

Redacția:Mircea Arman

(manager / redactor-șef)Ovidiu Petca

(secretar de redacție)Ioan-Pavel Azap

Ani BradeaClaudiu Groza Ștefan Manasia

Oana PughineanuAurica Tothăzan

Maria Georgeta Marc

Tehnoredactare:Virgil Mleșniță

Redacția și administrația:400091 Cluj-Napoca, str. Universității nr. 1

Tel. (0264) 59. 14. 98Fax (0264) 59. 14. 97

E-mail: redactia@revistatribuna. roPagina web: www. revistatribuna. ro

ISSN 1223-8546

Responsabilitatea asupra conținutului textelor

revine în întregime autorilor

bloc-notes

Pe copertă: Christian Paraschiv, Feminin - Masculin (1999) ulei pe panou

V echea mentalitate a genurilor minore a fost definitiv „înmormântată” de Wolfgang Goethe, un patres al literaturii comparate

și teoriei literare. Din acest motiv, doresc să pre-zint cititorilor prestigioasei noastre reviste jubileul unei vechi instituții clujene de cultură, îndrăgită de generații întregi de copii și aparținători (bu-nici, părinți...) din Cluj-Napoca și nu numai, cu o vârstă care nu se vede pentru că e mereu juvenilă, așa cum trebuie să fie un teatru de acest gen. La Ziua Teatrului a fost prezent și Vicepreședintele Consiliului Județean, Vákár István, care sprijină, cu entuziasm, toate activitățile și inițiativele con-tribuind la succesele din ultimii ani. Și eu, clu-jean copilărit prin centru, am savurat spectacole minunate, începând cu anii ’60, ca mulți dintre concetățenii noștri, păstrând, cu toții, amintiri dragi. Echipa administrativă, secția română și cea maghiară, sub conducerea directorului Emanuel Petran, a sărbătorit marți, 5 februarie, frumoasa aniversare organizată de consiliera artistică Dana Vartic. Programul a început la ora 11:00, cu Hänsel și Gretel (în română), a continuat, la 17:00, cu A csillagszemü Juhász/Ciobănașul cu ochi de stele (în maghiară) pentru a încununa seara, la 18:30, cu un excelent documentar semnat de Kocsis Tünde, imagine și montaj Jakabffy Tamás și Tárkányi János: Povestiri din spatele scenei - Marionetă și Mim: Balló Zsuzsa, Balló Zoltan și Péter János. Autoarea reînvie începuturile secției maghiare (din 1960) în dialog (subtitrat) cu o veche protagonistă, Balló Zsuzsa, care redă, în stilul ei fermecător, o în-treagă epocă: cum mergeau, în turneu, cu vechiul autobuz care se mai strica, o dată chiar desprin-zîndu-se remorca decorului! A fost onorată și o mare regizoare, Kovacs Ildiko, cu montări (și pen-tru adulți) care au făcut epocă în anii 80’ prin în-drăzneala și fronda lor: Ubu Rege, Visul unei nopți de vară ș. a. Profit de această ocazie, să infirm un

Aniversarea Teatrului de Păpuși „PUCK” – Tinerețe de... 69 de ani

„basm” care circulă, mai ales, printre tinerele ge-nerații, că înainte de 1990 nu erau spectacole bune, de nivel internațional – și atunci teatrul, cinemato-grafia și literatura noastră au dat numeroase opere universale de vârf. Filmul, „condimentat” cu fo-tografii particulare (colectivul a fost ca o familie), poze și filmări la spectacole și repetiții păstrate în arhivă, a fost apreciat la maximum de publicul nu-meros, fiind răsplătit cu aplauze furtunoase. La fel au fost onorate Kocsis Tünde, Balló Zsuzsa și Dana Vartic, care au primit flori de la directorul Emanuel Petran. Aplauze au fost oferite și unei vechi actrițe a secției române, Doina Dejica, venită special din Statele Unite, pentru a se bucura, cu vechii colegi și actualul ansamblu, de eveniment.

Am aflat multe lucruri noi, interesante, de exemplu prima și singura trupă de pantomimă, în România, a fost Mim7 cu cei trei celebrați și alții, nu numai din teatru, atrași de arta pe care Marcel Marceau a dus-o pe culmi, în acea vreme, fiind in-vitat să joace și la Hollywood! Succesul trupei a fost așa mare, încât au fost chemați să joace prin toată țara. Faima a crescut în toată Europa, scriindu-se o carte despre ei, în Germania, și primind o invitație de a juca la un Festival din Amsterdam, în Olanda. Din păcate, nu au primit mult sprijin de la autorită-țile comuniste, însă aceasta și salariile mici nu i-au împedicat să lucreze, cu mult entuziasm și dăruire, pentru plăcerea lor și a spectatorilor.

La final, oaspeții și angajații au fost invitați la un savuros co*cktail pregătit de doamne din colec-tivul teatrului, încheînd evenimentul într-o plăcu-tă atmosferă prietenească. Nu ne rămâne decât să dorim Teatrului clujean Puck - al celor mici, dar nu minor – frumoasa urare La mulți ani cu tinerețe fără bătrânețe!

n

Eugen Cojocaru

TRIBUNA • NR. 396 • 1-15 martie 20192

bloc-notes Aniversarea Teatrului de Păpuși PUCK – Tinerețe ...· Din acest motiv, doresc să pre-zint cititorilor prestigioasei noastre reviste jubileul unei vechi instituții - [PDF Document] (2)

editorial

U na dintre definițiile date de David Armeanul filosofiei, prea puțin comenta-tă și pusă în inferioritate față de celelalte

definiții este: melete thanatou - pregătirea pentru moarte.

Spinoza, în Ethica, spune: hom*o liber de nulla re minus quam de morte cogitat; et ejus sapientia non mortis, sed vitae meditatio est - Omul liber nu se gîndește la nimic mai puțin decît la moarte și înțelepciunea lui nu este o meditație asupra morții, ci asupra vieții. Este o definiție total contrară celei amintite aici, și reflectă în întregime mentalitatea modernă, profund diferită de cea a anticilor.

Platon, ca să vorbim de lumea antică, referin-du-se la ideea de pregătire pentru moarte, spunea: „Filosoful își desprinde sufletul cît mai mult de tovărășia cu trupul spre deosebire de ceilalți oa-meni (Phaidon, 65 a). Această desprindere vizează de fapt o stare de catharsis, și ea se realizează, cum spune Platon, printr-o: „despărțire cît mai mult a sufletului de trup și deprinderea lui de a se concen-tra în sine, de a se retrage peste tot din trup și de a trăi - cît este cu putință - și în ceasul de acum și mai tîrziu, el singur, cu sine însuși, dezlegat ca de niște lanțuri ale trupului” .

Să vedem ce scrie, despre acest fapt, David Armeanul: „De aceea, se și spune trup (demas) ca un lanț (desmos) al sufletului, iar corp (soma) ca și cum ar fi îngropare și mormînt (sema) al lui” .

Platon, în Gorgias, scria: „Și poate că în realitate sîntem morți. Am auzit-o din gura unui înțelept. Spunea că noi acum sîntem morți, că trupul nu-i pentru noi decît un mormînt...”. Iar în Kratylos: „Cuvîntul trup poate fi luat în mai multe sensuri... Și într-adevăr, unii spun că el este mormîntul (sema) sufletului, acesta fiind îngropat în el în clipa de față. Apoi, prin faptul că datorită lui semnifică sufletul toate cîte le semnifică, și prin aceasta ar fi numit pe drept semn. Totuși, mai ales discipolii lui Orfeu îmi par a fi cei care au stabilit numele acesta, în sensul că sufletul ispășește pentru cele ce trebuie să ispășească, iar spre a se păstra el are acest adă-post, care întruchipează o închisoare”.

În Die Philosophie der Griechen, Eduard Zeller arată că principalele izvoare ale filosofiei grecești ar fi religia și misterele. După el, religia grecilor s-ar afla în raport cu filosofia parte în opoziție, parte în înrudire.

Concepția religioasă a grecilor era una naturistă, ancorată puternic în raționalism. Religia lor a în-cercat să explice omul prin spiritul său, zeii avînd, ei înșiși, caracteristici specifice umane, fiind un soi de transcendentalizări ale lui, în măsura în care pu-tem vorbi despre transcendental sau transcendent în viziunea grecească asupra lumii. Această spi-ritualizare a religiei grecești a jucat un rol decisiv în nașterea și formarea filosofiei grecești. Eduard Zeller spune: „Activitatea fanteziei, prin care se dă o semnificație generală individualului sensibil, este următoarea treaptă în activitatea intelectului care caută de aici să ajungă la esența generală și la

temeiurile fenomenelor”. Același autor afirmă că religia grecească nu avea propriu - zis o dogmatică bine constituită, ci doar o mitologie, fiind lipsită de un sistem conceptual rigid. Astfel, a fost posibilă o mare libertate de mișcare în cîmpul gîndirii și științelor. În viziunea lui Ed. Zeller inițiatul în mis-tere, numit epoptes, era de fapt un individ care se ocupa cu contemplarea, iar participarea la mistere nu era decît o contemplare - theoria. Teoreticianul german crede că mișcările orfice și dyonisiace au avut un rol decisiv în dezvoltarea ulterioară a filo-sofiei grecești.

Deși am văzut că însuși Platon ne trimite, refe-ritor la problema lui melete thanatou, la misterele grecești, ca și Platon, David Armeanul spune că soma este sema pentru suflet, adică faptul că trupul este mormîntul sufletului. Problema rămîne încă destul de neclară, mai ales datorită faptului că nu există pînă în prezent o radiografiere exactă a ceea ce însemnau misterele pentru eleni.

În linii mari, studiile existente asupra mistere-lor au reliefat faptul că acestea erau niște ceremonii secrete în care erau împărtășite inițiaților anumite cunoștințe socotite esoterice. Aceștia erau legați prin jurămînt că nu le vor împărtăși altora. Mircea Eliade, în Istoria credințelor și ideilor religioase

a afirmat chiar că adevăratele secrete ale Marilor Mistere nu au fost niciodată divulgate. Această idee este omniprezentă și în lucrarea lui Victor Magnien, Les Mysteres d’Eleusis, leur origines, le ri-tuel et leurs initiations. Mai mult, pentru el, întreaga filosofie greacă a avut „un caracter obscur și mis-terios”.

Dacă am putea lua în serios această afirmație atunci ne-am rătăci deja într-un labirint de eresuri și raționalitatea întregii filosofii grecești ar putea fi pusă sub semnul îndoielii. De aceea, vom încerca să reținem ceea ce este relevat ca esențial de către cercetătorii care s-au ocupat de aceste mistere.

Același Victor Magnien ne spune că existau o mulțime de asem*nea mistere atît în Grecia dar și în Egipt, Siria, Persia, Frigia, Cappadocia sau în Tracia. Referitor la misterele grecești, patrona-te fiecare de o zeitate determinată, acestea erau: Misterele Cabirilor, Corybanților, ale Marilor zei, Misterele lui Chronos și ale Titanilor, Misterele lui Zeus în Creta, Misterele Hecatei în Egina, Misterele Dioscurilor, Misterele lui Antinous la Mantineea, Misterele Herei la Argos și Nauplia, Misterele lui Sagra în Attica, Misterele Aphroditei în Cipru, Misterele lui Dionysos în Creta, Delphi sau Athena, ca să enumerăm doar cîteva dintre ele.

Cele mai cunoscute dintre ele erau însă Misterele de la Eleusis. Aici se găsea un sanctuar numit Telesterion. In grecește, Telesterion însemnează: lo-cul unde au loc ceremoniile de inițiere.

Mircea Eliade arată că acest sanctuar pare să fi fost construit în secolul al XV - lea î.e.n. Aceste mistere, se pare, ar fi fost celebrate timp de două mii de ani, dar unele ceremonii ar fi suferit modifi-cări de-a lungul timpului. Să vedem, totuși, ce erau

aceste mistere. În cele ce urmează, vom sintetiza expunerea lui Mircea Eliade privitoare la aceste misterii din lucrarea mai sus pomenită.

Aceste ceremonii de inițiere erau graduale și se dezvoltau treptat. Unele din scenele acestor cere-monii care se refereau la primele inițieri sînt repre-zentate pe vase și basoreliefuri care au ajuns pînă la noi. Aristofan, dar și Sofocle și Euripide, au făcut unele aluzii la aceste ceremonii. Misterele Eleusine erau separate în două categorii: Micile Mistere și Marile Mistere. Micile Mistere erau programate în luna Anthesterion - februarie. Marile Mistere se țineau în luna Boedromion - septembrie, ambele ținîndu-se o dată pe an. Ceremoniile durau opt zile și toți cei purificați, oameni liberi sau sclavi, aveau dreptul să participe la ele. Avînd în vedere că par-ticiparea la aceste mistere era liberă, deducem că nu putea fi vorba de niște secrete propriu-zise. De altfel, spune Mircea Eliade, nu știm aproape nimic despre riturile oficiate în ziua a doua a ceremoniei, prima zi fiind rezervată diferitelor formule incan-tatorii și diverselor invocații. Din ceea ce știm cu siguranță putem spune următoarele: misterele erau niște ceremonii ce presupuneau o anumită inițiere purificatoare - katharsis - scopul lor fiind acela de a obține așa numita epopteia, starea de contemplare.

În celebrul său dicționar, Bailly ne spune că mys-terion are ca rădăcină pe my care are și sensul de a tăcea, a închide ochii și gura. Așadar, misterele erau niște ceremonii care provocau o stare de tăcere, de non-vedere, însăși rădăcina tel cu care se formează cuvîntul telete - inițiere - are și sensul de desăvîrșire și realizare. Acesta este și sensul verbului teleo care înseamnă a realiza un lucru, a desăvîrși ceva.

Mircea Eliade ne spune că în Micile Mistere neofitul se pregătea pentru o înțelegere simboli-că a morții. Plutarch, în Despre originea sufletului, afirma: „Moartea consistă în a te exila de trup; și somnul consistă în a fugi de trup așa cum sclavul fuge de stăpînul său”. Acesta, se pare, era scopul tuturor acestor telete - ceremonii - de a muri sim-bolic. Magnien crede că inițiații erau socotiți morți și primeau un mormînt ca, mai apoi, după diverse ritualuri să revină la viața corporală. Apoi ei pot participa la epopteia, la viziunea supremă, la starea de theoria - contemplare.

Mircea Arman

Filosofia ca practicare a morții – cîteva note marginale

Mircea Arman

Continuarea în pagina 27

TRIBUNA • NR. 396 • 1-15 martie 2019 3

bloc-notes Aniversarea Teatrului de Păpuși PUCK – Tinerețe ...· Din acest motiv, doresc să pre-zint cititorilor prestigioasei noastre reviste jubileul unei vechi instituții - [PDF Document] (3)

Lavinia Miculapoeme vintageBucurești, Editura Eikon, 2019

N u mai țin minte în care context mi-a fost recomandat volumul Laviniei Micula, Poeme vintage (Eikon, 2018). Drept reci-

pient al unei noi autenticități plutind pe oceanul de poetizări cu simțurile tocite și sintaxa torturată în speranța unei – pe veci pierdute – originalități. Sau cum – riscant – teoretizează Nicolae Adam în textulețul publicitar – devenit, în ultima vreme, aproape obligatoriu, un fel de certificat de garan-ție – pe coperta din spate a cărții: „Fiecare vers are logica și autonomia sa; dacă există o specie poetică, poematică, de filozofo-poezie care să fie ilustrată printr-un singur rînd, în această specie s-ar înscrie textele versificate genuin de Lavinia Micula!” Nu pot să nu mărturisesc aici: ca unul dintre acei – realiști și visceraliști – detectivi sălbatici – mă aflu – de o viață – pe urmele for-mei genuine – literare, artistice, umane ș.a.m.d. Poesis-ul genuin îl descopăr însă – de fiecare dată – camuflat în textele elaborate, viclene, amorsate în cărți sau reviste de către scriitoare sau scriitori hedoniști, erudiți, cinici, „naivi și sentimentali” dar și ironici și autoironici... Pentru că – experi-ența fiindu-mi de cînd mă știu cel mai bun învă-

țător – nu există o poezie reușită ingenuu – poate numai în folclorul fabulos al copiilor, pe care nici un Salinger sau Naum nu l-ar putea codifica vreo-dată cultural – poate numai în lyrics-urile inven-tate în joacă, la muncile agricole, de către din ce în ce mai ipoteticii țărani. Concluzionez: nu exis-tă forme ale ingenuității valabile literar – există însă un fabulos efect al ingenuității ce survolează în permanență paginile și cărțile autorilor profe-sioniști, inteligenți, citiți și școliți din care istoria literaturii îi va reține – cu rare excepții – pe cei mai mari. Unde va fi descoperit Nicolae Adam semnele acestei „filozofo-poezii”„versificate ge-nuin”? În poemul de deschidere al volumului? Scrie Lavinia Micula în Poem îndepărtat: „singu-rătatea femeii e o piatră/ pe care bărbatul o arun-că în mare/ și se întoarce/ pasăre/ cîteva secunde/ pe umerii lui”. Singurătate, piatră, pasăre, femeie, bărbat – cuvinte care, așa cum apar aici, ar merita să figureze într-un dicționar de cuvinte interzise pentru poeți. Urmează o serie de poeme erotice, confesive, fals epistolare, scrise pentru „Bărbatul ca sistem senzorial” (frumos titlul acestui poem cu început promițător: „există bărbați care ating femeia/ ca și cum ar învăța pentru prima oară/ să lege șireturi din piele”; dar, apoi, iarăși plonjăm în dicționarul de cuvinte interzise, în romanța comună a fantasmei erotice: ape, păduri, păsări,

Ştefan Manasia

Înțelesuricărți în actualitate

femeia iubită, pace, maci). Un alt poem, InSight, conține distihul ăsta frumos care mi-l evocă pe Traian T. Coșovei: „lîngă mine/ ți-ar ajunge toată viața o cană cu apă”. În alt loc, au haz trimiteri-le licențioase: „dragostea se dilată/ un corp fără umbră pocnește/ și nu se aude// uită-te cum ochii tăi devin sidefii de atunci/ aștept să prind o stea căzătoare între sîni” (Acrofobie cu mine). În fine, pot cita un întreg poem – Apele noastre amesteca-te – al dereglării erotice, cu imagini derulate onc-tuos spre finalul anecdotic (aici reușit): „ies de la tine din carne ca dintr-o mare moartă// mă întind peste muchia patului/ și aștept zorile/ toate zorile/ cu pielea mea sărată și întinsă/ de palmele tale/ ca un lac în care nimic nu mișcă/ nimic nu trăiește/ nimic nu se aude// dragostea plutește la suprafa-ță/ mai frumoasă ca niciodată// un fir de pai tul-bură apa”. Pentru ca apoi să întîlnesc, din nou și din nou, versuri de genul: „nevoia mea de tine/ este violet” – versuri care puteau suna, eventual, insolit într-un anumit context al poeziei genera-ției ’60 (acela în care neomoderniștii erau agreați de regim, iar suprarealiștii și oniricii – prea puțin frecventați).

Poeme vintage conține sub o duzină de piese erotice ok – să adaug listei Ceai de ierburi acrișoa-re – dar și texte datate, tributare stilului, vocabu-larului și sintaxei poeziei șaizeciste – în tot ce are ea mai rău (floral, decorativ, suav, înalt-sentimen-tal). Nu filozofo-poezie, ci poem tranzitiv, epurat de această recuzită datată, ar fi de așteptat în tex-tele viitoare ale poetei.

n

Ioana HeidelMi-a plăcut culoareaCluj-Napoca, Ed. Ecou Transilvan, 2017

C a în cazul majorității românilor care au emi-grat în anii comunismului în Occident, viața Ioanei Heidel nu este lipsită de „peripeții” pu-

tând constitui oricând, mai ales din perspectiva ce-lor care au trăit mai mulți sau mai puțini ani în acea vreme, substanța unui roman. Căsătorită cu un etnic german din România, se stabilește în anii ’80 împre-ună cu familia în Germania Federală. Simpla plecare din țară era, în acea vreme, o aventură, urmată de adaptarea la un mod de viață cu totul diferit de cel de până atunci. Trecem peste detalii spunând doar că vocația pentru literatură Ioana Heidel și-a des-coperit-o relativ târziu valorificând tocmai propria experiență de viață. Ea debutează editorial în 2013 cu romanul autobiografic Dincolo de orizont, apărut la editura clujeană Ecou Transilvan, urmat de alte două: Mi-a plăcut culoarea (2017) și În așteptarea tre-cutului (2018), publicate la aceeași editură. Ne vom opri în rândurile ce urmează asupra celei de a doua cărți, o proză biografică, nu autobiografică.

Subintitulat Pe urmele unei românce din Gabon, romanul Mi-a plăcut culoarea urmărește desti-nul unei tinere care la începutul anilor ’80 alege să se căsătorească cu un coleg de facultate din Gabon și să se stabilească în țara africană. A părăsi însă

România ca urmare a unei căsătorii mai ales cu o persoană de culoare nu era defel simplu. Studentă la Facultatea de Arte Plastice din București, secția Artă Monumentală, Olimpia Zdrenghea, verișoară a au-toarei romanului de față, se îndrăgostește de Jean, un coleg de la secția Ceramică. Până aici nimic neobiș-nuit, atâta doar că acesta venea de pe „continentul negru” și, în acei ani, culoarea pielii îl făcea nu doar exotic ci, în ochii majorității, și indezirabil. Fără a fi coup de foudre, relația dintre cei doi evoluează, mai ales la insistențele uneori disperate ale bărbatului, transformându-se treptat într-o dragoste de nestăvi-lit. Tinerii hotărăsc să înfrunte greutățile și să se că-sătorească. Urmează o perioadă de câțiva ani în care trebuie să învingă prejudecățile părinților Olimpiei și ale comunității, apoi încăpățânarea autorităților române de a nu-i acorda aprobarea pentru căsătorie și pentru plecarea din țară. Abia după nașterea unui copil, o fetiță, se pot căsători în România iar când fe-tița are zece luni cei trei își iau, la propriu, zborul spre Gabon. Adaptarea la noua lume, deși nu ușoară, se dovedește a fi posibilă, grație și unui dram de noroc (pe care nu l-au avut majoritatea celorlalte românce, în jur de 70 ne spune protagonista, stabilite în acei ani în Gabon, tot prin căsătorie): într-un timp relativ scurt, Olimpia este angajată ca restaurator la Muzeul Național de Artă și Tradiții din Libreville, capitala noii sale patrii, iar Jean ca profesor de ceramică la un liceu. Dacă financiar li se deschid perspective faste,

Ioan-Pavel Azap

Romanul unui conflict cultural

„marea dragoste” se destramă ineluctabil. Jean se îndepărtează afectiv tot mai mult de Olimpia, dar în același timp acceptă ca de la sine înțeles să devină la propriu întreținutul soției: „O femeie din Africa este cu atât mai valoroasă și respectată, cu cât valoarea cu care fusese cumpărată la căsătorie este mai mare. Însă, noi, româncele, nu numai că nu fusesem cum-părate, dar mai aduceam și bani în casă, unele dintre noi chiar mai mult decât soții noștri [...] Financiar soții noștri erau asigurați, traiul era compensat prin câștigul nostru, al femeilor [...] În Gabon o palmă dată soției și reclamată rudelor ei îl costă pe bărbat o amendă usturătoare, pe care o încasau rudele so-ției. Eu nefiind cumpărată, nu aveam nicio valoare. Din acest motiv, Jean își putea permite orice. În ochii lui, eu eram doar o tolerată și o foarte bună sursă de venituri” (pp. 203-229). Dacă din perspectiva îm-plinirii familiale anii trăiți în Gabon sunt un eșec, pentru cineva însetat de cunoașterea altor lumi, așa cum este Olimpia, cele peste trei decenii petrecute pe continentul african rămân o aventură fascinantă. Memorabile sunt paginile despre nunta tradițională din satul lui Jean, situat în inima junglei, precum și cele despre obiceiurile și cultura locale. Dar, dincolo de detaliile specifice, în cartea Ioanei Heidel este vor-ba înainte de toate de conflictul dintre două culturi oarecum incompatabile, mai degrabă decât de con-fruntarea a două civilizații.

Scris la persoane întâi, din perspectiva eroinei, Mi-a plăcut culoarea este, deopotrivă, roman soci-al, politic, de dragoste, psihologic, de călătorii, et-nografic, inițiatic – cunoașterea unei culturi radical diferite de cea în care te-ai născut și crescut –, de o dezarmantă sinceritate și de o cuceritoare simplitate, în sensul epurării scriiturii de volute inutile, care se parcurge cu plăcerea și curiozitatea cu care citești o carte de aventuri. n

TRIBUNA • NR. 396 • 1-15 martie 20194

bloc-notes Aniversarea Teatrului de Păpuși PUCK – Tinerețe ...· Din acest motiv, doresc să pre-zint cititorilor prestigioasei noastre reviste jubileul unei vechi instituții - [PDF Document] (4)

Dumitru Borțan, Lidia Carmen Pircă Trinitatea poezie transilvane: George Coșbuc,Octavian Goga, Aron Cotruș Sibiu, Editura Asociaţiunii Astra, 2018.

D iscursul din Catedrala Blajului din 2/14 mai 1848 al lui Simion Bărnuțiu, pen-tru unitate și libertate națională, „se va

repeta în tot lungul veacului, fragment cu frag-ment în poezia transilvană, cu forța originară a ideilor care nu cunosc opreliști omenești.” (Emil Giurgiuca) În fond întreaga poezie transilvană de până la 1918 este un „discurs poetic” pentru libertate și unitate națională. Alcătuitorii aces-tei cărți au ales din poezia transilvană trei poeți exemplari pentru această temă: Coșbuc, Goga și Aron Cotruș, care alcătuiesc ideatic, dar cu particularități stilistice, o trinitate.

Răsunetul lui Andrei Mureșanu devine „o lecție poetică” pentru poezia patriotică a lui Coșbuc: elogiul latinității ca semn al tăriei nea-mului și al nobleței dătătoare de vigoare națio-nală (v. Podul lui Traian); Cântec, în care versul „Din stejarul Romei, tu mlădiță ruptă” respiră atâta mândrie a descendenței noastre romane: „Și că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume/ Triumfător în lupte, un nume de Traian”; condamnarea trădării de neam (v. Decebal către popor), pericolul răpirii limbii, ca semn sigur al distrugerii ființei naționale; și ideea și tonul de legământ le recunoaștem în Graiul neamu-lui: „Repezi trec în vifor anii,/ Ispitind puterea ta,/ Neam român! Cu ură mare/ Vor căta me-reu dușmanii/ Graiului român pierzare:/ Dar să piară ei cu toții,/ Nu l-am dat și nici nepoții/ Nu-l vor da!”; chemarea patriotică a unirii „în cuget și simțiri” a românilor din patru unghiuri are rezonanță în poetica definiție a Patriei ro-mâne văzută de Coșbuc sub semnul unității indestructibile prin limbă, obiceiuri și destin istoric: „Patria ne e pământul/ Celor ce sun-tem în viață,/ Cei ce ne iubim frățește/ Ne dăm mâna românește;/ Numai noi cu-același nume,/ Numai noi români pe lume,/ Toți cu-aceeași soartă dată,/ Suspinând cu toți odată/ Și-având toți o bucurie;/ Asta-i patria română/ Și ea sfântă să ne fie!”

În prelungirea accentelor lirice cu îndemn la unitate națională din poezia lui Andrei Mureșanu și Coșbuc se situează Goga. Pentru „poetul pătimirii noastre”, visul neîmplinit al unității este „copil al suferinței” de jalea că-ruia au răposat „moșii și părinții”. În volumul Cântece fără țară, scris între anii 1914-1916, dezideratul unității naționale capătă forma unui categoric imperativ social, amintind al-ternativa gravă a lui Andrei Mureșanu: acum ori niciodată. Dacă Mureșanu este poetul re-voluției transilvănene de la 1848, iar Coșbuc poetul Memorandului (1892-1894), Octavian Goga este poetul Războiului pentru întregirea neamului. Poezia Latinitatea strigă din tran-șee are ceva din îndemnurile marșului Treceți

batalioane române, Carpații ce au însuflețit pe ostașii noștri pentru dezrobirea Ardealului, dar glasul strămoșilor români și timbrul de alar-mă apropie această poezie de accentele biblice ale poeziei Un răsunet. Mulțimea imperative-lor, a propozițiilor-îndemnuri conferă acestei poezii tonul unei patetice chemări la salvarea unui neam de la moarte, iar salvarea, ca din „din somnul cel de moarte” al lui Mureșanu nu poate fi decât unitate națională. Versurile „Români din patru unghiuri, acum ori nicioda-tă/ Uniți-vă în cuget, uniți-vă-n simțiri” rever-berează cu mai multă forță poetică în strofele lui Goga: „Azi duhul meu fără popas vă chea-mă,/ Vă cere-a lumii nouă epopee,/ Din mii de guri cu chiot de aramă/ Latinitatea strigă din tranșee./ Voi unde sunteți, râu complet de pa-timi?/ Uniți-vă nu-i vremea de-a mai plânge/ Nevolnicii răscumpără cu lacrimi/ Durerile cari se plătesc cu sânge!.../ Acolo-n hora vije-liei crunte/ E clocotul visării noastre sfinte!/ Veniți, români! p*rniți-vă spre munte!/ V-arată drumul morții din morminte,/ Să nu uitați a veacurilor carte./ Veniți, veniți!... Căci adevăr zic vouă:/ Ori vă mutați hotarul mai departe,/ Ori veți muri cu trupul frânt în două.”

Lirica protestului energic a lui Aron Cotruș face sinteza poetică între versul lui Coșbuc și stihuirea din elegiile patriotice ale lui O. Goga. El este tribunul Transilvaniei, în sensul de-plin al cuvântului: poetul luptător și agitator. Cele mai multe poezii și cele mai bune sunt „mânioase manifeste lirice” prin care se arun-că reproșuri în fața unor răuvoitori și ignari contestatari ai drepturilor noastre legitime ca băștinași, asupra pământului Transilvaniei. Emblematică pentru poezia sa este Ai noștri sunt acești munți…. Titlul însuși este o afir-mație hotărâtă sugerând o pretinsă și nemoti-vată controversă istorică pe care o rezumă tot un poet ardelean din generațiile de mai târziu: Vouă ce v-a dat Ardealul? Din folclor se ia ideea comuniunii om/natură, prin care se motivează și amplifică afirmația din titlu; iar în partea a doua se revarsă o cascadă de întrebări, de inte-rogații retorice, al căror rezultat este imposibi-litatea contestării că Ai noștri sunt acești munți: „Cine l-a arat/ din începutul veacurilor, neîn-cetat?/ Cin’ l-a sămănat/ cine i-a fost slugă și stăpân?/ Care dintre neamurile vechi și noi/ are îngropați în sânul lui atâția eroi?/ a cui doină pe-aicea plânge?/ cin’l-a apărat mai dârz de-al năvălirilor puhoi/ și l-a adăpat de-atâtea mii și milioane de ori/ cu sânge/ și sudori/ ca noi?... Interogația retorică din cuprinsul poeziei ar fi putut figura și ca o convingătoare concluzie: „De-acest mănos pământ daco-român./ Cine ar putea, mai mult ca noi, să spuie/ c-al lui e?!/…” Oda închinată Transilvaniei cuprinde și un legământ al poetului de a veghea la libertatea ei, de a-i fi ostaș-rapsod. „Sufletu-ți să-mi fie voievod,/ să-ți fiu ostaș-rapsod,/ dârjenie, foc, strădanie/ unic în viața ta”. Ca și Coșbuc este un cântăreț al Tricolorului, dar nu un interpret al

Ion Buzaşi

Trinitatea poeziei transilvane și Marea Unire

semnificației culorilor ci o mărturisire sinceră și emoționantă că are unde să-și aline durerea și să-și întărească nădejdea, că acest simbol al pa-triei va fi „prevestitor de pacea/ cea binecuvân-tată/ de cer și Dumnezeu.” Ținut binecuvântat de Dumnezeu și străjuit de amintirea glorioasă a unor eroi ai istoriei transilvane: „Horia, țăra-nul de cremene/ cum n-a fost altul să-i seme-ne”/, care în poezia lui Cotruș capătă dimen-siuni epopeice; cred că-i era eroul cel mai drag din întreaga noastră istorie, așa cum dovedește și recitarea proprie și inimitabilă a poemului, cu versuri și rostire sacadată care se înfig în memorie ca inscripții de neuitat, prin elemen-tele hiperbolice ale evocării: „uriaș domn,/ pe-al adâncurilor noastre sfâșiat somn,/ pe-al răzmerițelor roșu praznic - / mai roși-vei oare vreodat’, năpraznic/ acestui neam, viața și isto-ria -,tu, / munte,/ „al vrerilor noastre cele mai crunte,/ Horia?/…

În celebrarea Marii Uniri toate aceste figuri istorice sunt evocate într-o Alba Iulia sărbă-torească, chiar dacă poezia închinată cetății Marii Uniri, coboară tensiunea vibrației poe-tice la forma unui reportaj în versuri, e drept cu hiperbole și comparații de timbru cotruși-an. „În 1918, într-o Alba Iulie nouă,/ veniți de pretutindeni câtă frunză și iarbă,/ ruptu-ne-am năvalnic istoria în două,/ într-o p*rnire străveche și oarbă…/ Fii ai aceluiași neam, ai aceleiași datine,/ c-o dragoste dârză și idolatră/ ridicat-am în fața Europei ce prindea să se cla-tine,/ Ardealul acesta de foc și de piatră…/ Și din ăst traco-valah, năprasnic țintirim/ dat-am mâna cu toți frații pân’la Nistru și la Mare…/ Și-mpreună vrem să ducem lupte mari, să biru-im - / și să zidim cântând ca nici un alt popor sub soare…/”

n

TRIBUNA • NR. 396 • 1-15 martie 2019 5

bloc-notes Aniversarea Teatrului de Păpuși PUCK – Tinerețe ...· Din acest motiv, doresc să pre-zint cititorilor prestigioasei noastre reviste jubileul unei vechi instituții - [PDF Document] (5)

Maria VaidaBihoreni la Marea UnireCluj-Napoca, Editura Școala Ardeleană, 2018

L ocul natal poartă o semnificație aparte pen-tru fiecare dintre noi. Loc al începuturilor aurorale și al minunățiilor trăite în anii

copilăriei, „tărâm al izvoarelor” pentru Teohar Mihadaș, cel trudnic adâncit în legendele aromâ-ne din Grecia, dar și loc revendicat, glorificat ca apartenență la neam și la istoria lui. Pentru poeta Maria Vaida, Bihorul este spațiul spiritual-geo-grafic în care s-a născut și s-a format, glorificat liric în volumul Poemele de piatră, titlu combi-natoriu cu cel al lui Geo Bogza, așa cum pentru eseista Maria Vaida datoria de suflet a fost să scrie studiul monografic despre Gheorghe Pituț, biho-rean născut la Săliștea de Beiuș. Un centru al lu-mii spirituale interioare a scriitoarei este Beiușul configurat ca atare în cărțile ei.

Celor două profiluri literare care o definesc în câmpul literelor transilvane ca poetă și ese-istă, recunoscute și apreciate unanim de critica de specialitate, Maria Vaida adaugă pe acela de cercetătoare în vechi izvoade referitoare la isto-ria locurilor natale. Apelând la documente, ea scrie despre Beiușul meu pagini de o rară apeten-ță pentru evocarea personalităților locului care au participat la Marea Unire. Cartea se numeș-te Bihoreni la Marea Unire și a apărut la Editura Școala Ardeleană în anul Centenarului. Pentru că demer sul autoarei este mai mult decât o cerceta-re de tip istoric prin documentele vremii asupra anilor dinainte și de după Unire, încadrarea în tipologia genurilor și scrierilor de acest fel e și ea dificilă. Acolo unde sfârșește relatarea sau comen-tariul de tip documentarist începe să acționeze

„Troița de cuvinte” întru preamărirea bihorenilor

Adrian Țion

empatic afectivitatea, patriotismul, atașamentul înflăcărat față de spiritus loci invocat mereu cu mândrie. De aceea, voi apela la metafora folosită chiar de autoare în cuprinsul cărții. Maria Vaida nu are pretenția de a scrie un studiu istoric despre Marea Unire și citează din Ioan Aurel Pop care pledează pentru scrierile istorice scrise exclu-siv de istorici și nu de altcineva. Dar autoarea se semețește să afirme cu patos nedezmințit: „ridic acum, prin acest volum, troița mea de cuvinte” întru slava celor „jertfiți pe altarele istoriei nați-onale, ca Unirea cea Mare să poată fi înfăptuită.” Ceea ce este mai mult decât o „scriere istorică”.

Această insolită „troiță de cuvinte” este eșalo-nată pe mai multe capitole, cuprinzând momen-tele organizatorice ale alegerilor pentru Marea Unire din Bihor, sunt reproduse „tipuri de creden-ționale”, iar participanților le sunt atașate biografii amănunțite, argumentate cu citate largi din publi-cațiile vremii. Sunt prezentați 111 participanți, pe larg sau succint, în funcție de importanța persoa-nei sau de documentele găsite în arhive paricula-re sau de stat. Din totalul participanților (număr incert, 205 identificați în acte, dar mulți rămași în memoria colectivă), cei descoperiți „au fost oa-meni devotați idealului național”, ei „îi reprezintă și pe cei neștiuți, mulți dintre ei cu multă școală, cu doctorate la marile universități din Apus, fapt care atestă importanța pe care bihorenii au acor-dat-o dintotdeauna învățăturii”. Din frumoasele medalioane evocativ-biografice remarcăm cele referitoare la: Ioan Ciordaș, „martirul Beiușului”, Ardelean Iustin, editor al revistei Vulturul din Oradea, Bolcaș Nicolae, „al doilea martir al Beiușului din anul 1919”, Bușiția Ioan, profe-sor și președinte al Turing Clubului Român din Beiuș, episcopul și patriotul Roman Ciorogariu,

„arhiereul de o rară autoritate” Demetriu Radu, avocatul Aurel Lazăr, medicul Ioan Matei, profe-sorul Teodor Neș, protopopul Petre Papp, Camil Sălăgean, „reprezentant al Școlii civile greco-ca-tolice din Beiuș”, Ioan Sfârlea, avocat din Aleșd, Atanasie Toader născut în comuna Sighiștel. Lista e întregită cu femeile române din Beiuș partici-pante la Marea Unire.

Un capitol special este intitulat Masacre îm-potriva românilor în perioada ante și post Unire. În masacrul de la Aleșd au murit 25 de oameni și au fost răniți peste 50. În satul Sighiștel au fost omorâți 14 săteni, la Târgu-Lăpuș, „barba-ria ungurească” s-a manifestat prin uciderea a 24 de români. Un bilanț tragic este zugrăvit în cu-vinte zguduitoare în acest „Calvar al Bihorului” trăit de populația pașnică din noiembrie 1918 până în aprilie 1919, când „au fost comise atro-cități din partea ungurilor în peste 93 de locali-tăți românești”. Capitolul se încheie cu paragraful Destulă jertfă, în rezonanță cu finalul nuvelei lui Galaction La Vulturi! când Dănilă, „starostele” ciobanilor, înalță o rugă la cer, spunând: „Ajunge atâta risipă, atâta jaf la vulturi din mana bietei țări și din carnea noastră!” Cifre care au îndoliat isto-ria. Oameni care au făcut istorie.

Cercetătoarea Maria Vaida, scriind această carte de interes istoric național, se vede pe sine ca „umil scormonitor prin vechi hârțoage pe care mulți le-ar fi voit pierdute.” Dar supuse din nou atenției publice, ea face un act de profund pa-triotism, necesar pentru a ne cunoaște trecutul și pentru a ne cinstii înaintașii. Sunt analizate și marile cărți despre Marea Unire, Sacrificiul și Joia patimilor, scrise de Mihail Diaconescu și Horia Bădescu. Textul scris de autoarea din Bihor, cu un înalt profesionalism și probitate intelectuală, este urmat de cincizeci de pagini cu fotografiile celor prezentați și cu aspecte din epocă, ceea ce contribuie la mai bună cunoaștere a celor relata-te. Prefațând acest impresionant volum evocativ scris de Maria Vaida, profesorul Mircea Popa scrie conclusiv: „Pentru toți cei care au contribuit la ri-dicarea acestui edificiu care este România Mare, autoarea a depus, după cuviință, fie un buchet de flori comemorativ, fie o lacrimă de recunoștință și sinceră prețuire”.

nChristian Paraschiv Sat și Ortodoxie (2016)

TRIBUNA • NR. 396 • 1-15 martie 20196

bloc-notes Aniversarea Teatrului de Păpuși PUCK – Tinerețe ...· Din acest motiv, doresc să pre-zint cititorilor prestigioasei noastre reviste jubileul unei vechi instituții - [PDF Document] (6)

comentarii

Dumitru VeleaConvoi spre BabilonJerusalim, Editura „Zur-Ott”, 2018

C u o activitate de peste patru decenii, vreme în care, egal cu sine, s-a manifestat ca poet, dramaturg, eseist, gazetar și animator cul-

tural de o rară vitalitate, Dumitru Velea publică recent Convoi spre Babilon, o carte de versuri cu-prinzând un număr de patruzeci și două de poe-me, în variantă bilingvă româno-idiș, prin tălmă-cirea reputatului poet și prozator Menachem M. Falek, bistrițean de origine și emigrat în Israel în 1964. În privința așezării în pagină, cartea urmea-ză, firește, criteriile limbii și scrierii ebraice, cu pa-ginarea și trasarea cursului lecturii dinspre final spre început și a scrierii de la dreapta la stânga. Cu volumul Convoi spre Babilon, Dumitru Velea ne aduce în fața unei poezii de idei, crescute din-tr-o patetică situație existențială, o întoarcere la interiorizare și meditație, cu imagini din aria sim-bolică de profunzimea unora dintre volumele sale anterioare (Fărâme de piatră, 2000; Vântul de Sus, Vântul de Jos, 2005; Xerxes la Hellespont, 2006), unitatea cărții de față fiind asigurată, în acest con-text, de linia meditativ-solemnă – model de valo-rificare, în descendență blagiană –, susţinută prin recurs la prestigioase motive biblice, cu rădăcini întinse în lumea asiro-babiloniană și cu rezonări în lumea noastră creștină. Poetul își dovedește și aici sensibilitatea unui poet cult, care, dincolo de exercițiul meditației, beneficiază de prezența unei elevații morale. Efortul său este dirijat către recu-perarea sacrului și a căutării spirituale, ca într-un ritual de inițiere („îți schimbă hainele murdare de pe tine”), în „țărână”, în „foc”, în „piatră” ori în „viță de vie”, părți ale unui peisaj cosmic, sim-boluri ale rodniciei și statorniciei, aflate într-o intimă simbioză cu natura magică: „Tu invită-l la

struguri pe cel ce îl vezi lângă tine,/ lasă-l să stea la umbră, când soarele-i la amiază,/ și-n frigul nop-ții, să se-ncălzească la zid” (Vlăstarul).

După cum o poate confirma și titlul, spațiul poetic creat în acest volum oferă sentimentul unui complex popas gnoseologic într-o lume veche în care cititorul se familiarizează cu toate dimensiunile timpului. Având ceva din structura bătrânului cântăreț nomad, poetul trădează din pasiunea față de reconstituirea epică a unor eve-nimente istorice de mare rezonanță, a unor spații spirituale îndepărtate, încărcate de mituri și în-tâmplări revelatoare. Integrarea într-o asem*nea amplă perspectivă asupra condiției umane a unui detaliu mitic cunoscut generează un fior liric de profundă vibrație interioară. Prin plasarea în cen-trul ei a celebrului fiu al lui Darius cel Mare, pe Xerxes, poezia Corturile de safir văzute de Xerxes devine imaginea cu desăvârșire dintre cele mai elocvente pentru această formă de plasare în una din dimensiunile permanente ale existenței. Se întretaie aici două direcţii de desfășurare a isto-riei și vieţii omului, drumul de la răsărit la apus („Calea Regală”, cum s-a zis) al lui Xerxes p*rnit la război cu Grecia de dincoace de mare, drum prea omenesc sfârșind în amurg, și drumul „cor-turilor de purpură”, ca aventură divină, care se ţine departe de cel al oamenilor războinici, și care merge de la nord la sud, trecând cu călătorii săi prin experiența simbolică a „captivităţii”, reușind, prin aceste noi încercări, precum cele prezente în Convoi spre Babilon, să ajungă să vadă „pământul făgăduit”: „Corturile se duc și vin peste mare /pe-un pod mai subțire ca lama săbiei, /unul de altul se țin prin văzduh /Cu altele pe de lături ca aripi. //De pe podul de vase între țărmuri legat, /cu soa-rele în Carul de aur, /cu toată Asia în spate, eu, Împăratul Xerxes, /întreb: «Unde se duc corturile de purpură?»”

Marin Iancu

Viziune și reflecție

Plasat în fruntea cărții sub greutatea celor mai diverse ipostaze ale simbolurilor de deschidere și început de lume, poemul Steagul de pe munte ne amintește de prezenţa lui Moise, prevestind jert-fa răscumpărătoare a lui Iisus, după cum, de fapt, mai toate poemele din acest volum leagă, prin re-levarea anumitor determinări, Vechiul Testament de Testamentul cel Nou: „Omul a obosit. Este mai bătrân ca/ muntele; mâna abia o mai ridică/ pen-tru a decide soarta celor din vale -// unii așteap-tă să-i vadă lumina/ răsfrântă din palmă,/ alţii se înfioară de umbra-i/ întinsă rece pe frunţi.// Omul se sprijină în toiagul mai bătrân/ decât el; picioarele îi tremură. Cei doi/ însoţitori îl așează pe-o piatră -// ei îi ridică mâinile spre soarele/ ce se trage sub pleoapa nopţii,/ dar cine, Doamne, i le coboară/ ca semn pentru ceilalţi?// Nu se mai știe de-i om. Cu braţele întinse/ de cei doi, ca și cum ar fi pe o cruce,/ l-a prins asfinţitul soarelui - // unii îi simt răsufletul cum îi umple/ ca o ploaie de foc,/ ceilalţi se zbat sub umbra mâinii,/ până li se întunecă ochii/ și îi cuprinde frigul” (s.n.). Cu totul surprinzătoare se arată aici și ideea că transmiterea Spiritului de pe munte nu schimbă și răscumpără, în această fază, lumea, ci doar o luminează în despărţirea imperfecţiunii sale: unii se umplu de răsufletul de sus „ca o ploaie de foc”, alţii rămân să se zbată „sub umbra mâinii/ pănă li se întunecă ochii” și-și pierd cunoștinţa și posibi-litatea cunoașterii.

Putem, în ceea ce privește valorificarea blagi-ană, să vedem în această ipostază a omului „mai bătrân ca muntele” și unele consonanţe mitico-li-rice cu „personajele” Zamolxe și Pan. Prin în-treaga arie simbolistică de profunzime deținută de toate celelalte ipostaze ale metaforei orbului, a iluminării interioare a omului, se poate observa și apropierea de imaginea bătrânului ca metaforă a inițiatului. Saltul de la „piatră” („Cei doi/ însoți-tori îl așează pe-o piatră”) la „cruce” („Cu brațele întinse/ de cei doi, ca și cum ar fi pe-o cruce...”) duce spre o sacralitate a universului, intenție fun-damentală care domină, în câteva dintre imagini, și spațiul poetic al lui Lucian Blaga, bunăoară din Vară nouă („Lângă o piatră cerșește un orb...”) sau în poemul Pan („Acoperit de frunze veștede pe-o stâncă zace Pan./ E orb și e bătrân”).

Desprindem de aici mai multe componen-te de sine ale viziunii poetului, în fond câteva ipostaze complementare, pe care nu ezităm a le socoti fundamentale, toate laolaltă reușind să se

Christian Paraschiv Negrul este culoarea limbajului (1988)

Christian Paraschiv Creștini de Orient. Paște (2015)blană, foiță de aur și ceară

TRIBUNA • NR. 396 • 1-15 martie 2019 7

bloc-notes Aniversarea Teatrului de Păpuși PUCK – Tinerețe ...· Din acest motiv, doresc să pre-zint cititorilor prestigioasei noastre reviste jubileul unei vechi instituții - [PDF Document] (7)

interconecteze înrâurindu-se reciproc în moduri diferite, mai ferme sau mai subtile. În fața absolu-tului ce pare interzis omului, acţionând pârjolitor asupra acestuia, lumina se dă prin atribute de din-colo de fire, ca necreată, și acţionează revelator, ca o „scoatere-din-ascundere” a acţiunii divinităţii: „Cu vălul pe față cobori între cei din vale,/ îl ridici să-ți citească literele gravate pe chip,/ te-acoperi și faci drumul înapoi spre stâncă:/ norul te-așteap-tă să-ți aprindă vălul pe față” (Norul). Supus unui joc al incertitudinilor și al unui rând de legi ocul-te, în poezia Cortul înfățișării omul devine impli-cat în acțiunea de opacizare alternativă a sacrului, trimițând simbolic spre o distanțare și, respectiv, o apropiere în ordinea cunoașterii față de condi-ția limitativă a devenirii sale: „De seara până di-mineața ți-a luat înfățișarea./ De dimineața până seara îți dă înfățișarea.”

Înzestrată cu aceeași coloratură profundă, de alegere aplicată a Domnului între bine și rău și a omului, în ipostaza lui Iona, de a refuza, de tea-mă sau de neîncredere, să vestească în cetate con-damnarea celor ce s-au abătut de la legile săpate pe table, se deschide perspectiva semantic-meta-forică asupra omului trecând prin infern și, gra-ţie infinitei bunătăţi a mâniosului tată, să i se lu-mineze speranţa vieţii, prevestitoare a nemuririi christice: „Vrejul acesta cu frunze și flori albastre,/ întins peste ape, în susul râului,/ își are rădăcina înfiptă în stânca din mal” (Despre cele trei vrejuri). Mai mult decât atât, identificăm în acest poem și un semn al originii („imaginea ascunsă în ape-le râului”), al vechimii și, din nou ca la Blaga, al esențializării și, prin asociere cu sângele, al rege-nerării și al reintegrării prin ape în misterele uni-versului: „întins spre lumină, pe deasupra capului meu,/ după ce, trei zile și trei nopți, am stat// în pântecele peștelui din apele înfuriate”. Aceeași forță de sugestie a imaginilor și o neasemuită pu-tere de reflecţie a autorului sunt detectabile și în poezii precum Poveste cu șoareci, Un copil plânge, Negustorul de oale sau În același loc.

Scriind o poezie de imaginație, cartea se com-pletează în cea mai bună parte a ei printr-o poezie de meditație. Dumitru Velea vede poezia ca „isto-rie secundă”, istoria fiind de fapt „Imaginaţia cea Mare” a Domnului (v. cartea A doua navigaţie), după cum ne-o spune tranșant în Despre forme: „Numai zidarul are o singură formă,/ din care,/ nu se vede decât zidul”. Inspirându-se, pentru a

transmite emoția lirică, dintr-o multitudine de idei și întâmplări care își aruncă lumina nefirească din ce în ce mai puternic peste noi, Dumitru Velea își concentrează atenția asupra câtorva motive li-rice, totdeauna de regim simbolic. Poemele Plata zidarului, Vlăstarul, Umbra viţei de vie sunt grăi-toare în acest sens, cum altfel se știe despre viţa de vie, faţă de care toate sunt o iluzie, cum zice poe-tul, că reprezintă viaţa veșnică și în același sens pe Iisus. Sau, pe de altă parte, nu întâmplător, la fel de sugestivă rămâne și prezența insistentă, într-o asem*nea „mitologie” lirică, a imaginii norului care, pe lângă funcția sacră a unui complex cere-monial de protecție și purificare cosmică, poartă în sine divinitatea, ca ascundere și semnalizare a prezenţei Bătrânului și ca protejare a omului de întâlnirea cu infinita forţă a Acestuia. Dumitru Velea lasă să înţelegem că Tatăl și Fiul sunt de aceeași esenţă, și că, de dincolo de timp, omul, în ipostază de copil, trece „prin ploaie” (botez), fără pericol, pe calea devenirii sale spirituale. O triadă hegeliană: „Bătrânul trece cu norul pe creștet,// înfășurat în pânzele alunecoase ale norului,/ fiul călătorește odată cu el;// copilul îi întâlnește pe cale/ și, fără să-i vadă,/ se uită la soare/ și trece mai departe prin ploaie” (Prin ploaie). Sunt poezii în care poetul își orientează cu voluptate potenți-alul afectiv spre aptitudini poetice semnificative, cu adevărat convingătoare prin profunzimea și reflexivitatea pe care acestea le implică. În esența sa emoțională, poetul se angajează spre contem-plație filosofică, conținutul poemelor începând să capete mișcare, deșteptând închipuirea prin șirul de sugestivități frenetice inepuizabile: „Se spune că de la asem*nea oameni/ își ia Domnul cărbunii aprinși/ de-i pune pe limba celor muți,/ ca să vor-bească;/ cenușa o lasă ascultătorilor, pe frunțile plecate” (Omul aprins).

Se impune aici un excurs bachelardian, după cum materia poemelor lui Dumitru Velea o so-licită, dincoace de mișcarea spiritului în ea. Unul dintre cele mai complexe simboluri și principii calitative din categoria arhetipurilor cultivate de Jung și Mircea Eliade, după cum Bachelard scria în L’eau et les rêves, urmărindu-i ipostazele și semnificațiile în literatură, elementul acvatic deține în scenariul mitico-metaforic creat aici o funcție magică, purificatoare. Semn al originii și al vechimii, purtând „povestea” sacră a fapte-lor de demult, imaginea apei, în cele mai diverse

reprezentări ale sale („să știi că te voi înfășura, ca o apă”, „ținutul dintre ape”, „te întorci/ în propriul cort, ca-n apele mării”, „mă trece prin apă până la genunchi”, „își unduie deasupra apei un ochi de floare”, „și trece mai departe prin ploaie”, „imagi-nea ascunsă în apele râului”), se încarcă de adânci semnificații spirituale, într-un prim semn al esen-țializării și reintegrării în sferele sacre, misteri-oase ale lumii. Printre alte atâtea reprezentări, ca elemente primordiale ale creațiunii, focul simbo-lizează acțiunea de fecundare, purificare și ilumi-nare: „De cel cu șapte ochi/ ascunde-te-n stâncă:/ cu foc din șapte sori/ ochii ți-i mănâncă” (Cel cu șapte). Deloc întâmplătoare în acest context, aso-cierea dintre „foc” și cifra „șapte”, cu toate indici-ile sale de „trepte ale desăvârșirii” sau ca „număr al unei totalități în mișcare”, ar putea înregistra în poezia Cel cu șapte mutațiile spirituale spec-taculoase intervenite în tendința de ascensiune a ființei umane. Alteori, substanța acestui univers este alcătuită din viziuni menite să sugereze sen-timentul inefabil al unui mister generalizat: „Cel ce scoate cu mâna tăciunele aprins în foc,/ într-o clipă, îți schimbă hainele murdare de pe tine/ și te îmbracă în altele curate” (Vlăstarul). Semne ale unei asem*nea virtuozități expresive ne oferă Dumitru Velea și în poezia Otic și abur, o stranie „metafizică” a țărânii, a pământului, plin de taine-le existenței celor „șase sute de trupuri omenești” mântuite „în lut”. Apreciem aici jocul degajat, cu accente mai severe însă decât s-ar fi putut percepe la prima vedere, cu vagi presimțiri de extincție. În acest amestec de „țărână” și „carne” domină sentimentul unui loc superior oricăror altor for-me, de dincolo de viață, al unui infinit ce nu poate fi reprezentat, un amestec de dumnezeire și pă-mântesc, în care „sângele”, raportat la elementul acvatic, se înscrie în sfera simbolică a „istoriei” evenimentelor de mult uitate, a evidenţierii câ-torva „puncte” în care spiritul s-a lăsat revelat în-tr-un desfășurarea unei istorii noi, de dimensiune christică.

În mod cert, Dumitru Velea este un poet ajuns la o formă de evidentă cristalizare. Pătrunse de fiorul unor profunde neliniști, poemele din volu-mul Convoi spre Babilon impun o tensiune lirică superioară, un efort de identificare interioară, un mod de a reflecta poetic asupra condiției omu-lui în istorie. În concluzie, dacă în comparație cu Aquino, care se putea lăuda cu Juvenal sau Toma, aici, orașul Petroșani poate fi mândru că îl are as-tăzi pe Dumitru Velea.

n

Christian Paraschiv Communisme (1995)

Christian Paraschiv Corp II (1986)

TRIBUNA • NR. 396 • 1-15 martie 20198

bloc-notes Aniversarea Teatrului de Păpuși PUCK – Tinerețe ...· Din acest motiv, doresc să pre-zint cititorilor prestigioasei noastre reviste jubileul unei vechi instituții - [PDF Document] (8)

in memoriam

L a numai câteva luni după trecerea la cele veșnice a prietenului nostru, Ion Dodu Bălan, a luat drumul veșniciei și statorni-

cul amic și confrate, poetul, romancierul, drama-turgul, eseistul și traducătorul Ion Brad. Brad cel veșnic chipeș și de-a pururi verde – cum îmi plă-cea să îl alint – reprezentant de seamă al litera-turii române și al României întregi, cea pe care a reprezentat-o demn și vertical în lume, ca sol al românității, într-o vreme în care diplomația ro-mânească se constituia într-un vector credibil. A avut șansa să fie diplomat în perioada în care li-derii mondiali ai vremurilor țineau seama de ceea ce spuneau Bucureștii, de la Bonn la New-York sau de la Varșovia și Cairo la Tel Aviv. Ion Brad a slujit România ca ambasador în Elada și în Cipru mai bine de nouă ani, într-una din perioadele cele mai grele pentru ciprioți /anii '70-'80/, cât și în Centrala Ministerului Afacerilor Externe, ca di-rector, la cârma Direcției Culturale, imediat după întoarcerea sa din misiune, cumva ca răsplată pentru diplomația culturală pe care a practicat-o. Aveam să mă conving personal despre dăruirea cu care a lucrat în Grecia și în Cipru, direct de la românii de pe acele meleaguri, în anul 1993, când i-am cunoscut pe aceștia la Atena, evocându-mi nu pe diplomații în post de atunci, ci doar pe Brad și Ecobescu.

A avut grijă sensibilul scriitor ca „avataru-rile” sale din misiunea respectivă să le prezinte posterității în șase volume, pagini de un farmec aparte, apărute la confluența celor două milenii, și fără cunoașterea cărora istoria raporturilor ro-mâno-elene nu poate fi reprodusă la adevărata lor valoare, fără a apela la analizele și prezentarea do-cumentelor respective, elocvent fiind aportul său la strângerea și dezvoltarea conlucrării bilaterale, inclusiv în diplomația economică. Într-o conver-sație, la cea de-a 85-a aniversare, cu privire la di-plomația actuală mi-a răspuns:

Nicolae Mareș:– Ați fost printre diplomații nepereche, ca să fo-

losim o sintagmă argheziană, din perioada anilor 70, atunci când diplomația românească era pe val, când diplomații occidentali, pe care i-am cunoas-cut și eu, ne căutau, ne curtau, cei socialiști ne invi-diau. Cu sârg, imaginație și multă dăruire ați făcut o școală a diplomației culturale. Nu vă doare că am ajuns atât de terfeliți în lume? Quo vadis, Domine? Cât mai avem de așteptat, când ne vom reveni?

Ion Brad:– Firește că mă dor! Chiar dacă, în mod firesc,

dacă facem acum parte din NATO și Uniunea Europeană, cu orientările lor obligatorii și pentru diplomații noștri, prezența lor anemică pe plan internațional, mai ales în domeniul cultural, este îngrijorătoare. Mulți au renunțat prea ușor, din nepricepere sau reavoință, la specificul și mândria națională, la toate interesele care nu se promo-vează de la sine, fără competență și chiar talent. Dar să sperăm că și în acest domeniu esențial, o generație nouă, de tineri diplomați, va evada din somnolență și absenteism comod, adeverind încă o dată că românii au talent și în diplomație, după

exemplul strălucit al lui Titulescu și urmașilor săi, printre care s-a numărat și Lucian Blaga.

Personal, încă din anii '70 ai secolului trecut am văzut în autorul volumului de poeme: Transilvane cetăți fără somn /1977/ o întruchipare a modestiei și a dăruirii necondiționate aceluia care a cunos-cut nemijlocit glia strămoșească, personal dând noi dimensiuni liricii marilor poeți și diplomați transilvani: Octavian Goga, Lucian Blaga și Aron Cotruș. Acesta a fost Poetul și Cetățeanul Ion Brad, care – parafrazându-l pe Coșbuc – a fost: suflet din sufletul neamului. De-a lungul anilor m-am convins și de statornicia prieteniei sale, în fapt o vocație, care a rămas pentru mine o rara avis, cultivată de el în toate împrejurările, cu mul-tă sensibilitate și credință în mai bine. Nu voi uita un episod petrecut în urmă cu patru-cinci ani, când împreună cu istoricul George G. Potra și fratele său Alexandru Brad, am călătorit în satul natal al poetului, la Pănade, acolo unde scriitorul a văzut lumina zilei, la 8 noiembrie 1929. Aici el ne-a prezentat fiecare din locurile mirifice de care a fost legat încă din copilărie, inclusiv de drumu-rile pe care le făcea la Școala din Blaj. Era pe la jumătatea lunii mai; nu ne-am putut opri să nu ne întindem la povești pe iarba verde din fața casei, iarbă pe care cu decenii în urmă o călcase desculț în picioare, dovedindu-ne că știa toate poveștile și pe oamenii locului, ale bunicilor și părinților, a

Nicolae Mareș

Ion Brad – scriitor și diplomat

Ion Brad

celor apropiați pe care îi evoca cu atâta dragoste și căldură; la fel și Timotei Cipariu și pe corifeii Școlii Ardelene.

Cu mândrie, la Blaj ne-a dus Ion Brad pe Câmpia Libertății, ne-a arătăt clasele „Liceului său” din „Mica Romă, sălile în care a învățat și a locuit, biblioteca etc. Plină de învățăminte a fost și alocuțiunea rostită la întâlnirea cu foștii colegi, cu un public larg în fața căruia a conferențiat despre istoria școlii, a Blajului și a Ardealul Sfânt, cel pe care l-a venerat o viață întreagă. La fel la o slujbă consacrată Sfântului Ioan Paul al II-lea, cu prilejul canonizării fostului Pontif și marcării momentu-lui respectiv într-o slujbă-conferință înălțătoare săvărșită în lăcașul istoric al vechii Mitropolii, cu participarea a peste șapte sute de persoane.

Nu o dată, la Sebeș și Lancrăm, Ion Brad a evocat, ca un veritabil istoric literar, relația sa cu Lucian Blaga, contactele avute cu marele poet și filosof, cât și alți reprezentanți de seamă ai cul-turii românești, printre care: Ion Agârbiceanu, Emil Isac, prietenul său, Mircea Zaciu, Aurel Rău și alții.

Și acum regret că fotografiile făcute cu aparatul telefonic s-au pierdut în străfunzimile electronice ale buclucașei scule, fără să le mai pot recupera. Stângăcie de începător fără abilități tehnice.

Până la adânci bătrâneți n-a uitat Ion Brad des-pre prima sa ieșire în lume, la Festivalul interna-țional al tineretului și studenților de la Varșovia din vara anului 1955, împreună cu Doamna Teatrului Românesc, Lucia Bulandra, și cu pic-torul Hatmanu de la Iași, poemele apărute cu un an înainte din florilegiul Cu sufletul deschisfiin-du-i apreciate de publicul polon cu un premiu. Au urmat: Cântecele pământului natal– 1956; Cu timpul meu– 1958 / pentru care a primit premiul „George Coșbuc” al Academiei Române în 1959; Eroii fabulelor– 1964; Fântâni și stele– 1965; Fiica Dunării și a mării– 1966; Poeme– 1970; Orga de mesteceni– 1970; Cele patru anotimpuri– 1972; Zăpezile de acasă– 1972; Noaptea cu privighetori– 1973; Templul dinafară– 1975; Transilvane cetăți fără somn – 1977; Războiul cunoașterii – 1979; Cartea zodiilor– 1982; Oracole– 1987; Rădăcinile cerului– 1989; Icoana nevăzută– 1996; Al doilea suflet– 2000 și sfâșietoarea, ultima culegere lirică: Cocoarele în ultimul său zbor – 2015.

nChristian Paraschiv Sat și ortodoxie

TRIBUNA • NR. 396 • 1-15 martie 2019 9

bloc-notes Aniversarea Teatrului de Păpuși PUCK – Tinerețe ...· Din acest motiv, doresc să pre-zint cititorilor prestigioasei noastre reviste jubileul unei vechi instituții - [PDF Document] (9)

memoria literară

D e numele lui Geo Dumitrescu se leagă, pentru nu multă vreme, prezența la Cluj în redacția revistei Almanahul literar

(1949) – devenit Steaua (1954) – când a fost trimis (în 1950) de organele superioare de partid, să-l în-locuiască, la conducerea acesteia, pe Miron Radu Paraschivescu (bolnav), cel care primise, tot așa, cu doi ani în urmă, însărcinarea de a pune baze-le unei reviste literare în limba română în orașul universitar de pe malurile Someșului. Înființarea aici a unei reviste culturale/literare în limba româ-nă era o prioritate în strategia noului regim po-litic întrucât, în primul deceniu de după război, intelectualitatea oportunistă, în special maghiară dar și evreiască, ocupaseră funcțiile de conduce-re în mai toate instituțiile de profil. Miron Radu Paraschivescu, considerat (și chiar era) un mili-tant al partidului comunist (muncitoresc) încă din anii antebelici, legat de Cluj prin studiile de artă plastică urmate aici, semnând în publica-ții de stânga, unele sub îndrumarea PCR (Facla, Meridian, Societatea de mâine etc.), cu un debut editorial, în 1941, de răsunet, Cântice țigănești și cu un volum de versuri angajate, Laude (1953), se dovedise a fi omul potrivit pentru punerea bazelor unei astfel de reviste la Cluj. Bolnav grav (sau nu prea), după un an abandonează Clujul iar în locul său vine Geo Dumitrescu, și el cu bune recoman-dări de simpatizant și militant de stânga încă di-nainte de război – scrisese în paginile revistei an-tifasciste Albatros iar în 1941 a publicat, în editura revistei, volumul Aritmetica, poetul fiind cotat ca un spirit nonconformist. În 1946 se impune cu adevărat în lumea literară prin volumul Libertatea de a trage cu pușca, premiat de Fundațiile Regale. Colaborează la Kalende, Vremea, Cuvântul liber ș.a. În 1947 devine redactor-șef al revistei Flacăra, poziție din care descinde la Cluj, coagulând în jurul său o grupare de tineri scriitori care se vor impune curând, fiecare în parte, ca individualități artistice reale. Între 1952-1953 este redactor al ziarului de șantier Zorile socialismului (Bicaz) unde scrie articole și poeme de mare avânt pro-pagandistic, între care să reținem amplul poem Orație la o moară luminoasă („viu alergând,/ gâfâi-nd,/ și vă spun, odată cu sufletul:/ ați învins! –/ la Bicaz au p*rnit turbinele,/ și-n cupele străvezii de sub taverne/ gâlgâie înspumat cotnarul electric”). Are vocația începuturilor de drum, sub impulsul căreia acceptă să pună și la Iași bazele unei reviste literare, Iașul literar, la care lucrează între 1953-1954 când, în urma unei delațiuni, este sancțio-nat cu excluderea din partid. Urmează o perioa-dă dificilă, colaborând la Luceafărul și la Urzica, traducând mult din literatura sovietică, pentru a se putea întreține, dar în 1958 este reabilitat și revine cu adevărat în lumea literară prin volumul Aventuri lirice (1963), bine primit de critica lite-rară ca și de forurile dirigente, astfel încât în 1967 este numit redactor-șef al revistei Gazeta literară, căreia îi schimbă curând genericul în România literară. De-aici încolo, traseul literar al lui Geo Dumitrescu este unul mereu ascendent, publicând numeroase volume de versuri (În 2000 este distins

cu Premiul „Omnia” al Uniunii Scriitorilor, după ce în 1993 fusese ales Membru Corespondent al Academiei Române).

Majoritatea poeziilor din volumul Libertatea de a trage cu pușca (1946) au fost scrise cu câțiva ani mai înainte (1940, 1941); oricum însă, performan-ța poetului, la o vârstă ce abia trecea de douăzeci de ani, este unanim recunoscută prin impunerea unui stil liric, dincolo de atitudinea de luptător („Toate tăcerile mele sunt lupte”), un mod de a protesta la adresa veacului „melancolic și cabotin”. Neliniștile personale, angoasa provocată de o stare oarecum maladivă („Sunt bolnav și aprins ca un caldarâm bucureștean –/ o să mor, asta e sigur – puțin îmi pasă!/ Îmi pare rău doar că n-am decât douăzeci de ani/ că nu știu cine sunt și din creio-nul acesta ce-ar fi putut să iasă” – Rânduri pentru un eventual deces), sunt translate febril într-un discurs confesiv, de o frapantă sinceritate, căutând poezia în tot ce-l înconjoară („sunt atâtea lucruri din care poți să faci o poezie!”) și mai ales avid fiind de certitudini existențiale: „De mic copil, înainte de a face ceva mai bun,/ înainte de a învă-ța să merg pe picioare,/ cred că am început prin a căuta certitudini, certitudini…/ Obiceiul acesta mi-a rămas și acum când m-am făcut băiat mare,// Doamne, ce bine e să ai certitudini!” (Despre certi-tudini). E o căutare de sine în universul faptic am-biant, contactul cu lumea elementelor diurne, a în-tâmplărilor banale ce-l înconjoară, are o percepere intimă, metaforică, pe care e dispus a o comenta în lungi poeme parabolice, așa cum o face, specta-culos, în volumul Aventuri lirice (1963), ce se des-chide, în această manieră, cu un soi de mărturisire programatică: „O, nu vreau și nu pot să-nfrâng/ hotărâtoarea libertate a poamelor/ de a pica de pe ramură, coapte,/ reflexe să scot/ înnebunind o rază, fugărită/ dintr-o oglindă într-alta/ din geam în geam,/ beată […] Dar, domnule, zicea/ amicul meu cu suflet de cristal,/ ia seama/ un abur este poezia!.../ Un abur? Mă gândeam. Un abur, fireș-te –/ o, lumea e plină de aburi,/ ce urcă încet din cratere stinse,/ din paharul cu ceai de romaniță,/ ori din retorte cu grele fierturi corosive/ sau chiar de pe-ntinderea bătută de soare/ a mării […] Prea mult pământ e-n călimară!/ Caut cu penița, scor-monesc/ și ridicând-o, iau în vărful ei,/ nu o lacri-mă albastră, curată,/ ci un grăunte negru, ce lasă pe hârtie/ semne groase, mari, litere de tipar,/ ade-vărate strigăte grafice,/ asem*nea literelor de afiș, de lozincă” (Intrare în atelier). Metafora continui-tății, fără abatere, a drumului propriu prin viață, e dezvoltată într-un comentariu liric, de asem*nea cu accente ale unei profesiuni de credință dar și cu angajamente polemice: „Aleargă, aleargă! Nu te opri! – Iată legea!/ – Stagnarea e moarte! Aleargă! Aleargă! […] Să alergi mereu între tine și oameni./ Să te duci spre ei cu mâinile-ntinse,/ cu umbrela îndoielii închisă,/ vâslind ușor către insula inimii lor…/ Să te-ntorci dintre ei ostenit, încărcat,/ plin de pulbere albă, ca și cum/ ai veni de la moară…/ Să te duci spre ei/ risipitor, cu fa*gurii plini,/ să te-ntorci avar,/ cu o inimă-n plus,/ măcar cu o ini-mă-n plus […] Și mereu să te întorci la tine, lăsând

Constantin Cubleșan

Între înfrângeri și victorii(Geo Dumitrescu)

departe/ larma de târg, viscerală, a zilnicăriei mă-runte,/ ce astupă urechile sufletului –/ și mereu să alergi de la tine la ei/ într-o neîntreruptă mișcare de pendul/ ce măsoară/ umbletul fierbinte al vie-ții, treptele/ desăvârșirii” (Doar așa să alergi!...). E o poezie baladescă, de o factură aparte, anecdoti-cul având mereu încărcătura lirică a destăinuirilor propriului angajament vital, cu plăcerea descripti-vismului afectuos, totul într-o metaforică simplă, semnificația morală fiind decupată din însemnele banalității diurnului. Cu totul de reținut, în acest sens, este balada (atingând cotele unei veritabile capodopere) Câinele de lângă pod, ilustrând „at-mosfera de mister a celei mai derizorii realități, a banalului cotidian” (Petru Poantă), dar care de-vine, prin sugestia devoțiunii necondiționate, o pledoarie, „sentimentelă” zice chiar poetul însuși, pentru fidelitate, pentru atașamentul afectiv, în-tr-o relaționare comună a companionilor situați pe drumul derulării lor existențiale. Câinele de pripas, ce află în persoana celui de care se atașează, în pedalarea lejeră a acestuia, înaintând cu bicicle-ta, aparent ca un simplu vilegiaturist, pe drumul propriu, în singurătate, dobândește pe-ncetul cali-tatea unui veritabil mobil al autocenzurii în uma-nitate: „Deodată,/ zării în ochii lui limpezi, stră-lucitori,/ chipul meu, oglindit,/ chipul meu, care seamănă atât de bine/ cu o veche coajă de pâine neagră,/ fruntea mea, plină de dungi,/ ca aprinză-toarea unei cutii de chibrituri/ în care n-au rămas prea multe bețe…/ – O, ai dreptate, prietene, mă gândeam tulburat/ (căci desigur nu e firesc/ să-ți vezi chipul în ochii unui câine)/ ai dreptate, da,/ și eu m-am luat cândva după oameni/ și ei nu m-au alungat aproape niciodată/ și am rămas lângă ei, împreună cu ei,/ și nu i-am slujit cu mai puțină credință/ decât vă este dat vouă, câinilor, să dove-diți,/ și ei nu m-au alungat/ aproape niciodată din-tre ei…/ Ai dreptate, i-am spus, ridicându-mă,/ haide, i-am spus, vino cu mine…/ Și încălecând, am p*rnit încet către casă” (Câinele de lângă pod).

Poezia lui Geo Dumitrescu, marcată de o conti-nuă oralitate, într-o viziune parabolică asupra sen-surilor existențiale, dedublată subversiv de o sub-tilă (auto)ironie, a impus, în timp, modelul unei lirici viabile, performeră estetic, degajată categoric de ilustrativismul oricăror solicitări teziste.

n

Geo Dumitrescu

TRIBUNA • NR. 396 • 1-15 martie 201910

bloc-notes Aniversarea Teatrului de Păpuși PUCK – Tinerețe ...· Din acest motiv, doresc să pre-zint cititorilor prestigioasei noastre reviste jubileul unei vechi instituții - [PDF Document] (10)

...durerea-i astăzi punte între oameni,spirala ei, o cale spre neant;solemnă puritate dacă sameni,aduni în suflet generos liant;

și, totuși, ea prăpastie devine,cînd disperarea roade pîn-la os,cînd frumusețea blîndă, știi tu bine,din victimă, în viață, ea te-a scos,

nu te-a trădat năuntru, nici p-afară;traiul modest aflat-ai din povești;cu arta lor naivă și sprințară

ascunsu-ți-a că singură tu ești...de-aceea, iarna, mîngîi porumbeii,dintr-un reflex ce-i dat numai femeii...

2.10.18

...croit e omul pentru fericireși de-i iubit se leapădă de moarte!cu fa*gurii secundei-moșteniretrecut și viitor nu le împarte...

o libelulă-i este răsuflarea,înhamă veșnicia în copii,cu-o rugăciune poate-nvinge marea,făcînd-o rouă-n cupe azurii;

el se frămîntă înfiind realul,în jocul său doar visele-și asumăși-i lege neștirbită idealul,

chiar dacă viața-i se vădește spumă...triunghiul magic – un ostrov, ne creștecredința modelîndu-ne-o regește...

1.10.18

„...în Cerc e Rațiune și Destin,aici, acum, mereu și pretudindeni,un corolar cu ore de pelinși vise izvorîte din Armindeni”,

spuneai mîhnit, lîngă carcasa nopții,cînd vremea însăși aștepta să nascăși s-amăgeau himerele cu sorții,să nu le prindă forfota lumească;

Ființa-n orizont adună miere,în fa*guri străvezii de umilințăși-n zbor cu libelule, spre-nviere,

pe frunte-și pune ramuri de căință,sub flama unui gînd, spre dimineață:„nu vom pleca, niciunul, viu din viață!”

26.09.18

eternul prinț, prea blînd în Danemarca,uitarea și-ar fi stins-o-n nebunieprin sine însuși; valul și nici arcanu-i rezervau un loc la sindrofie;

sub bolți de neguri e bolnav castelul,minciuna și trădarea îs pereți,fantoma cea pribeagă vrea oțeluldin spada-adevăr:”de ce tăceți?”

doar tronul nopții, putrezit tezaur,strecoară-n sfetnici patima, minciuna...e nobilă doar moartea, fără aur...

cu somnu-i veșnic legănase luna...cel ce nicicînd nu o să fie rege,era acum arhanghel, întru lege...

12.11.18

...mai știi cîtă sudoare e-n argile,suspine ce-au visat să fie miereși cutezanțe înecate-n fiereși clipele cu aripe fragile...

te vei mira, acolo mai așteaptăatîtea grații levitînd sonor,chiar zeități cu iile de zborși vîntul adormit pe-a serii treaptă;

ninsori și mir palpită-n calendare,ce lutul frămîntat-au prin milenii,cînd trec încet, spre asfințit, mirenii

ca fluturi muți pe-a viselor răzoare...îngeri cuminți, cu goarne de alarmă,azi, indecența vremii o mai sfarmă...

12.10.18

Nicolae Cabel parada amintirilor prin grîne,cu frăgezimi de taină și mirare,adună blînd pe-a apelor cărareastrale corpuri din iubiri păgîne;

vezi, pelerini s-adună în ciorchine,la hanuri iluzorii prinse-n vată,cu voluptate-n iris dezmierdatăaleg ei doar cuvinte să se-nchine

la cel urcat pe Cruce... ce nu plînge...silabe-n umilință vor urzi,să le-mpleteascî sfînt în Miazăzi

cînd doar iertarea-i mai presus de sînge...acolo, sus, eterică, furtuna,ne primenește visele întruna...

17.10.18

acum, extaz... și mîine doar nisip...ecou ce-i pescuit numai de îngeri,un număr ce își caută alt chip...atîta ești... aduni numai înfrîngeri;

un crez lucește în oglinzi de vis,ai fost sau, nu, rămîne tot părere;tu, puiul cutezanței l-ai închisîn eul cu volute efemere...

erai, cîndva, chiar un ocean sever,furtunile îți culegeau din palmă,le primeneai sub scîncet de prier

și nu știai ce-i aia o sudalmă...azi un hulub scîncește-n umbra ta;de ce doar întristare îi vei da?

10.09.18

n

poezia

parodia la tribună

Nicolae Cabel

*…dreptatea-i astăzi marfă foarte rară,ca și-un poem într-adevăr frumos,demult, o mai găseai și-aici în țară,dar dispărut-a, nefiind de folos

și, totuși, timpul, cronos, hotărăștedacă ne-om da cu ea în balansoar,dar asta nu așa cît spune-ai „pește”și nu la modul blînd, asta e clar!

pîn-atunci, cu gînd la portocale,duci trai modest, în țară, nu afară,că spre belșug nu-ntrezărești o cale;

de ești poet și muza ți-e sprințară,poeme, alte-poeme scrii și taci,că nu-i frumos să-njuri cu sfinți și draci!...

Lucian Perța

Christian Paraschiv Nomos (2002), pictură pe plumb

TRIBUNA • NR. 396 • 1-15 martie 2019 11

bloc-notes Aniversarea Teatrului de Păpuși PUCK – Tinerețe ...· Din acest motiv, doresc să pre-zint cititorilor prestigioasei noastre reviste jubileul unei vechi instituții - [PDF Document] (11)

proza

Î n Mittelstadt, până-n anul omienouăsu-teșaizecișinouă, a trăit bătrânul domn Canetti, cu doamna lui subțirică, îmbră-

cată în rochii, fuste, bluze și pulovere, taioa-re. Toată îmbrăcămintea era decorată cu cipcă. Doamna Canetti își făcea hainele de una singu-ră. Altădată își cumpărase îmbrăcămintea din magazinele budapestene. Alea de lux. O dată la șase luni, mergea cu domnul Canetti să vadă Dunărea și să privească noile modele de fuste, pulovere, rochii, taioare. Toate aveau modele cu cipcă. Doamna Canetti era specialistă în cipcă. Îl ajutase pe domnul Canetti să-și facă făbricu-ța de medicamente într-o casă peste drum de fostul Centru Minier Imperial. Medicamentele domnului Canetti din Mittelstadt luau dru-mul Budapestei. Din anul omienouăsutepatru-zecișișase, domnul Canetti vindea produsele la Zalău, apoi la Cluj și, începând cu anul omi-enouăsuteșaizecișicinci, numai în București. Budapesta devenise o amintire ca o noapte pli-nă de lumini, cu mirajul Dunării ce-ți oxigena creierul.

„Fără oxigen ne tulburăm, ne uscăm, putre-zim, murim, dragă”, îi spunea domnul Canetti doamnei lui. „Poveștile tale vânătorești, Canetti”, îi răspundea doamna, preocupată cu cipca, „O să trăiești la bătrânețe din cipca asta, Canetti”, încheia doamna cu năduf.

Domnul Canetti tăcea. Comuniștii îi cereau medicamente. Le producea. Angajase doi uce-nici. Domnul Canetti înghițea zilnic praf de medicamente. Lua pe calea-i nazală pentru toate bolile.

Ieșea la o poveste cu domnul Levay, fost ma-istru la mină, care chehăluia prin parcul din centru până i-au spus doctorii că-l mănâncă din interior racul. Levay era vânător, organiza ieșirile de duminică la care domnul Canetti era nelipsit.

Când s-a întors în Mittelstadt ca să moară, după ce-l găuriseră la vene, după ce-i bătuse-ră cu dornul și ciocanul găuri în buci ca să-i

scoată infecțiile ce se generalizau, l-au aruncat pe ușile batante afară din spital. Levay a ple-cat cu bucuria celui care scapă de cazne de ne-imaginat. „Du-te să mori, Levay. Gata. Ne-ai chinuit destul”. Așa i-a spus asistenta medicală. Dus a fost.

Domnul Canetti se topea pe picioare du-minica. Levay nu-și găsise înlocuitor pentru

Marian Ilea

Canetti & Levayorganizarea vânătorii și singurei bucurii a domnului Canetti. „Norocul a făcut că l-am vizitat pe cel mai bun amic al meu, dragă”, îi spunea domnul Canetti doamnei Canetti, care se încrunta deasupra cipcii.

„Ascultă-mă, Levay, oprește toate medica-mentele, nu mai lua nimic, îți aduc eu în fieca-re zi întăritoare pentru sănătatea pe care n-o ai, dar să nu respire nimic”.

Timp de șase luni, Levay lua dimineață, la amiază și seara câte un canceu mic, cu două lămâi stoarse, trei picături de clor industrial și o linguriță de brozie, toate amestecate de dom-nul Canetti.

După un an de la primul canceu băut, Levay organiza prima vânătoare de după marele lui necaz. Bucile găurite de medici îl dureau din adâncuri către suprafața pielii. Levay spunea prietenilor din Mittelstadt că s-a tratat cu chi-micalele doctorilor și s-a făcut bine. „Nu spui nimic la nimeni, Levay. Dacă află cine nu tre-buie, am zburat”, șoptea domnul Canetti.

„La cancer, părți din trup nu se mai oxi-genează, Levay, acolo apare boala, pe lipsa de oxigen, tu ai luat șase luni cel mai puternic me-dicament natural de oxigenare. Noi îl știm de mult, dar îl folosim pentru noi și ai noștri, pen-tru alții facem terapiile cu chimicale. De aia, să pui batista pe țambal, Levay”.

După ce domnul Canetti i-a spus secretul vindecării, Levay a simțit brusc că e fericit. Că domnul Canetti merită organizarea unei vână-tori numai pentru acela și, că el, Levay, cu asta se va ocupa.

Aplecată deasupra cipcii, doamna Canetti n-a aflat nimic, n-a bănuit nimic și domnul Canetti nu i-a suflat niciun cuvințel.

n

I onescu se considera un descendent al lui Caragiale. Însă nu toţi descendenţii, după opinia mea, dar și după crasa realitate, au

exact ce le trebuie. Unii pot avea un cromo-zom în plus. Și atunci e nenorocire! Sindromul Down e gata!

Așa se întâmplă și cu Scaunele lui Ionescu. Poate o fi p*rnit de la Conu Leonida... Dar e Conul Leonida cu un cromozon în plus. Asta e!

Știţi ce-ar fi spus Caragiae despre el, despre Ionescu?

— Un moftangiu, monșer!— Bine! o să spuneţi voi, dar asta spunea și

despre Kant!— M-aţi înnebunit cu cultura voastră! recu-

nosc eu, dar, hai, să vă spun ce vreau!Aseară n-am eu ce face și mă duc, iar, la tea-

tru. Joacă Scaunele lui Ionescu.Sigur că nici regizorul nu poate face nimic.

Auzi ce spune Felix Alexa! Că asta e cea mai metafizică piesă a lui Ionescu! Mai metafizică decât dracu nu poate fi, oricum!

Dar ce plictiseală, ce deja vu împuţit, deși, desigur, mă așteptam...

Când am citit prima oară o piesă de Ionescu, l-am crezut genial! Pe urmă, m-am lămurit. Nu era decât un lipici pentru snobi, care să se

tăvălească-n el ca muștele-n miere! Și vezi atâ-ţia snobi înghiţiţi de mierea asta mortală a lui!

Mă uitam la scena aia superbă de la Grădina Icoanei, construită de Liviu Ciulei, ce minunate spectacole s-au făcut și se mai pot face acolo!

Aseară vedeam un mare actor, pe Răzvan Vasilescu, pus să tragă la un ham, în care teri-bilul actor nu făcea decât să se irosească. Era ca și cum ai înhăma un bidiviu de rasă pură la o teleguţă jalnică de om sărac. Avea noroc, însă, Oana Pellea, o actriţă foarte bună și ea, că juca faţă de asem*nea regal partener... dar, din păca-te, dacă piesă nu e, nimic nu e.

Degeaba un mare actor, degeaba o scenă construită de un mare arhitect, totul cufun-dându-se în seara trecută într-o plictiseală de moarte.

Că semnul raţiunii naște monștri a mai spus-o și altul, mult mai cunoscut decât mine. Are rost s-o repet și eu?

Iar apropo de Caragiale și Kant, nu vă daţi seama că Nenea Iancu a spus chestia aia la mișto?

Dar cred că despre Ionescu n-ar mai fi spus la mișto ce cred eu c-ar fi spus...

n

Puşi Dinulescu

Scaunele

Christian Paraschiv Ambrotip - centura de castitate (2012)

TRIBUNA • NR. 396 • 1-15 martie 201912

bloc-notes Aniversarea Teatrului de Păpuși PUCK – Tinerețe ...· Din acest motiv, doresc să pre-zint cititorilor prestigioasei noastre reviste jubileul unei vechi instituții - [PDF Document] (12)

Nicolae Iliescu

Marea invizibilă (XI)

E i bine, ceva metehne din veacul trecut și din vremurile pasate – cum s-ar zice în Colentina! – răzbate în comportamentul

unor onor. ziariști, în sensul protuberanței aro-gante. Înainte vreme, un gazetar, mai ales de la Fleacăra, era un soi de ștab, putea provoca, în ordine, teamă, scandal, luări de poziție, răs-punsuri oficiale, convocări la organe, demiteri. Totuși, orice reclamație, sesizare sau sugestie era atent analizată, trimisă unde trebuia, de cele mai multe ori la partid, care veghea și lua măsurile corespunzătoare. Azi, orice gorobe-te cu o cameră de milioane de parai pe umăr și cu o legitimație de două parale își permite, dacă nu are șapte ani de acasă, să terorizeze pe oricine, chiar și pe președintele țării! Ei bine, cazul tembelului ăluia de a primit o scatoalcă, o palmă cu piciorul, ci cu lanțul peste camera de luat vederea la un match de-al Steluței este emblematic din două părți: ăștia-s gazetarii, dar ăștia-s și suporterii, mă rog, unii dintre ei! Sigur că nu se face un control riguros și nu se pedepsesc huliganii așa după cum ar merita-o, dar nici cu zgăndărirea lor nu mi-e rușine! Mai mult, cameramanii sunt de-o obrăznicie inca-lificabilă, ți se vâră în față, stau ca nesimțiții minute în șir blocându-ți priveliștea, sunt ne-spălați, ca Cartianu (cacofonia este obligatorie în acest caz!), prost crescuți. Nu m-am mai caf-tit dintr-a șaptea, vă mărturisesc, dar îmi venea să-l iau la palme și picioare spate gios pe un amețit de-i ședea maică-mii, bătrână de 84 de anișori la acea dată, acum trecută la cele veșni-ce, Dumnezeu s-o aibă în pază, în cale la cutare ceremonial provocat de premarele Onțanu, ca să ia el nu-ș ce poză sofisticată! Din care, oa-meni buni, la montaj iese o secvență de zece secunde! Dacă iese și aia și dacă intră știrea! Eheeei, ia mai încet! Sigur că huliganii trebu-ie trecuți la panou și nelăsați nesupravegheați, dar adevărul este întotdeauna aproape de mij-locel, așa să știți. Vrem numele acelor arătări dar, sincer, aș vrea și numele acelui mare ga-zetar întrerupt din exercițiul funcțiunii sale de prinzător de imagini, chestie pentru care nici nu mai ai nevoie amu de operatorie la IATC, fiindcă orice aparat digital o face simplu, curat, bine și contra câtorva milioane de lei vechi! (Apropo de ziariștii, de astă dată economici, moneda noastră națională s-a schimbat, dacă ați băgat de seamă: nu mai este leul, ci RON-ul!).

Multe irizări scânteioase se dășchid la ori-zon, nu vă speriați, că nu-i vorba despre Scânteia! Acolo erau trecute mereu, cu litere roșii, mărețe realizări. Acum am luat-o invers, unde era cea, e hăis, și tot așa! Înainte vreme vorbeam despre neliniștea egală și truda zilni-că a generațiilor succesive, amu găvărim despre elite ; înainte vreme nimeni nu făcuse politică interbelică, nu avea și nu avusese avere, amu e plin de unchi foști primari țărăniști sau liberali și de moșii de trei pogoane, nu mai ai loc de moșieri și de industriași. Adevărul este că până și despre Malaxa se zice că era o javră de fenta-se creditorii, ceva de speriat, și-și făcuse avere

prin fel de fel de hoții, de șmenuri, de șoșele și momele, ocrotite de camarila regală! De ce să ne mai mirăm de alții, mult mai mici și mai fără importanță!?

Desigur, înainte mult mai este, o aruncătu-ră limpezită de ură și de părtinire încă nu s-a aruncat și poate că nici nu e vremea coaptă pentru așa ceva, dar o ieșire brusc, pe potecă, s-a executat cât de cât. Și s-a mărturisit, timid deocamdată, că tot rechizitoriul pe baza căru-ia au fost condamnați oamenii ăia, sinistrul și odioasa, a fost mai mult emoțional și mai pu-țin veridic. De aceea spun că este inadmisibil să stea cu noi, la masă, alde Voinea cela! Ce exemplu frumos a dat judele Popa și ce demnă ieșire din scenă! Căci un teatru este blestemata asta de Istorie, un carosabil descărnat și plin de ceață. Și încă una și bună: am auzit de la TV5 Monde cum că s-a devoalat recent faptul că vestitele și „odioasele” Brigăzi Roșii erau direct finanțate de... CIA! Ca să lovească în pestigiul Partidului Comunist Italian, cea mai importantă forță politică a Italiei și, se pare, a Europei de Vest de pe atunci. Formațiune con-dusă de contele, auzi dumneata, contele Enrico Berlinguer!

Dragi prieteni sau prieteni dragi, oare când vom citi și noi Istoria asta adevărată? Tare mă tem că niciodată!

Presa este avidă de evenimente intenționate și inutile, cât mai dezgolite și aberante, este o cumplită risipă de imagine și de Timp, în sen-sul lui bătrânesc, de la moș Aristotel! Și mai este ceva, un fel de legitimare a existenței mul-tora, împinși să tălmăcească aerul înconjură-tor. Și mai ales să ghicească în trecut și în ceea ce s-a fost petrecut, fiindcă dânșii rumegă și încearcă să lămurească, după posibilități, zvâc-nirile orei apuse. Ba unde mai pui că teleptuali de-ăștia, de triaj, poposiți din haltele niciunei meserii sau ale vreunui hobby de tabără se dau umpluți cu năduf și cu păreri cât mai precon-cepute.

Că de-aia zic, m-am întâlnit în buza blocu-lui cu Mirciosu. Era parcă același din copilărie. Ne-am îmbrățișat și am tresărit. Chiar și el a remarcat: „Nicușoare, unde era să ne întâlnim dacă nu la poalele blocului părinților noș-tri”. „Și al copilăriei noastre”, am adăugat eu. Tocmai venisem să schimb bateria de la chiu-veta din bucătărie – am scris baterie și am fost imediat corectat, bacteria! – și așteptam întâl-nirea cu administratorul, un prieten comun cu care de asem*nea copilărisem.

Ridici jaluzelele, vezi că lumina de pe stradă a fost stinsă de tihna dimineții. Asculți triluri-le păsărilor proptite zdravăn în fereastră. Apoi vine cafeaua de dimineață, cele patru lingurițe, hota care dă semne de folosire îndelungată, șu-ieratul cafetierei, pisicile la litieră începându-și ziua cu tabieturile evident pisicești. Zgomote.

Acasă, la etajul șase al blocului 15 de pe Șoseaua Ștefan cel Mare. Taman ce venisem de pe alee - Aleea Circului - și vorbeam la telefon

cu Biță, prieten din copilărie. Mă hlizeam la te-lefonul care bâțâia, când a venit mama și m-a rugat să închid și să stăm toți în hol, că-i cutre-mur. Pe moment n-am înțeles ce se întâmplă, apoi am început să mă tem că vom cădea cu bloc cu tot. A durat ceva. Cred că s-a între-rupt lumina și cu lanterne am coborât cu toții pe scară și ne-am aliniat pe partea cealaltă a străzii, unde nu se ridicaseră încă blocuri. Am p*rnit-o spre alee împreună cu colegii și prie-tenii - nu era și Mirciosu! -, ne-am întâlnit cu soții Sonia Larian și Lucian Raicu, de ședeau în blocul 17, ăl cu „Hora”, restaurant popular la vremea aia și am luat-o pe jos până la Lizeanu, unde am văzut moartea, colțul de bloc cu agen-ția de loto de la parter stătea într-un peș, cu etajele de deasupra căzute unele peste altele. Erau ceva salvări sau una singură, oricum se făcuse deja o împrejmuire. Am dormit împreu-nă cu ai mei la niște vecini de pe Busolei, cred, sau de pe Ion Ursu. A doua zi am urcat în apar-tament dis-de-dimineață apoi am plecat pe jos la facultăți, vorba lui Moromete. Am luat-o pe Magheru și am stat ceva la Casata, unde blocul lui Savin Bratu era un morman de moloz. Nu s-au ținut cursuri în ziua aia, eram în anul doi. În hol m-am întâlnit cu don Cezar Tabarcea și am purces, desigur, înspre o vodcă.

Nu știu nici acum, iar biata mea mamă înoată la marginea lumii în oceanul negru al amintirii de fix cinci ani – șase luni se împlinesc acum de când a plecat înotând și tatăl meu, „halal de mine, sunt orfan!”, pot striga aidoma lui Șalom Alehem – și astfel nu are cum să mă destupe la cap și să-mi spună ce legătură era între noi și familia Costescu, a lui Eugen Costescu. El era un foarte simpatic traduttore din italiană, tradusese Goldoni, De Sanctis, Croce, Sabatino Moscati și alții, precum și o carte extrem de instructiv-educativă și necesară mai ales pen-tru cei care se ocupă de istorie și de justiție, „Istoria în apel, Procesele Ioanei d’Arc”, de astă dată din franceză. Nenea Eugen Costescu era un holtei foarte simpatic, grăsuliu, graseicios – nu am întâlnit niciodată al doilea om care să pronunțe ambele consoane lichide „R” ru-lat. Nu pricepeam neam ce vrea să spună prin „coamă reoniană” („Nicușor, vezi coama mea reoniană?”) și eu ca un tembel credeam că-i vreun stil arhitectonic, „nu înțeregi, de ra reu, coamă de reu?”. Acum înțeRegeam.

Ei bine, am răsfoit-o de-atunci, de când mi-a dat cartea ce abia îi apăruse (1972, Editura Științifică), de pe vremea clasei a noua spre a zecea și mi s-a părut o gugumănie, o aglome-rare de cuvinte, o nebunie care trebuia tran-scrisă musai pentru a justifica arderea pe rug a ereticei ce de-abia de împlinise 19 ani. Dincolo de cuvinte, totuși, era ceva extrem de politic, Răzbelul de o sută de ani dintre vechile riva-le Inghiltera și Francia, pierderile francezilor conduși la început de un Carol, apoi de altul, cu numerele VI și VII în ordinea de pe tricou! În echipa adversă, la englezi, evoluau Henric al V-lea și apoi al VI-lea. Am subliniat și am găsit acum prin fișele și prin caietele mele de notițe dialoguri absolut speciale de la procest. Iată-le: «Judecătorul – Sfintele care îți apar au păr? Ioana – Ciudată întrebare.» Sau altul: «Judecătorul – Cum arăta Sfântul Mihail, era gol? Ioana – Credeți că Dumnezeu nu are cu ce să-l îmbrace?»

n

TRIBUNA • NR. 396 • 1-15 martie 2019 13

bloc-notes Aniversarea Teatrului de Păpuși PUCK – Tinerețe ...· Din acest motiv, doresc să pre-zint cititorilor prestigioasei noastre reviste jubileul unei vechi instituții - [PDF Document] (13)

concursul național de literatură „Ioan Slavici”

Mihail Soare

Și-atunci i-a lăstărit piciorul

Premiul III – Proză scurtă

D acă cineva ar fi avut îndrăzneala să iasă pe ulițele pline de praf ale târgului – ei le ziceau, cu fasonul prostului neaflat, străzi

și, bașca, le dăduseră și nume – la ora prânzului, în augustul acela nenorocit, cât ar fi fost de obiș-nuit cu căldura, și-n fierărie să fi lucrat la îndoit potcoave ori la coptul pâinii în gura cuptorului, ar fi leșinat în drum ca un pui de găină lovit de boala căscatului, cum o și pățiseră câțiva, deve-niți totuna cu țărâna fierbinte de îndată ce s-au aventurat în afara ogrăzilor ocrotite de umbra duzilor hărtăniți de omizi. De altfel, primarul dăduse ordin să nu mai părăsească nimeni casa până când nu s-o mai ostoi vipia, între orele zece ale dimineții și șase ale serii, iar atunci când se întâmplă asta, să anunțe, sunând dintr-o talangă sau dintr-un clopot, de un anumit număr de ori, jandarmul Gheorghiță (Jăndaru, pentru mai toată lumea, pesemne că și pentru muierea lui atunci când se drăgăleau) având obligația de-a încătușa și duce la arest pe oricine încalcă pravila, ceea ce unora li s-a părut un abuz. Dar n-aveau a crâcni, dobitocul ar fi luat-o pe sus și pe mă-sa, într-atât de credincios menirii sale era.

Seceta pusese stăpânire oarbă peste tot, gră-dinile uscându-se ca pârjolite de focul Gheenei, fântânile, până și cele mai adânci, de lângă zăvoi – uneia dintre ele i se zicea Puțul fără fund și mulți își găsiseră sfârșitul acolo chemați de adânc – fi-ind aproape secate, apa din ele având înfățișarea unui noroi ceva mai subțiat, locuit de un popor de broaște bulbucate și dolofane, neînchipuit de dolofane, colorate ciudat, iar animalele și orătă-niile, simțind vecinătatea grea a sfârșitului, făceau un zgomot asurzitor, lătrând, răgind, zbierând, cotcodăcind, și asta îndeosebi noaptea, făcând din bieții târgoveți niște insomniaci arțăgoși, po-sedați de gânduri negre și de dușmănii ieftine. Nu mai văzuse nimeni un nor pe cer de peste trei luni și oamenii căpătaseră obiceiul de-a privi întruna către înalt – era caraghios să-i vezi așa, cu țeste-le atârnându-le în spate, ca unor pui beteșugiți –, însă speranțele le erau aproape năruite, astfel că cei câțiva mai cu dare de mână dintre localnici își puseseră în cap să vândă tot ce aveau cât mai grabnic – dar cui? –, și să se mute în alte sate, ori-cât de depărtate, poate chiar de la marginea țării, nelovite de acest blestem. Pentru că toată lumea credea că e un blestem la mijloc, nicidecum vreo toană a unui Dumnezeu urâcios, gata să se răz-bune pe muritorii păcătoși vânduți Satanei – „iar noi ne-am făcut robi necumpătării și poftelor”, încerca să explice câte-un înțelept firoscos, el în-suși la fel de vândut –, iar acest lucru le era întărit de faptul că imediat ce treceai hotarele târgului, în orice parte ai fi mers, pomii erau încărcați de roade, cu ramurile sprijinite în sute de proptele aducând cu picioarele unor păianjeni uriași rătă-ciți pe pământ din alte vremuri, imașurile pe care pășteau numeroase cirezi de vite sătule și frumoa-se păreau a fi pășunile Raiului, pâraiele purtau în ele cristalul unor ape dătătoare de viață veșnică,

iar oamenii acelor locuri căpătaseră lumina, stră-lucirea și bunătatea privirilor de copii.

Orașul – până la urmă, asta era, cu toate că suna batjocoritor, văzându-i sărăcia – se afla sub amenințarea unui exod, dar prea puțini erau aceia care, plecați în altă parte, ar fi putut supraviețui altundeva din agoniseala avută, astfel că oamenii făceau tot ce le stătea în puteri, autoritățile, acelea mereu contestate și luate peste picior, având chiar o strategie gândită în multele ore de nesomn ale primarului și ajutoarelor sale devotate (lingăi puși pe căpătuială, în stare să ucidă pentru o ciozvârtă mai grasă), presupunând, înainte de orice, adu-cerea celor mai buni căutători de izvoare aflați în țară, capabili să găsească, ajutați de instrumentele lor ciudate – sârme oarecare, răsucite la un capăt –, bogate izvoare de apă, poate la sute de metri sub pământ, poate la mii, pentru ca la locurile dibuite și în urma unor calcule savante, să se foreze acolo, cu ditai burghiele, după lichidul trebuincios.

Dar fără izbândă, arareori scoțându-se din măruntaiele ostenite ale pământului câte ceva. Se aduceau zilnic din satele învecinate cisterne cu apă, care era distribuită apoi din poartă în poartă după un grafic întocmit pe ochi frumoși, doar că după un timp, și primarii acelor localități, temă-tori că într-un sfârșit și fântânile lor ar putea seca, n-au mai fost de acord să le dea voie – chiar dacă o făcuseră pe bani, și nu puțini –, iar asta îi obli-gă să aducă prețioasa licoare de la distanțe mult mai mari și mai costisitor. Au ținut cei doi preoți, Popa Zgâmboi (îl chema Vasile, dar i se zicea nu-mai așa) și Popa Ștefan (ăsta scăpase, nu se știe cum, neporecl*t) slujbe de invocare a cerului, care se închisese ca o criptă uitată, înciudat, adresate Prorocului Ilie, mai întâi pe rând, fiecare la bise-rica lui, apoi amândoi odată, înconjurați de întreg orașul, pe izlaz, auzindu-se de departe, de tare de-parte, din sutele de glasuri adunate, un murmur ca un plânset amar. „Mărturisim, că pentru aceea s-a închis cerul și s-a făcut ca arama, fiindcă s-au închis inimile noastre în fața milei și iubirii ade-vărate față de aproapele nostru. Pentru aceea pă-mântul s-a uscat și s-a făcut neroditor, fiindcă nu aducem Domnului nostru roadele faptelor bune. De aceea nu ne dă ploaie și rouă, fiindcă nu avem lacrimi de umilință și rouă dătătoare de viață a cugetului către Dumnezeu. De aceea s-au veștejit bucatele și toată iarba câmpului, fiindcă s-a uscat în noi tot gândul cel bun.”

Fățărnicie, întrucât acolo umilința era neștiută și nimeni nu-i putea cântări folosul, și deasupra vieții celei deopotrivă cu cea a animalelor din ogrăzi nu era nimic pentru ei, lăsându-se prinși în vâltoarea rugilor doar pentru a părea altfel de-cât erau în ochii celorlalți. Urmând ca de îndată ce se va încheia necazul – că toate pe lume au un sfârșit –, după ce vor fi văzut moartea cu ochii, să-i dea cu tifla și să se întoarcă la ale lor, încă mai cu râvnă decât înainte. Au încercat și Roboaicele, strigoaiele mamă și fiică, neștiind care e una și care e alta, rămase de pe vremea celui dintâi rege, să cheme buluc norii, cu cărțile lor unsuroase, cu bobii zvârliți pe fundul ciurului, cu descântecele

boscorodite la miezul nopții dinaintea pirostrii-lor, cu ghicitul în zațul celor o sută de cafele cu cicoare băute zilnic, dar cum ele nu putuseră adu-ce nici măcar un ibovnic în așternuturile femeii părăsite pentru o alta, nu credea nici dracul în isprava lor.

Cum cârciuma se deschidea numai seara, con-form ordinului afișat peste tot, obișnuiții casei abia așteptau venirea orei cu pricina, năvălind acolo cât ai bate din palme, nemairămânând, la nici un sfert de ceas de la deschidere, măcar un locșor neocupat. E drept, nici nu erau prea mul-te, cam douăzeci și cinci, cele mai multe pe niște bănci șubrede pe care încăpeau cu greu doi inși, dar atâția oameni nu se adunau, cu de la ei vrere, decât la parastasele celor mai cu dare de mână. Ba se mai așezau și pe jos, direct pe dușumeaua năclăită de motorină, de le puțeau tururile nă-dragilor mai apoi de-ai fi zis că sunt mașinării, nu oameni ca toți oamenii, cu spinările rezemate de zid, în timp ce alții, mai puțin norocoși, stă-teau în picioare, cu capetele învăluite în fumul gros și acru, aidoma unor munți pierduți în ceață. Ar fi putut ieși afară și să stea sub polată, dar de când Iliuță adusese, de unde, de neunde, o cutie din lemn vorbitoare – avea și o latură din pânză; pesemne că nu le ajunsese placajul acela înnegrit – numită aparat de radio, nimeni nu voia să piar-dă nu sunet, o silabă, un cuvințel, mai abitir ca la Sfânta Evanghelie, tot nădăjduind că sosirea mult visatei ploi va fi anunțată de acolo, de vocea aia de bărbat, mai frumoasă decât a paracliserului Simion. Însă, oricât au ciulit urechile, n-au auzit nicio vorbuliță despre ceea ce-și doreau cu toții. Se vede treaba că ăia de București, dacă nu cumva or fi fost de la Moscova sau de la Leningrad, ori le ascundeau adevărul, pe care musai că-l știau – că de-aia erau la radio și nu prăvăliași pe undeva –, ori habar n-aveau despre drama lor, își zicea săr-manii localnici.

Nelipsit din cârciumă, de la deschisul obloane-lor și până la încuiatul ușii, era Vasile, căruia i se mai zicea și Ochilă, din cauza ochiului de sticlă verzulie – „ai fi zis că are un gușter încolăcit în găvan”, era de părere cârciumarul – cu care se pro-copsise în urma unei bătăi cu țiganii din clanul lui Troacă, ce dădeau mai mereu iama prin localită-țile din ținut, furând, la ascunzișul întunericului, tot ce le pica în mâini din ogrăzile și casele prost păzite, de la cârnații din afumători și putinile cu brânză din pivnițe, până la caii din grajduri, ne-dându-se la o parte nici de la luatul rufelor puse pe sârmă la uscat. Era privit datorită acestei po-vești – poate că-și scosese ochiul căzând beat, cârcoteau cei mai dușmănoși, sau poate că așa se născuse, cine mai ținea minte? – cu respect și teamă, chiar dacă acum era departe de înfățișarea de războinic mereu pus pe harță avută în tinerețe. Cele două-trei sute de rom, date peste cap de cum venea – „ho, Ochilă, că mai am cinci clondire de trei kile”, sărea Iliuță –, peste țuicile de zarzăre bă-ute acasă îl îmbătau repede făcându-l să-și istori-sească faptele de vitejie, asistat de câțiva gură-cas-că și care îi urmăreau trăncănelile numai ca să se amuze și să-i dea peste bot pe trezie, reproșându-i că același lucru, povestit cu doar o seară înainte, avea alt deznodământ și cu totul alte personaje. Nu se îndoia nimeni că bate câmpii, mai cu seamă că nu se găsea niciodată măcar un martor care să confirme o câtime din spusele lui.

Totdeauna, spre sfârșitul povestirii, când abia mai lega cuvintele, devenite o bodogăneală de nepriceput, se îndura să facă ceva ce reprezenta pentru cei prezenți apogeul acelui spectacol, un

TRIBUNA • NR. 396 • 1-15 martie 201914

bloc-notes Aniversarea Teatrului de Păpuși PUCK – Tinerețe ...· Din acest motiv, doresc să pre-zint cititorilor prestigioasei noastre reviste jubileul unei vechi instituții - [PDF Document] (14)

lucru mult așteptat, mai bun decât orice coțome-die a circarilor de oriunde, înghițitori de săbii sau îmblânzitori de șerpi: cu arătătorul făcut cârlig își scotea încetișor ochiul de sticlă din orbită și îl dă-dea pe piepții cămășii din diftină vișinie lustruin-du-l cu râvnă, iar apoi începea să se joace cu el pe postavul jegos al mesei, rostogolindu-l și iar ros-togolindu-l, nu o dată căzându-i pe podea, printre picioarele mușteriilor fascinați de trăsnaia văzută.

Celălalt stâlp de nădejde al crâșmei era un alt schilod, pe numele lui Haralambie – „ăsta e nume de cal”, ar fi obiectat maică-sa aflând cum vrea bărbatul ei să-și boteze copilul – care avea un picior de lemn de la genunchiul stâng în jos, neștiind careva unde l-a lăsat pe cel bun. Unii spuneau că la ocnă, dar asta doar dintr-o invidie prostească, izvorâtă din felul său de a fi, prietenos și gata să ajute pe oricine, om sau animal, câini fără stăpân, cai și purcei lăsați de izbeliște pe mar-ginea drumului, ori pasăre a cerului – curtea îi era mereu plină de zburătoare așteptându-l cuminți –, împărțindu-și puținul, uneori un coltuc de pâine uscată sau un boț de mămăligă vineție, cu inima deschisă. Vorbea ca din cărțile bisericești de frumos, în pilde pline de poezie și de duh, cu toate că la biserică nu-l văzuse nimeni, însă se îm-băta seară de seară și fuma ca un turc, iar consă-tenii lui nu putea înțelege o astfel de nepotrivire, cei mai mulți luând-o ca pe o prefăcătorie de doi bani. „Fraților”, le zicea tovarășilor de pahar, „cel ce seamănă cu zgârcenie, cu zgârcenie va și sece-ra, iar cel ce seamănă cu dărnicie, cu dărnicie va și secera. Bunăoară, așa ca mine. Fiecare să dea cum socotește cu inima sa, nu cu părere de rău, sau de silă, căci Dumnezeu iubește pe cel care dă cu voie. Și Dumnezeu poate să înmulțească tot ha-rul la voi, ca, având totdeauna toată îndestularea în toate, să prisosiți spre tot lucrul bun, precum este scris: «Împărțit-a, dat-a săracilor; dreptatea Lui rămâne în veac». Iar Cel ce dă sămânță semă-nătorului și pâine spre mâncare vă va da și va în-mulți sămânța voastră și va face să crească roadele dreptății voastre, ca întru toate să vă îmbogățiți, spre toată dărnicia care aduce prin noi mulțumi-re lui Dumnezeu. Și băuturile, secărica gălbioară, și berea, vinișorul cu borviz, și țuica, și romurile

parfumate ca niscai muieri în călduri, și care-or mai fi ele – de ce-oți fi belind ochii când vă vor-besc de virtuți atunci când sunt cu halba în mână, chiar nu pricep –, tot de-ale gurii sunt, lăsate pen-tru alinarea sufletului și pentru plăcerea limbilor”.

În seara aceea, de cum bătuse ceasul de ora șase, prinseseră a face gălăgie clopotele și tălăngi-le târgoveților care anunțau, după cum li se ceru-se, ieșirea pe ulițe, lucru fără niciun folos, dar în-sușit de toți până la unul – altfel, ceea ce era ordin trebuia nesocotit –, cel mai probabil pentru că le apărea ca o eliberare meritată, scoțându-i din sin-gurătatea apăsătoare înlăuntrul căreia se afla mai multă moarte decât viață. Pentru că moartea tot singurătate e, își spuneau.

Prin ce șmecherii și relații ajunsese cârciuma-rul ca taman pe arșița asta să aibă butoaiele de bere pline, nu putea bănui careva, toată lumea fiind tentată să creadă că în spatele reușitei s-ar afla primarul, care nu lăsa daraveră nedijmuită pe teritoriul păstorit de el, cerându-și peșcheșul de la prăvăliași, de la negustorii ambulanți de nimicuri, de la muierea ce se ocupa cu îmbăiatul și îmbăl-sămatul morților, de la popi, zice-se, de la Stan, fierarul, poate chiar de la cele două fleorțotine cu târtițele cât târna, colcăind de sculament și alte boli lumești, gata să se vândă și pe-o mărășească, atunci când nu puteau scoate altceva. Iar Iliuță ar fi fost doar un om de paie.

Dar mușteriii nu-și mai puneau întrebări, mul-țumindu-se că puteau bea, chiar la preț de specu-lă, cu banii la pensie ori la Paștele Cailor, câte-o găleată (nu se mai încurca nimeni cu halba, iar cu țapul nici atât) de bere lungită cu ceva apă chioară din puț, încă și mai greu de găsit decât lichidul chihlimbariu și spumos.

Când a intrat Haralambie, ultimul client de altfel, toată lumea era cu urechile ciulite la dră-covenia aia de pe tejghea – ca să n-o trântească vreunul sau, și mai rău, să n-o fure, Iliuță o legase cu un lanț petrecut printr-un belciug priponit de grindă – în speranța unor vești despre starea vre-mii. Intră brusc, dând cu ușa de perete, stârnind indignare și sperietură. „Ssst”, se auzi un zumzet nervos de pe zeci de perechi de buze deodată, fă-când loc apoi unei tăceri din care răzbătea adânc

bocănitul piciorului de lemn al omului călcând pe dușumea – un bocănit prevestitor de rele, schi-lozii nu puteau aduce cu ei nimic bun –, aidoma cântecului cucuvelei din turla bisericii de la răs-pântie. „Cucuvaia dracului”, aruncă printre dinți Gogu lui Turcu (alde tac-su își zicea singur așa, cu toate că era român neaoș, deoarece în tinerețe fu-sese alvițar pe undeva, pe la oraș), enervat de fap-tul că Haralambie nu s-a oprit la prima masă, cea de la intrare, ci merse neabătut, boc-boc, boc-boc, încet, până la ultima, așezându-se lângă schilodul celălalt, care se juca în draci cu ochiul de sticlă dându-l de-a dura pe postav.

Știrile de la „aparat” (pentru ei asta era, aparat, iar altul nu mai știau) se terminară aiurea, fără vreo veste privitoare la ploaie, și muzica populară ce le urmă le mai risipi oamenilor din îngrijora-re, ajutați binișor și de aburii băuturii, în curând având să pună stăpânire pe local acea gălăgie ge-nerală, specifică, de cor pe mai multe voci, din alte lumi, un bâzâit nedefinit ca de albine atacate de suratele lor puse pe furtișag. La un moment dat cârciumarul găsi cu cale să anunțe, după ce își făcu cunoscută intenția de a le vorbi, atenționând asistența cu bătăi stridente, țiuitoare, ieșite din lo-viturile dese și tari ale unei linguri de fier într-un capac de oală, că din pricina condițiilor a fost ne-voit să mărească prețul berii – „doar o juma de leu, un firfiric d-ăla cât unghia, că n-oi lucra în pagubă de dragul mutrelor voastre sanchii” –, in-vocând scumpetea transportului, dar și puținăta-tea licorii, ceea ce atrase fluierături și huiduieli, potolite repede. Apoi întreaga suflare s-a pus să dezbată chestiunea, ajungându-se la concluzia că orașul se afla sub stăpânirea unui blestem groaz-nic, abătut ca o pacoste, însă deloc întâmplător, de vină fiind păcătoșenia fără seamăn a unora dintre localnici, cu sufletele vândute pe veci sa-tanei, amintindu-se duiumul de plozi lepădați de muierile rele de muscă, de furăciunile din grădini sau de pe câmp, de bețiile zilnice unde erau păr-tași aproape toți bărbații, mai puțin aceia căzuți la pat damblagiți ori din cale afară de bătrâni, de înșelătoriile prăvăliașilor, de isprăvile unui debil mintal găsit împreunându-se cu vaca în grajd, și câte altele.

Iar dezlegarea de blestem cine altcineva s-o facă dacă nu cei plătiți anume pentru asta, și de către statul cel trândav mereu cu mâna întin-să la amărăștenii săi locuitori, și de către fiecare cetățean în parte, atunci când are parastase, la nu știu câte zile, la un an, la șapte ani și tot așa, când are nunți – mai toate desfăcute apoi, când își îngroapă apropiații ori când își botează prun-cii. Primarul, aflat întâmplător în cârciumă (de obicei se îmbăta acasă), avea mereu ciorchini de păreri firoscoase, care musai să fie îmbrățișate „la virgulă” (asta era expresia sa, însă nu văzuse ni-meni o virgulă scrisă de el pe vreun colț de hârtie, unii bănuindu-l a fi neștiutor de carte) de restul muritorilor: „Doar n-om pune-o pe Roboaica a tânără, vrăjitoarea care vorbește cu dracul la miez de noapte, despuiată-n osânzele goale, ditamai balaoacheșa, să mijlocească pentru noi înaintea lui Dumnezeu ori să cate-n bobii de pe curul sitei de mălai ziua venirii ploii celei sfinte, că ar trebui să fim luați cu toții pe sus și duși la balamuc, ca ăi mai fără de glagorie oameni de pe pământ. S-o lăsăm să le descânte muierilor de dor de tăvăleală și să le dea-n cărți de arătare de drumuri de seară ale cutărui juvete abțiguit, gata să le răstoarne cu fofoloanca-n sus, că doar alea or mai crede-o. Dar Popa Zgâmboi, lovi-l-ar buba rea, și Popa Ștefan,

Christian Paraschiv Nomos - Corp - Mucenici (2009)

TRIBUNA • NR. 396 • 1-15 martie 2019 15

bloc-notes Aniversarea Teatrului de Păpuși PUCK – Tinerețe ...· Din acest motiv, doresc să pre-zint cititorilor prestigioasei noastre reviste jubileul unei vechi instituții - [PDF Document] (15)

cu casele lor cât palatul vlădicii, care pentru asta sunt plătiți boierește, și nu pentru altele, prea pu-țin dumnezeiești, ei cam ce puteri au? Sau doar ne mint ca pe curvele de la toleranță, promițându-ne viața de apoi? De parc-am trăi apoi, nu acum.” Erau întrebări la care oamenii nu aveau răspun-suri și-n scurtă vreme se îndârjiră amarnic îm-potriva preoților, propunându-și chiar ca a doua zi să meargă să le ceară socoteală, ca la revoluție, mai cu seamă primului.

Doar Haralambie nu le cântă în strună, cu toate că era mai puțin afumat ca în celelalte dăți – abia dacă linsese, după cum zicea hâtru, o litră de rom – și când gălăgia se mai ostoi cât de cât, deși mai era încă mult până la ora închiderii, iar el nicio-dată nu plecase mai devreme, anunță, cum nu se poate mai serios, că trebuie să părăsească localul. Acel „trebuie” rostit atât de apăsat îi făcu pe toți să izbucnească în râs, știindu-se bine că acasă nu avea ce face, de obicei plecând, mai mult dat afa-ră de Iliuță, ultimul din cârciumă, bocănind prin pietrele drumului în noapte cu lemnul acela legat de genunchi, stârnind câinii, fiind un soi de oro-logiu care anunța trecerea într-o altă zi. „Bă, cu ăsta știți gratis când e doispce noaptea, proștilor”, le zicea cârciumarul mușteriilor săi atunci când se plângeau de zgomotele ca de toacă propagate în întuneric, „alții au dat o poală de bani pe câte-un ceas ruginit, poate din ăla cu cocoși sau cu soldă-țoi din tablă, cocoțat în vreo turlă”.

„Poate că-l înțeapă ficații”, glumi unul. Se ri-dică încet de pe bancă și se îndreptă către ușă în-tr-o liniște parcă lăsată spre a i se asculta mersul, iar când fu gata să iasă, se întoarse cu fața înspre „onoratul public” – așa le spunea când se îmbăta tovarășilor de băutură – și le zise: „Bă, pomanagi-ilor” – credea că oamenii doar mimează credința de dragul pomenilor și că totul e numai pomană pentru ei, de la aerul respirat diminețile pe tre-zie, până la fiecare secundă din viața lor de râme

iubitoare de pământ – „răspoimâine are să plouă. Are să plouă cu spume, bă, ca la potopul lui Noe, bătrânul. Să vă săturați.”

Mesenii se socotiră luați peste picior și începu-ră să-l fluiere și să-l huiduie, iar câțiva prinseră a arunca în el cu pâine și cu covrigi, și cu chiștoace de țigări, vreo doi chiar cu încălțările lor împuțite, și cu ce mai aveau la îndemână, nerozii. Nu le în-toarse în vreun fel atenția și părăsi încăperea fără să mai scoată o vorbă.

De la locul lui, Chiorul, cu ochiul de sticlă în pumn, pregătindu-se să-l vâre la loc în orbită, după ce-l lustruise în draci toată seara, când pe postavul de pe masă, când pe cămașa lui vișinie, ca pe o podoabă de argint năpădită de negreală, de îndată ce se făcu liniște, le spuse: „Bă, fir-aș al dracului, ăstuia îi lăstărise piciorul ăla boncănitor din carpen. Uite-așa avea un lăstar”. Un hohot de râs uriaș, ca un cor batjocoritor, rostogolit, meta-lic, puse stăpânire peste local, stingându-se abia când Iliuță apăru cu cheile de la intrare în mână zornăindu-le a amenințare. Se despărțiră, plănu-ind ca a doua zi de cum s-o lumina de ziuă, să se ducă cu toții în păr și să-l ia pe Popa Zgâmboi pe sus de lângă bașoalda de preoteasă, și să-l umi-lească în văzul lumii, pe izlaz, adus acolo cu droș-ca felcerului, doar în izmene, bălăcărindu-l pen-tru trăsnăile înșirate din gura altarului, basme de adormit copii care cred în oameni cu aripi și-n feți frumoși cu stele licărindu-le în frunte.

Când s-a trezit cu întreg norodul acela furios umplându-i curtea, semănând cu o revărsare de ape tulburi primăvara, bașca ăia care nu încă-puseră și stăteau în drum, zbierând ca niște vite însetate și agitând pumnii strânși către cer, popa încremeni de frică, și de cum înțelese pricina pre-zenței oamenilor acolo, limpezindu-i-se mintea și conștiința, li se adresă din pridvor, așa cum o fă-cea din amvon la Sfânta Slujbă duminica: „Tot oa-meni ca și voi suntem, și eu, și Ștefan al lui Gogae,

că tot popă e, și al lui Felinar, țârcovnic din tată-n fiu, lua-l-ar gaia, cu muierea lui aia săritoare, și ai lui Bucă, întreg neamul, câți or fi, câteva zeci, și preoteasa, și preoții, oricare ar fi ei, și protopopii, și patriarhul chiar, cu straiele lui aurite și arginta-te, cu barba aceea ca țesălată cu grebla, da, toate tot de la Domnul sunt. Care ne ascultă sau nu, după cum îi e vrerea. Iar eu nu știu, dragilor, altă limbă de a vorbi cu Domnul afară de rugăciune. Tot oameni muritori și degrabă păcătoși suntem și noi preoții, cu preotese cu tot, și cu liota de după noi, copii, nepoți, strănepoți, și neputința noastră e încă și mai mare decât a celor ce par asem*nea nouă. Iar minunile toate, nenumărate, doar de la Domnul sunt.” „Dar de ce te-ar asculta, popo, mai abitir decât pe ăilalți?”, întrebă unul.

Ar fi vrut, furioși cum erau când au venit, să-l tragă de țăcălie până i s-or lungi firele din barbă ca nojițele, de poalele cămășii de noapte, de turul izmenelor, de picioarele alea crăcănate, și să-l tă-vălească un pic prin țărână, ca pe-o amărâtă de chiftea prin făină, dar socotiră că nu merită să-și mânjească mâinile cu una ca asta, cu toată șarla-tania lui, de circar fără minte. Așa că l-au lăsat în plata Domnului.

Abia se deschisese de vreo jumătate de ceas cârciuma când au început să se audă bubuituri-le acelea îngrozitoare pe care oamenii le asemu-iră, cotrobăind prin străfundurile amintirilor, cu tunetele de pe vremea când și în orășelul lor Dumnezeu trimitea ploile binefăcătoare, dar cum, ca niciodată, Haralambie lipsea, se gândiră la vreo farsă de-a nebunului – „o fi tropotind pe acoperiș, cocoțat cine știe cum cu ciotul ăla, ori o fi dând cu dinamită furată de al lui Boașe, de pe când era miner” –, mai ales că, potrivit spuselor unuia care stătea lângă fereastră, cerul era senin sticlă.

N-a durat mult până a început răpăiala, mai întâi încet, ca o darabană bătută de mâinile de-licate ale unui copilaș, apoi mai tare, tot mai tare, pe tabla prăvăliei, pe geamurile zdrăngănind în cercevelele strâmbe, pe tăblia ușii de la intrare, cu furie, o ploaie nemaivăzută, ca-n vremea potopu-lui biblic, în care apa părea o perdea neîntreruptă ce unea cerul de pământul înțesat de păcătoșenie și nimicnicie. Nimeni nu mai scotea o vorbuliță și toată lumea asculta cu luare aminte, cu uluială chiar, dar și cu îndoiala că trăiesc o halucinație care i-a cuprins ca prin farmec până la ultimul, treji sau beți, nerozi sau isteți, tinerei cu mustă-țile abia mijite ori boșorogii Caracul și Tudose, cu toții mistuiți de sentimentul straniu al viețuirii într-o singură ființă monstruoasă, un fel de mo-luscă respingătoare aruncată de valurile furioase pe țărm.

I-a scos din încremenire scârțâitul prelung al ușii, urmat de bocănitul bineștiut al piciorului de lemn al lui Haralambie, apărut pe neașteptate, ud leoarcă, mai ceva ca o paparudă țigănească dăn-țuitoare în drum, îmbrăcat doar în nădragii lui cadrilați, de clovn, și în cămașă. Văzându-l, înțe-leseră că el a adus ploaia, și numai el, și dintr-o dată ochii lor opaci luară strălucirea celor ce văd în orice călugăr drojdier dat afară din obște, un sfânt.

Se așeză lângă Vasile, pe locul său neocupat de nimeni vreodată, fără vreun cuvânt, fără vreun gest, cu firescul celui ce trăiește într-o altă lume, interzisă altora, neînțeleasă, iar acesta, uitându-se pe sub masă, îi zise: „Da’ frumos ți-a mai lăstărit piciorul, bă, Haralambie!”

nChristian Paraschiv Nomos (2009)

TRIBUNA • NR. 396 • 1-15 martie 201916

bloc-notes Aniversarea Teatrului de Păpuși PUCK – Tinerețe ...· Din acest motiv, doresc să pre-zint cititorilor prestigioasei noastre reviste jubileul unei vechi instituții - [PDF Document] (16)

P entru a pune în legătură două culturi, cea italiană și cea română, nu atât de apro-piate, nu atât de îndepărtate, este nevoie

de cercetători, de oameni pasionaţi, de tradu-cători; Ștefan Damian este toate acestea și chiar mai mult, adică, în afara faptului că scrie studii, este și romancier și poet. Mai mulţi ani a condus Catedra de Literatură italiană de la Universitatea din Cluj-Napoca, scriind studii și traducând mul-ţi autori italieni în românește și autori români în italienește, până într-acolo încât a găsit în lim-ba italiană o a doua sa patrie a inspiraţiei, adică ajungând să-și scrie unele dintre cele mai bune volume ale sale direct în italiană, fără să mai trea-că prin limba-mamă, româna: Segni versi italiani din 2013, prefaţă de Bruno Rombi; Autoritratto frammisto di vento o versi smorti din 2016, prefa-ţă de Enzo Santese; La provocazione dell’aria din 2017, prefaţă de A. Cabianca, până la recentul Il sapore alterato del grido, Aracné, 2018. A parti-cipat la diferite întâlniri de poezie în Italia făcân-du-ne să cunoaștem vivacitatea actualei realităţi culturale românești și pe unii dintre cei mai inte-resanţi poeţi români contemporani și colaborează cu unele dintre cele mai importante reviste cultu-rale românești, printre care Tribuna. Recentă este traducerea sa în românește a Cântecelor orfice de Dino Campana.

Scrisul său este angajare poetică și civilă și ne apare ca „o investigare liniștită asupra prezentu-lui omului, încăpăţânat în prostia sa. Credem că o poezie atât de esenţială, atât de lipsită de retorică,

atât de înscrisă în prezent poate să ilumineze cu o lumină diferită panorama noastră poetică; aici totul este sugerat prin imagini suspendate care îi cer cititorului să se implice și să citească textul nu numai dinspre partea celui care l-a scris ci dinspre propria sa parte de spectator-actor al aceleiași realităţi. Există o amărăciune conștientă pentru faptul că destinul și-l creează omul nu pentru cea mai bună dintre lumile posibile ci pentru un pro-ces autodistructiv pe care nu știe cum să-l înfrâ-neze, iar poetul vorbește prin metafore pentru că este prea dureros să spună în mod clar că lumea se pregătește să moară. Nici măcar iubirii nu-i este permis nimic, decât să existe și să fi existat. Pe de o parte îţi vine să te gândești la «poezia onestă» a lui Saba, fidelă cu ea însăși până la a-și nega orice spaţiu de liricitate: «Il cielo è a qualche chilome-tro/ pesa con tutto l’odore/ dello zolfo raccolto ne-lle miniere/ celesti», pe de altă parte la ‚maximele morale’ ale lui Pasolini, de tipul: «Chi è disonesto con la non-Verità è disonesto anche con la Verità» (Din Prefaţă la La provocazione dell’aria).

Citind câteva versuri remarcăm solitudinea, chiar confuzia omului de astăzi și dezamăgirea, ironia și autoironia poetului pentru apărarea unui eu care riscă disocierea: „Echivoc acest domn/ ca un preot de ţară/ în compania unei prostitu-ate./ Nu știe ce să spună, să facă. Mișcă/ mâinile le freacă/ fără încetare/ încercând să se convin-gă/ că există în mijlocul adevărului. Dar apoi/ pe neașteptate se oprește și se uită rătăcit/ îm-prejur. Nu există/ nici un suflet viu. Zâmbește:/

Alessandro Cabianca

Eseist, traducător, romancier și poet

Ștefan Damian - 70eforturi zadarnice, mai bine să mergem/ la crâș-mă” (Observaţie, din Segni versi italia).

Destinul rapace poate fi un fapt natural, ne-modificabil și, surprinzător, punctul în care viaţa întâlnește moartea.

„Dacă nu s-a încheiat încă/ se va încheia în curând:/ pe moment vulturul își mai păstrează/ incandescenţele sale sonore./ Își urmărește mica sa victimă care-i abia/ un mic punct pe câmp./ O înfășoară/ în rotirea ochiului/ deschide ciocul./ Ghiarele sunt deja pregătite/ ca trenul de ateriza-re/ al avionului care ne duce/ nu se știe nicioda-tă pe care pistă” (Vânătoare, din La provocazione dell’aria).

Ochiul lui Ștefan Damian, atent și critic asupra prezentului („istoria personală nu pleacă nicioda-tă de la experienţe colective” scrie Bruno Rombi nella Prefaţă la Segni versi italiani, culegerea care vorbește mai mult altele despre iubire) face din poezia aceasta o continuă reflecţie asupra ira-ţionalităţii comportamentelor umane și asupra inacceptabilităţii confruntării, mereu perdentă, cu multe prezenţe răutăcioase în viaţa celui care, strâns legat de scris, nu renunţă să se povestească urmărindu-și propriile vise, chiar și pe cele nesi-gure, ipotetice, care îi scapă sau sunt chiar con-tradictorii.

„Puteam să scriu să nu scriu/ declaraţii de iu-bire de viaţă/ să urmăresc visuri să le risipesc/ se-minţe pe câmp inseminări/ artificiale în pântece/ pregătite să nu primească/ să împrăștii seminţe seci/ ca niște oase de pești/ la soare./ Rămâneam uluit/ copil al nesiguranţei/ strivit de cizmele groase ale îngerilor/ acţiunii” (Îngerii acţiunii).

Și marile așteptări care au creat instituţiile supranaţionale se ciocnesc cu o realitate care le vede în bună parte neputincioase și, uneori, com-plice ale unor noi forme de injustiţie, de sărăcire, de întuneric: „Soarele nu mai are chef să se în-toarcă”. Există aici amărăciune, desigur, pierdere a iluziilor pentru speranţele trădate, pentru cele ce puteau să reprezinte pentru viitoarele generaţii utopiile care au urmat imenselor tragedii ale tota-litarismelor din secolul trecut, dar poetul nu este liniștit și prefigurează deja alte înfrângeri, chiar dacă ultimul cuvânt nu poate fi acesta: viaţa se lasă trăită, nu are nevoie de iluzii: „Sunt capabili încă/ să le supravieţuim/ propriilor nedreptăţi” (Viaţă) și încă: „Dacă viaţa este o serie de greșeli/ a greși este singura cale/ de a rămâne viu”. Acesta este motto-ul cu care se deschide ultimul volum și aproape că îl și definește.

„Începe o altă schimbare/ după atâtea care ne-au fost oferite/ prin mila anilor./ Se schimbă și timpul tot mai bolnav/ de insomnie. / Noaptea se întinde alături de noi/ o simţim cum respiră/ cu însuși ritmul nostru./ Soarele nu mai are chef să se întoarcă/ Piele lui rămâne/ simbol internaţio-nal de înfrângeri./ Poate că ultima noastră rudă/ îl va fixa într-o zi/ în jurul unei prăjini/ împreu-nă cu existenţele noastre melancolice/ și va înciza și DNA-ul/ pentru viitoarele nesigure omeniri” (Schimbare).

În românește de Cristian Alexandru

nȘtefan Damian în Piața San Marco din Veneția

TRIBUNA • NR. 396 • 1-15 martie 2019 17

bloc-notes Aniversarea Teatrului de Păpuși PUCK – Tinerețe ...· Din acest motiv, doresc să pre-zint cititorilor prestigioasei noastre reviste jubileul unei vechi instituții - [PDF Document] (17)

P rintre cărțile apărute la Editura Tribuna în 2018 se numără și un volum de povestiri semnat de Ștefan Damian. Despre autor

se cuvine să spunem, în primul rând, că este un apropiat al revistei noastre, traducerile sale din lirica italiană fiind frecvent prezente în paginile ei din ultimii ani. Ceea ce se face, în mod fericit, punte peste timp cu debutul scriitorului, tot în Tribuna, de data aceasta a anului 1969. Activitatea sa publicistică și editorială nu mai are nevoie de nicio prezentare, dar voi aminti totuși faptul că, începând cu anul 1977 și până astăzi, el semnea-ză numeroase volume de poezie, proză, studii și eseuri, în limba română dar și în limba italiană. La toate acestea se adaugă și o prodigioasă muncă de traducător, publicând aproximativ cincizeci de volume de traduceri din limba italiană în limba română, de genuri diferite, poezie, proză, antro-pologie filosofică, eseu, etc., precum și în jur de douăsprezece volume de poezie românească tra-dusă în limba italiană.

Blocul aprins este o carte de povestiri, inde-pendente la o primă vedere, care se pot citi foarte bine începând de oriunde s-ar deschide cartea, dar care totuși sunt marcate de elemente comu-ne ce le conferă unitate, volumul căpătând astfel consistența întregului. Ne este cunoscut acest stil din romanul Arhanghelul de sticlă(Ed. Dacia XXI, Cluj-Napoca, 2011), unde tehnica, deși ace-eași, pare oarecum inversată, dinspre întreg spre fragmentare. Aveam de a face, în acel caz, cu un roman care se poate citi ca un volum de poves-tiri, dar care la final își dezvăluie, spectaculoasă și coerentă, imaginea de ansamblu, de frescă so-cială. În cazul volumului de față, avem blocul din cartier și cârciuma „la Punte” ca areal de desfă-șurare a intrigilor, o adevărată imago mundi. În acest spațiu se discută toate problemele societății, aici întâlnim tipologiile comune vremurilor noas-tre, zugrăvite parodic, ceea ce aduce un plus de atractivitate lecturii. Cu toate acestea, și contrar ludicului de care dă dovadă autorul în majorita-tea povestirilor, cartea nu este gândită ca o cule-gere de texte umoristice. Mesajele dramatice trag semnale de alarmă în finalul unor texte, aparent foarte accesibile, precum în Micky cel Frumos și florile de păpădie. Sau în Zborul de vară al raței sălbatice, admirabilă metaforă pentru exodul ti-nerelor românce spre occident, din dorința lor de a-și găsi ca soți feți-frumoși tomnatici, cu situa-ții materiale atrăgătoare. În acest caz, acțiunea se mută puțin în afara agorei din bloc, dar am recu-noscut aici cadrul din Arhanghel, apare din nou Râul, scris cu majusculă, personajul tăcut, miez al tuturor acțiunilor.

Viața de cartier, de bloc, oferă suficiente su-biecte pentru a vedea acest loc ca o metonimie a lumii, însă elementele realității sunt împletite armonios cu produsul imaginației. Și, afirmând acest lucru, am în vedere povestirile Călătorul și Principesa de marmură, precum și Scrinul. În aceasta din urmă, dintr-un sertar al unui scrin vechi, dintre documentele prăfuite păstrate aco-lo, prind viață, din fotografii albite de timp, trei personaje istorice controversate: Marx, Engels și Lenin. Încercând să se salveze din calea flăcări-lor, în care urmau să fie aruncate, sentință dată

de cel care găsește fotografiile în sertar, persona-jele ies din tiparul impus de formatul portret și, îmbogățite cu o seamă de detalii vestimentare și gestuale, încep să se apere într-un adevărat proces care le este intentat de posteritate. „Deodată, din hârtie ieși însuși Marx, cu o cută adâncă în frunte, probabil enervat că fusese deranjat […] Am întins mâna, i-am pipăit haina din stofă englezească, fină, cu reverul larg, sclipitoare. Dedesubt avea o cămașă albă peste care atârna un lănțișor de aur; i-o acoperea, în parte, o jiletcă și celebra lui barbă. […] «O să te pun pe jar!» îi zise Iosif Bunicu pe un ton neutru. «De ce? Ce motive ai avea?» «Ei, ia, închipuie-ți că din pricina dumitale am pierdut o grămadă de ani.» […] Bunicu observă imediat că Lenin se încrunta. Știa că avea să înceapă revolta. De aceea se răzgândi și, după o clipă, îi agită iar deasupra vetrei, apoi își întoarse capul spre scri-nul deschis. Primul impuls fu să îi pună acolo, pe fiecare în câte o cutie, ca într-un bloc cu trei etaje,

Ani Bradea

Agora din blocsă nu se atingă unul de altul. Așa cum stătuse și el, în bloc, având mereu pe cineva deasupra lui și pe altcineva dedesubt. Și cu care la început nu avuse-se nici un fel de legătură. Dar, își aminti instanta-neu, vecinii ajung, cu timpul, să se lase influențați unul de altul, să se adune. Să se convingă unul pe altul, lăsând la o parte diferențele de gândire și să p*rnească împreună. Să dărâme împreună, și, chiar, câteodată, să construiască! Să strige, să ceară, să înjure!” Avem în acest citat concentrată însăși esența volumului. Viața socială și societală văzută prin lentila unui spațiu redus: blocul. Texte ca Trei doamne, o descriere cu mult umor a re-lațiilor de vecinătate din bloc, sau Blocul aprins, care dă și titlul volumului, reușită parodie a „cul-turii” politice a omului de rând, post-decembrist, nu fac decât să susțină această idee.

Ștefan Damian, prin acest volum de povestiri, reușește să aducă în fața cititorului, redusă la sca-ră, imaginea de ansamblu a societății românești contemporane. Concentrat, la nivelul comunită-ții din bloc, de la Punte, tabloul social împletește destine umane cu evenimente istorice, într-un melanj pe care oricare dintre noi, trăitori ai aces-tor vremuri, îl recunoaștem cu ușurință.

n

M ai mult decât alți poeți din generația sa, Ștefan Damian este un rezoner dramatic al actualității, pe care o observă lucid, pe

care o trăiește poetic, reținând imagini „conjunctu-rale” dintr-un univers cotidian al acesteia, pe care le comentează eseistic cu o deschidere metaforică oa-recum austeră. În acest fel se recomandă cel mai re-cent volum al său de poeme: Mici intimități conjunc-turale (Ed. Studia, Cluj-Napoca, 2016). Deschiderea ciclului se face printr-un soi de asumare biografică a trăirii frisonului provocat de atmosfera și contextul ființării în actualitate: „Ceața curge prin noi/ ne stră-punge suntem locuim/ miezul de umbră/ punem punct o luăm de la capăt/ nu mai știm când și cum/ devenim suntem dorim/ dar uităm clipa care/ tem-porar/ ne scrie pe frunte trădarea./ De la o clipă la alta parcă vrem și nu vrem/ să fim altfel și suntem atât cât putem” (Țel). E o atitudine mai degrabă sum-bră („Când ești – ești durere./ Când nu ești – ești du-rere./ Și, astfel, mereu. Rămân în urmă/ resturi din zilele anului nepetrecute” – Vin sărbătorile) decât una entuziastă.

Lumea reală din imediata ambianță e monoto-nă și deprimantă: „Se prefăcea lumina în cartier/ o vagă apă gălbuie o mlaștină/ strigau copii străzii […] «dar, munca mai înainte de toate»/ le striga câte unul/ încovoiat sub sabia vremii/ a vremurilor/ din care ei erau prea puțin siguri/ că făceau parte” (Din cartier). Structural vorbind, e o poezie de notație în care spectatorul, poetul însuși e obiect al unei con-templări lăutrice severe, căutând mereu a se defini/autodefini denunțând deopotrivă sensul rostirii sale lirice, într-un discurs reflexiv privitor la destinul în timp al creației sale, al rostului angajamentulu său artistic: „Ești un poem în care locuiesc/ ca miezul în coaja de nucă./ Îmi crești aripile de acvilă tăbăcită/ de ploaie și vânt./ Păduri fi-vor când nu vom mai fi./ Bucurii fi-vor când fi-vom/ verbe și vorbe trăznite/ ale unor ligviști fără imaginație./ Vom fi ceea ce am

crezut/ că s-ar putea să fim/ să fii tu care locuiești în mine/ și îmi sfâșii carnea în fiecare zi” (Definiție).

Acest tip de dialectică existențială în rostire adu-ce rezonanțe de bună vecinătate cu performanțe din actualitatea liricii contemporane universale din care, de altfel, traduce frecvent (mai cu seamă din cea ita-liană), având asumată, de asem*nea, și viziunea de concretețe asupra realității proprie prozatorului care s-a dovedit a fi însuși, în timp, la fel de bine fixat în-tr-un tumult factologic al istoriei actuale pe care o trăiește și o simte ca trăire asumată individual.

Construcția poemelor are adesea un nucleu anecdotic în care metaforicul coagulează sensuri de cuprindere ideatică asupra sensului efemerității umne: „Ființele de carton lăsau pe asfaltul spălat/ de ultima ploaie rahitică/ o mică pată de rugină./ «E ceea ce ar trebui/ să fie sufletul lor dacă ar avea vre-unul»/ zise un glas adevărat/ semăna cu al vântului/ frânt printre copaci cu nume ciudate./ «Au dem-nitate știu să moară/ mai frumos ca oamenii/ atâr-nați în ștreangurile istoriei/ tot mai obosite!»/ Și iar începea să țiuie/ pasărea rămasă doar glas/ în timp ce omul îi arunca în zadar/ boabe de grâu putre-zit” (Pasărea). E în totul în această poezie crispată, practicată de Ștefan Damian, o atmosferă terifiantă din care se distinge, ca o dominantă a vitalității sale, tocmai crezul în propria devenire: „sunt/ un servitor neîmpăcat cu destinul” (Lucrurile). De aici medita-țiile grave asupra capacității dăinuirii prin fapte a omenirii: „Când nu a mai rămas nimic/ pe urme au rămas urmele. Ne duceau/ undeva duceau altunde-va/ mai sus chiar decât s-ar putea/ crede. «Uite, ți-ar fi putut spune ceva/ urma asta care duce nicăieri?»/ Întrebarea căzu anapoda./ Bâigui:«Când ești tânăr/ nu te sperii dacă apa îți îmbătrânește/ imaginea. Este altceva atunci când/ nu va mai fi nici o diferen-ță/ între ceea ce se vede și cel care ești!»” (Linie de demarcație).

Viața și moartea, creația și dragostea, risipirea în

Constantin Cubleșan

Dramatismul actualității

TRIBUNA • NR. 396 • 1-15 martie 201918

bloc-notes Aniversarea Teatrului de Păpuși PUCK – Tinerețe ...· Din acest motiv, doresc să pre-zint cititorilor prestigioasei noastre reviste jubileul unei vechi instituții - [PDF Document] (18)

Împreună cu poetul Enzo Santese la Veneţia

Împreună cu poeţii Bruno Rombi, Ileana Damian, Rosa Elisa Giangoia

timp, conștientizarea istoriei umane ca fiind una oa-recum caducă, căutarea de sine – sunt tot atâtea teme de meditație asupra cărora zăbovește, se apleacă vă-zându-se pe sine ca un coagulant a multipleor ipos-taze în care orice om își supraviețuiește sieși: „Pot să-ți răspund cine sunt când mă privești/ văzându-mă în zeci de feluri ca și cum/ amalgamându-le/ aș fi eu/ recompus din toate aceste fațete colțuroase./ Ele se iau la pumni se strâng în brațe/ cu dușmănie./ Doar o iluminare adevărată poate/ le-mpiedică să se sfâșie le arată calea/ adevărului ce se rostește singur și se-nin/ că sunt tot eu/ mereu mai mult un semn ce-și duce casa în/ spinare” (Un semn). Întreagă poezia sa este tocmai despre acest semn, despre prezența lui dramatică în febra sau moleșeala angajamentului vital. Contextul evenimențial în care se definește, un context ambiant înțeles în detaliile lui metafori-ce, vibrează grav pe coarda emoțională a unei dia-lectici a decăderii ființării în banal: „Dimineața de luni/ zile moarte ale săptămânii trecute/ fac loc altor zile/ sfioase ca niște ciuperci abia răsărite./ Se trag la o parte/ în groapa de vest a orașului unde/ se aruncă lucrurile de care nu e nevoie./ E un fel de sărbătoare a bețivilor/ ziua de luni: dacă vor/ pot s-o înfășoare e un steag/ s-o anine în crengile deja desfrunzite/ ca anii care nu îi interesează./ Doar lunea/ știu bine că le-au aparținut/ și i-au ținut într-un echilibru roșcat” (Dimineața de luni).

Lirismul dramatic al poeziilor lui Ștefa Damian pune în evidență o conștiință acută a actualității, vă-zută în culori gri, dacă nu cumva chair în culorile unei apocalipse… discrete, minore, ce învăluie lu-crurile și ființele din anturajul său, a creatorului care se contemplă, se investighează pe sine într-o atare împrejurare, iluminându-și trăirile puternic marcate de platitudinea unei istorii contorsionate, chiar fata-le: „Arhitectura unei stări e ca/ a unei străzi: se mer-ge pe ea/ se salută se observă în jur/ cu bucurie cu durere/ te împiedică să fii degajat/ și dintr-odată se ajuge la capăt./ Te uiți mirat: acolo e o râpă ca la ce-tățile/ vechi/ se ocolește ori se cade în ea/ după cum îți e datul” (Râpa). O poezie de rezonanță dramatică în actualitatea unui timp al derizoriului.

n

V iaţa scriitorului Ștefan Damian se cuvine a fi cunoscută asem*ni unei gospodării din vestul ţării, construită cu pricepere, hărni-

cie și consecvenţă. Ea reprezintă un univers bogat, complex și echilibrat, dinamic structurat în resortu-rile lui intime și adecvat deschiderilor spre cunoaș-terea și înţelegerea lumii trecătoare și schimbătoare, având ca rezultat o operă ce-i poartă la vedere em-blema personalităţii.

A gândi și-a trăi cum gândești este dovada cea mai directă pe care un om și-o poate aduce respec-tului de sine. Numai că lucrul cel mai firesc nu este și cel mai ușor, ba, uneori este chiar foarte dificil să-ţi menţii călăuză existenţială normalitatea, prin hao-sul social provocat de pretinse principii, care obli-gă fără să convingă și domină fără să triumfe. Ori generaţia noastră a traversat (și încă traversează), asem*nea vremuri, fie manifest-neprietenoase, fie abil-corupătoare a libertăţii de cuget. Motiv pentru care proba de încercare pentru un scriitor a fost și rămâne aceea de a nu accepta boala ideologică să-i pătrundă în fibra scrisului, de-a nu abdica de la ade-vărul întregului pentru a servi adevărul parte-par-tid. Este un mod de viaţă și de creaţie pe care Ștefan Damian l-a ilustrat prin tot ce a făcut. Oricine-i va compara scrisul din „socialismul iubitului conducă-tor” cu scrisul din „capitalismul șmecheriei pe sea-ma statului” va găsi cuvântul necontagiat de politic, fraza egală doar cu posibilităţile reale, concrete, de-a fi gândită și exprimată. De aceea astăzi putem vorbi de o unitate stilistică a scrisului său, cu evoluţii în timp determinate doar de experienţa estetică și de viaţă. Atât proza cât și poezia lui se impun cu prori-tate prin autenticitatea lor.

Proza lui Ștefan Damian, de la Portrete de familie (schiţe și povestiri), cu care debutează prin 1977, la Blocul aprins apărut în 2018, diversă tematic și mereu primenită cu mijloace de expresie, are un substrat de inalterabilă unitate. Ea transpune într-un ceremoni-al epic fapte și întâmplări ce excelează prin firescul lor, ridicând un areal geografic relative – schiţat și recunoscut ca atare – Câmpia vestică a Mureșului – la altitudinea spiritului purtător de valori estetice și morale. Personajele construite de el au o trăinicie literară durabilă pentru că nu își forţează destinul, ci îl pun în cumpăna gândului ca să-l înţeleagă, așe-zând mereu în viaţa lor ceva întăinuit, de a cărui cu-noaștere și asumare depinde mersul lor mai departe; ele dobândesc astfel o energie epică intrinsecă și se

mișcă dezinvolt între dramă și anecdotă, ca fiinţe în-zestrate cu atributele verosimilului.

Proza lui Ștefan Damian degajă senzaţia mărtu-risirii prin cea ce spune. Sinceritatea naraţiunii este dată desigur de arta mânuirii cuvântului, dar adesea ea pare și desprinsă dintr-o voinţă supraordonată scrisului, dintr-un statut social și moral egal asu-mat și pentru viaţă și pentru creaţie. Explicaţia vine probabil din „cuminţenia pământului de baștină” din acel etos viu și activ care-i infuzează deopotrivă existenţa și opera, fără ostentaţie, dar cu tenacitatea bănăţeană în care fapta încalecă vorba.

Sub însemnele versului câmpul de lucru al scrii-torului este pe cât de încăpător, pe atât de policrom și atractiv. Pe aici, graţie sensibilităţii lui de poet și traducător, zeci și zeci de poeţi italieni au trecut în spaţiul limbii române și nu puţini români au ajuns în limba lui Dante. Același lucru s-a întâmplat și se întâmplă cu propria lui creaţie poetică, intim perso-nalizată și cu pregnantă distincţie prezentă în mișca-rea largă pe care scriitorul a provocat-o și-o întreţine la confluenţa celor două culturi. Schiţe biografice, studii academice, cronici literare și inedite sinteze sub incidenţa unor criterii istorice și estetice majore vin să completeze lumea sensibilităţii româno-itali-ene, așa cum este ea văzută și slujită de unul dintre cei mai prestigioși italieniști pe care i-a dat cultura română. Semnificativ rămâne și faptul că în aceas-tă iniţiativă constantă, scriitorul și-a atras întreaga familie. Toţi împreună și fiecare în parte, Damienii, atunci când se întâlnesc într-o confruntare estetică, o pot face cu cărţile scrise de ei, pe masă. Este o situ-aţie motiv de admiraţie – că se cuvine! Sau de invidie – că se poartă!!

Acum, la ceas aniversar, încerc să mi-l imaginez pe omul și scriitorul Ștefan Damian urmându-și cu credinţă cele două pasiuni ale sale care i-au marcat viaţa: literatura și natura. Ajuns pe cel de-al șapteze-cilea deal al existenţei sale, iată-l cu ruscacul în spi-nare și palma streașină la ochi, scrutând un orizont numai de el știut. Oare ce-o fi văzând? Poate sălbă-ticiunile câmpului în alergare; poate vreo colonie de piciorul căprioarei crescută în răsfăţul dimineţii la margine de pădure; sau, pur și simplu, el vede cum zămislesc ideile din aburul zilei și – dornice de aven-tură – vin să-i fiinţeze cuvinte. Doar de la scriitorii mereu hoinari între vis și realitate, oricând te poţi aștepta la orice.

Grupaj coordonat de Ioan-Pavel Azap

n

Ion Noja

Hoinar între vis și realitate

Ştefan Damian s-a născut în 24 februarie 1949 la Ho-dos-Bodrog (Pecica, Arad). Absolvent al Facultăţii de Filologie a Universităţii „Babeș-Bolyai” Cluj, secţia ro-mână-italiană (1972). Doctor în italiană (Universitatea București, 2000).În perioada studenţiei a fost redactor la revista Echi-nox. Debut în revista Tribuna, cu versuri (1969). Debut editorial în volumul colectiv de versuri Eu port această fiinţă (Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1973).A lucrat în instituţii de cultură clujene. A predat limba italiană la universităţile „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (1993-1996) și „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Lite-re, Cluj-Napoca (1996-2016).A obţinut diferite premii, în Romania (Premiul UTC 1981 pentru romanul Nunta, de două ori Premiul Fi-lialei Cluj pentru traduceri) și Italia („Il cavaliere di Capestrano”, 2005, ex equo, Premio interrnazionale di letteratura del Spoleto Festival Art 2014).Volume publicate (beletristică): Portrete de familie (nuvele, Cluj, 1977), Nunta (roman, Bucuresti, 1980), Prisma (roman, Cluj, 1982), Sfârșit de vară (nuvele, Cluj, 1985), Pisica de Eritrea (roman, Cluj, 1986), Racconti di Transilvania (povestiri, Treviso / Italia, 1997), Arhan-ghelul de sticlă (roman, Cluj, 2011), Segni, versi italiani (versuri, Roma-Alghero / Italia, 2013), Așteptări îngră-dite (versuri, Cluj, 2014), Nedumeriri aproape exempla-re (versuri, Cluj, 2015), Mici intimităţi conjuncturale (versuri, Cluj, 2016), Blocul aprins (nuvele, Cluj, 2018),. Il sapore alterato del grido (versuri, Roma / Italia, 2019).Autor a numeroase volume de studii, a zeci de tradu-ceri din și în limba italiană. Prezent în reviste române și străine, antologii de versuri ş.a.

TRIBUNA • NR. 396 • 1-15 martie 2019 19

bloc-notes Aniversarea Teatrului de Păpuși PUCK – Tinerețe ...· Din acest motiv, doresc să pre-zint cititorilor prestigioasei noastre reviste jubileul unei vechi instituții - [PDF Document] (19)

filosofie

1. Ceea ce anunțăm prin acest titlu nu vrea să fie decât o cuprindere, într-un arc peste timp, a gândirii moderne, în concepte-paradigmă,

care centrează creația teoretico-filosofică din peri-oada marilor sisteme, având semnificația de feno-men cultural hotărâtor în afirmarea modernității în cultura europeană. Pentru aceasta, considerăm ca punct de p*rnire faptul că filosofia însăși, așa cum scria Hegel, „este sistem în dezvoltare și tot astfel este și istoria filosofiei”; „conținutul acestei istorii îl formează produsele științifice ale raționalității, iar acestea nu sunt ceva pieritor. Ceea ce a fost elaborat în acest domeniu este adevărul, și acesta este etern, deci nu există într-un timp, iar în altul nu mai exis-tă. Trupurile spiritelor care au fost eroii acestei istorii (subl. n.), viața lor temporală... au pierit, desigur, dar operele lor (gândul, principiul) nu le-au urmat, de-oarece conținutul rațional al operelor lor ei nu l-au scris din închipuire, din vis ori din părere”1.

Pe acest fond, putem conchide că gândirea mo-dernă (în marile ei sisteme, și nu numai) s-a ridicat mai întâi la abstract, prin puterea a ceea ce s-a numit „intelectul, gândirea discursivă” (Hegel), urmând însă calea raționalității2, la nivelul căreia realizează o adevărată mutație în „concretul” plin de determi-nări. Căci filosofia, „se află în domeniul gândului, ea are deci de a face cu generalul; conținutul ei este abstract, dar numai în ce privește forma – numai potrivit elementului ei; dar în sine ideea este în chip esențial concretă, este unitate a unor determinații diferite. Aici rezidă diferența dintre cunoașterea ra-țională și simpla cunoaștere prin intelect... Rațiunea umană sănătoasă se îndreaptă spre concret. Numai reflecția intelectului este teorie abstractă”3.

Punctul de vedere al acestei din urmă orientări de gândire s-a numit „raționalism”, pentru care ratio în-seamnă gândire abstractă (gândirea discursivă), fo-losind (după contexte) când termenul intelect, când termenul rațiune, considerând însă prin acestea „ra-ționalitatea” (Vernunftigkeit, rationalité) în ordinea gândirii și în ordinea lucrurilor.

În sistemele din secolele 17 și 18 raționalismul (Descartes, Spinoza, Leibniz, Wolff ș.a.) se opune empirismului (Locke, Hume, Condillac ș.a.) fiind depășite într-un mod de gândire numit „criticism” prin unitatea dintre empiric (provenit din experi-ență) și a priori (independent de experiență): „Nu încape nicio îndoială – scria Kant – că orice cunoaș-tere a noastră începe cu experiența... Dar dacă orice cunoaștere începe cu experiența, aceasta nu înseam-nă totuși că ea provine întreagă din experiență”4.

2. Dar până la această deschidere gândirea mo-dernă străbate un drum destul de lung, propunân-du-se prin dimensiunea raționalității, un generic pentru facultățile de cunoaștere: intelect, rațiune, spirit, acestea având funcția de a întemeia, de a da rațiunea de a fi a ceea ce avem în ordinea cunoaște-rii, acțiunii și creației.

Nici chiar marii empiriști (Locke, Hume) nu pot ocoli aceasta, ceea ce se poate constata în formularea lui Locke (în primul rând): „toate ideile (pentru em-piriști: cunoștințele – n.n.) vin pe calea senzației sau a reflecției”, prin care „aș vrea să se înțeleagă „acea cunoștință pe care mintea o ia despre propriile ei

procese și despre modurile lor, datorită căreia inte-lectul (Understanding) ajunge să aibă ideile acestor procese”; „ideile simple dobândite prin reflecție sunt procesele minții privitoare la celelalte idei ale sale”5.

D. Hume este și mai clar, distingând între impresii și idei: „Prin termenul impresie înțeleg, așadar, toate trăirile noastre mai vii, pe care le avem când auzim, vedem sau pipăim, iubim sau urâm, sau dorim, sau voim. Impresiile sunt deosebite de idei, care sunt trăiri mai puțin vii, de care devenim conștienți când reflectăm (subl. n.) asupra oricăreia dintre senzațiile sau p*rnirile amintite mai sus”6.

Definirea mai exactă a raportului dintre sensorial și logic, rațional în cunoaștere o aflăm însă la marii raționaliști (Descartes, Spinoza, Leibniz), cu toate că în denumirea facultății de cunoaștere folosesc fie in-telect, fie rațiune.

Aceasta până la Kant, care introduce deosebirea de esență (de „natură”) dintre sensibilitate, intelect (Verstand) și rațiune (Vernunft): „Natura noastră este astfel făcută că intuiția (Auschauung) nu poa-te fi niciodată altfel decât sensibilă, adică nu conți-ne decât modul în care suntem afectați de obiecte. Din contră, capacitatea de a gândi obiectul intuiției sensibile este intelectul (Verstand). Nici una dintre aceste două proprietăți nu este de preferat celeilal-te. Fără sensibilitate (Simlichkeit) nu ne-ar fi dat nici un obiect și fără intelect n-ar fi nici unul gândit. Idei (Gedanken) fără conținut (Inhalt) sunt goale, intui-țiile fără concept sunt oarbe (Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind)”7.

Cum preciza Hegel, s-a ajuns acum la o teză ho-tărâtoare, anume „că determinații ca acelea de uni-versalitate și necesitate nu se află în percepție, așa cum arăta Hume; așadar, ele au un alt izvor decât perceperea, și acest izvor este subiectul sau conștiința de sine”8.

3. Cu aceasta ne aflăm aproape și totodată de-parte de Descartes, cu a cărui operă începe „peri-oada intelectului gânditor”. El pleacă de la gândul că „orice presupoziție trebuie să fie înlăturată, că gândul trebuie să înceapă de la el însuși... Însă cum aici gândirea s-a sesizat pe sine doar ca intelect abs-tract, reprezentările determinate, conținutul, n-au fost deduse din intelect, ci au fost preluate în mod empiric”9.

Cu Descartes „intrăm într-adevăr în câmpul unei filosofii independente, filosofie care știe că ea provi-ne în chip de sine stătător din rațiune și că conștiința de sine este moment esențial al adevărului”10.

„Le bon sens – scria Descartes – est la chose du monde la mieux partagée: car chacun pense en être bien pourvu, que ceux même qui sont les plus di-fficiles à contenter en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer plus, qu'ils en ont. En quoi il n'est pas vraisemblable que tous se trompent; mais plutôt cela témoigne que la puissance de bien juger et distinguer le vrai d'avec le fausse, qui est propre-ment ce qu'on nomme le bon sens ou la raison, est naturellment égale en tous les hommes”11.

În esență, pentru Descartes raison aduce le bon sens, chiar bona mens, dar el presupune orientarea spre subiectivitatea activă în mod rațional; ideea certitudinii prin evidență este fundată în principiul

Alexandru Boboc

Intelect, Rațiune, Spirit.De la raționalismul clasic la gândirea speculativă (I)

Cogito ergo sum: je pense, donc, je suis, implică o concepție după care „l'esprit humaine renferme je ne sais quoi de divin (subl. n.) où les premières se-mences de pensées utiles ont été déposées en sorte que souvent, si négligées et étouffées qu'elles soient pour des études contraires, elles produisent des fru-its spontanés”12.

„Gândirea ca ființă și ființa ca gândire, iată – scrie Hegel – certitudinea mea, Eu. Acesta este celebrul Cogito, ergo sum; gândirea și ființa sunt deci aici in-discutabil legate una de alta”13.

Gândirea, deci, ca subiect, Eul, este o orientare cu posteritate remarcabilă, dacă ne gândim la Kant, Fichte, iar mai târziu la fenomenologia husserlia-nă. Descartes a ridicat conștiința de sine la rangul de principiu al filosofiei, punând în corelație temele justificării, ale responsabilității și ale conștiinței de sine, acest din urmă termen devenit adevărata para-digmă a filosofiei pe mai departe.

Intelectul este astfel un termen central în filosofia modernă, la Descartes și Spinoza, Locke și Leibniz, Hume, așa cum o arată multe titluri ale lucrărilor acestor filosofi.

Semnificativ este aici Leibniz care, în polemică cu Eseul lui Locke, a scris: Nouveaux Essais sur l'Enten-dement humain, în care, ca și la Descartes, «l'entem-dement» (intellectus) și «raison», chiar «spirit» se amestecă la tot pasul. Câteva exemple sunt grăitoare în acest sens: „peut-on nier qu'il y ait beaucoup d'in-née en notre esprit, puisque nous sommes innées, à nous-mêmes pour ainsi dire et qu'il y a en nous: Etre, Unité, Substance, Durée, Chengement, Perception, Plaisir, et milles autres objets de nos idées intellec-tuelles?”; „car la raison est seule capable d'établir des règles sures...”14.

Chiar «adevărurile necesare», așa cum le întâl-nim „dans les mathématiques pures et particulière-ment dans l'arithmétique et dans la géometrie” con-stituie „probe” în acest sens: „c'est ce qu'il faut bien distinguer, et c'est ce que Euclide a si bien compris, qu'il démontre souvent par la raison, ce que se voit assez par l'expérience et par les images sensibles”15.

4. Odiseea intelectului și a rațiunii (intellectus, ra-tio) nu se încheie așa de ușor, căci „sarcina filosofiei se determină în sensul că filosofia trebuie să facă din unitatea gândirii cu ființa – unitate care este ideea fundamentală a filosofiei – obiect al său și să o în-țeleagă, adică să sesizeze esența cea mai profundă, a necesității, conceptul”16.

Filosofia kantiană, continuă Hegel, „stabilește mai întâi aspectul formal al acestei sarcini, are însă ca rezultat numai natura absolută, abstractă a rațiu-nii în conștiința de sine”; „filosofia kantiană a avut ca efect al său filosofia fichteană, care sesizează spe-culativ (subl. n.) esența conștiinței de sine ca un con-cret, dar care nu depășește această formă subiectivă a absolutului”17.

Kant aduce o nouă ordine a facultăților de cu-noaștere, marcând hotărât deosebirea de esență (de natură funcțională) dintre ele. În acest sens textul kantian este clar: „natura nostră este astfel făcută că intuiția nu poate fi niciodată altfel decât sensibilă, adică nu conține decât modul în care suntem afectați de obiecte. Din contră, capacitatea de a gândi obiec-tul intuiției sensibile este intelectul (Verstand)”18.

Intelectul însuși își are astfel limitele sale: „Tot ceea ce intelectul scoate din el însuși, fără a-l împrumuta de la experiență, nu-i poate servi totuși în alt scop decât la folosirea experienței”; căci intelectul „nu poate face a priori niciodată mai mult decât să an-ticipeze forma unei experiențe posibile în genere”19.

Nici Rațiunea, care în cunoaștere nu este „con-stitutivă”, ci numai „regulativă”, „nu ne învață să

TRIBUNA • NR. 396 • 1-15 martie 201920

bloc-notes Aniversarea Teatrului de Păpuși PUCK – Tinerețe ...· Din acest motiv, doresc să pre-zint cititorilor prestigioasei noastre reviste jubileul unei vechi instituții - [PDF Document] (20)

cunoaștem prin toate principiile ei a priori nimic altceva decât obiecte ale experienței posibile și des-pre acestea nimic mai mult decât poate fi cunoscut prin experiență. Dar această îngrădire nu împiedică rațiunea să ne călăuzească până la limita obiectivă a experienței și anume până la relația ei cu ceva ce nu este el însuși obiect al experienței”20.

5. În concepția lui Hegel, intelect și rațiune sunt considerate în unitate: căci „determinările gândirii sunt propriu-zis de așa natură, încât sunt determi-nări de-ale-universalității, de-ale unității în general. Orientarea înseamnă îmbinare a unor determinări diferite. Însă, gândirea conține deja în ea însăși, în determinările ei astfel de îmbinări, ea este unire, îm-binare de diferențe”21.

Critica hegeliană a intelectului (în esență rele-varea limitelor gândirii discursive) nu înseamnă o negare, ci o delimitare: „Din punctul de vedere al formei, logicul prezintă trei laturi: α) cea abstractă sau a intelectului; β) cea dialectică sau negativ-rațio-nală; γ) cea speculativă sau pozitiv-rațională. Aceste trei laturi nu constituie trei părți ale Logicii, ci sunt momente ale oricărui real-logic, adică ale oricărui concept sau a tot ceea ce este adevărat în genere. Ele pot fi puse împreună sub primul moment, acela al intelectului, și astfel ținute separat una de alta, dar în felul acesta ele nu sunt considerate în adevărul lor”22.

6. Hegel prezintă astfel în mod exemplar întreaga odisee a gândirii prin intelect, rațiune și spirit, con-siderând unitatea dintre Adevăr, Absolut și Spirit ca fiind relevantă pentru o filosofie a totalității.

Avem de a face cu o dublă funcție a rațiunii: „în esența sa veritabilă, rațiunea este spirit, care, supe-rior amândurora, e rațiune inteligentă sau intelect rațional. Spiritul este negativul, este ceea ce con-stituie atât calitatea rațiunii dialectice, cât și pe cea a intelectului. El neagă ceea ce e simplu, afirmând prin aceasta diferența determinată a intelectului, dar totodată, o și rezolvă, fiind astfel dialectic. El nu se menține însă în neantul acestui rezultat, ci e, în cuprinsul acestuia, în același timp pozitiv, realizân-du-se ca universal în sine concret”23.

Esențialul, după Hegel, îl constituie ridicarea la concept, realizarea „gândirii adevărate”, a «gândirii speculative». Cu modul de a gândi în orizontul to-talității, al „Întregului”, Hegel proiectează o altă cale a gândirii, dincolo de «calea critică» a lui Kant, anu-me: calea «gândirii speculative».

Subliniind importanța momentului speculativ („pozitiv-raționalul” din „poziția gândului față de obiectivitate”), Hegel „poate fi considerat sistema-tizatorul metodei speculative, potrivită pentru inter-pretarea științelor de la începutul secolului al XIX-lea”; mai mult, putem vorbi „despre o perspectivă hegeliană de regândire sistematică a filosofiei”24.

În termenii Științei logicii considerată, „în esența sa veritabilă, rațiunea este spirit, care ... e negativul, este ceea ce constituie atât calitatea rațiunii dialec-tice, cât și aceea a intelectului. El neagă ceea ce e simplu, afirmând prin aceasta diferența determinată a intelectului; dar, totodată, o și rezolvă, fiind astfel dialectic. El nu se menține însă în neantul acestui rezultat, ci e, în cuprinsul acestuia, în același timp pozitiv”25.

7. Există astfel deplină îndreptățire pentru a vor-bi, în acest context de «une raison élargi». Hegel „inaugurează tentativa de a explora iraționalul și a-l integra unei rațiuni lărgite, care rămâne sarcina se-colului nostru”; el este „inventatorul acestei Rațiuni mai comprehensive decât Intelectul care, capabilă de a respecta varietatea și singularitatea psihismelor,

civilizațiilor, metodelor de gândire și contingența is-toriei, nu renunță totuși la a le domina pentru a le conduce la propriul lor adevăr”26.

Se anunță astfel o posteritate semnificativă a ma-rilor creații teoretice din filosofia modernă. Și aceas-ta sub semnul „Rațiunii”, care, dincolo de formele diferite al cuprinderii în sisteme de gândire, rămâne un concept-paradigmă în reconstrucțiile filosofice ale secolelor următoare.

Are loc treptat, încă de la romantici și Schopenhauer, fenomenul numit „pluralizarea rați-unii”. Nu este vorba însă de o multiplicare structu-rală: ratio rămâne ca raționalitate în diversele forme ale înțelegerii termenului „rațiune”. „Pluralizarea” este funcțională, în funcție de contextul istoriei cul-turii și, bineînțeles, de concepția pe care o propun diferiți filosofi.

Exemplul îl dăduse Kant, cu deosebirea între „rațiunea pură teoretică” și „rațiunea pură practică”, precizând că, în cel din urmă caz, e vorba de o nouă „întrebuințare” (Gebrauch) a rațiunii (Vernunft), anunțând totodată „primatul rațiunii practice” (de fapt al acțiunii: răspunsul la întrebarea: «was soll ich tun?», „ce trebuie să fac?”); Cunoașterea filosofică din rațiune pură în înlănțuire sistematică ... se nu-mește metafizică și se divide în „metafizica folosirii speculative a metafizicii și metafizica folosirii practice a rațiunii pure, și este astfel sau metafizică a naturii, sau metafizică a moravurilor. Cea dintâi conține toa-te principiile pure ale rațiunii din simple concepte... privind cunoașterea teoretică a lucrurilor, cea de a doua, principiile care determină a priori și fac nece-sară ceea ce facem sau ceea ce neglijăm să facem”27.

Kant declanșa astfel prima critică (de fond) a mo-dernității și deschidea calea unei abordări a raționa-lității ca raționalitate, consacrând: (a) ceea ce aduse-se gândirea modernă (prin empirism – Hume, dar și prin raționalism – Descartes, Leibniz) ca formă pozitivă a raționalității (de fapt, raționalitatea știin-țifică) și (b) ceea ce propunea criticismul însuși cu alte „tipuri” de raționalitate: a teoretico-valabilului; a acțiunii și a creației”28.

8. Numai aparent scăpate de sub „cârmuirea” (formularea lui Kant) rațiunii, sfera practicului („fi-losofia practică”) și a sentimentului se propune însă valoric-valabil, cu deschiderea spre reconstrucția teoretico-metodologică în etică, estetică, filosofia culturii.

Kant anunța chiar mai multe tipuri de raționa-litate: „rațiunea tehnică”; „rațiunea istorică”; într-o sistematică filosofică ce rămâne una dintre cele mai reușite configurări valorice ale modernității culturii europene, sesizată îndeosebi după ce Max Weber a introdus o dezbatere specifică despre raționalitate și raționalizare: „Probleme universal-istorice au stat în mod inevitabil numai în preocupările omului lumii culturii europene moderne; ce înlănțuire de împre-jurări a făcut ca tocmai pe terenul Occidentului și numai aici să-și facă loc fenomene culturale (subl. n.) care, oricât de puțin ne-ar plăcea să ne-o închipuim, sunt dispuse într-o direcție de dezvoltare, de semni-ficație și de valabilitate universală?”29

Astăzi însă, mai mult ca oricând, se pune proble-ma „considerării tradiției” într-o nouă încercare de readucere a unor „permanențe” din ceea ce s-a nu-mit „moștenirea spirituală a Europei” în orientarea spre viitor, și contrar viziunii europocentriste, spre „celălalt”, spre pluralitatea lumilor”30.

Aceasta ar fi însă o temă de tratat mai amplu, menționarea de aici fiind doar un îndemn spre o mai bună cunoaștere a epocii noastre, deosebită (în esență, chiar) de tradiția ei europeană, dar care nu se poate lipsi de marile înfăptuiri teoretico-filosofice

(și culturale în genere) din epoca numită adesea «vârsta rațiunii». Căci nici o „critică a modernității” nu trebuie să uite de ceea ce a fost și este «moderni-tatea» ca semnificație și valoare în universul culturii, unde, pentru om, timpul însuși, venit prin „vârste”, este orizontul căutării unui sens al vieții.

Notes1 Ratio (lat.) are un sens mai larg, ceea ce permite discuta-rea structurii facultății cognitive nu numai diferențiat, ci și într-o cuprindere generică: rațiune (Vernunft); intelect (Verstand); temei (Grund); ratio essendi (rațiunea de a fi); ratio cognoscende (fundamentul cunoașterii).Rationel (lat.) ca atare, înseamnă: „conform rațiunii”, din rațiune prin rațiune (cf. Philosophisches Wörterbuch, be-gründet von H. Schmidt, neu hrsg. von G. Schschkoff, 22. Aufl., Kröner Verlag, Stuttgart, 1991, p. 598).2 G.W.F. Hegel, Prelegeri de istorie a filosofiei, vol. I, Editura Academiei, București, 1963, p. 37, 45.3 Ratio (lat.) are un sens mai larg, ceea ce permite discuta-rea structurii facultății cognitive nu numai diferențiat, ci și într-o cuprindere generică: rațiune (Vernunft); intelect (Verstand); temei (Grund); ratio essendi (rațiunea de a fi); ratio cognoscende (fundamentul cunoașterii).Rationel (lat.) ca atare, înseamnă: „conform rațiunii”, din rațiune prin rațiune (cf. Philosophisches Wörterbuch, be-gründet von H. Schmidt, neu hrsg. von G. Schschkoff, 22. Aufl., Kröner Verlag, Stuttgart, 1991, p. 598).4 Ibidem, p. 33.5 Imm. Kant, Critica rațiunii pure, Editura Științifică, București, 1969, p. 41. Așa cum s-a precizat, Kant se înca-drează „în acea dezvoltare istorică amplă, care în gândirea lui Descartes se întreba cu privire la fundamenta cogniti-onis, iar în forma dată de Leibniz cu privire la fondements des notions. Dar ceea ce desemnează marele progres reali-zat de Kant față de marii săi predecesori este introducerea sistematică a teoriei cunoașterii” (B. Bauch, Immanuel Kant, 2. Aufl., W. de Gruyter & Co., Berlin/Leipzig, 1921, p. 119).6 J. Locke, Eseu asupra intelectului omenesc, I, Editura Științifică, București, 1961, p. 82, 104. În acest context s-a formulat principiul empirismului: nihil est in inte-llectu, quod non prius fuerit in sensu, (J. Locke, Essay Concerning Human Understanding, II, I 21), pe care Leibniz (Nouveaux Essai, II I.2) l-a delimitat prin: nisi in-tellectus ipse (în afară de intelectul însuși).7 D. Hume, Cercetare asupra intelectului omenesc, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1966, p. 10.8 Imm. Kant, Critica rațiunii pure, p. 91-92. În același spi-rit „critic” (în fond: delimitativ!) este înțeles și raportul dintre intelect (Verstand) și rațiune (Vernunft); „... rațiu-nea pură nu se raportează niciodată de-a dreptul la obiec-te, ci la conceptele intelectului despre ele” (Ibidem, p. 305).Mai exact: „... orice cunoaștere omenească începe cu in-tuiții, se ridică de aici la concepte și sfârșește cu Idei. Deși cu privire la toate cele trei elemente ea are în adevăr iz-voare de cunoaștere a priori, care la prima vedere par să desconsidere limitele oricărei experiențe, totuși o critică completă convinge că orice rațiune, în folosirea ei specu-lativă, nu poate trece niciodată cu aceste elemente dincolo de câmpul experienței posibile...” (Ibidem, p. 539).9 G.W.F. Hegel, Prelegeri de istorie a filosofiei, vol. II, București, 1964, p. 587.10 Ibidem, p. 469. «Gândirea (mens) mea, spune Descartes îmi este mai certă decât corpul», dar „trecerea acestei certitudini la adevăr nu se face, spune Hegel, în chip naiv” (Ibidem, p. 416).11 Ibidem, p. 403.12 R. Descartes, Discours de la méthose pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans las science, în: Discour5s de Méthode, text conform à l'éditions de 1637, Hachette, Paris, 1997, p. 9.13 Idem, Règles pour la direction de l'esprit, in: Oeuvres

TRIBUNA • NR. 396 • 1-15 martie 2019 21

bloc-notes Aniversarea Teatrului de Păpuși PUCK – Tinerețe ...· Din acest motiv, doresc să pre-zint cititorilor prestigioasei noastre reviste jubileul unei vechi instituții - [PDF Document] (21)

choisies de Descartes, Nouvelle édition, Paris, Garnier, p. 309-310, p. 41. Este ceea ce s-a numit «ideae innatae» (no-tiones inatae), concepte sau adevăruri ce nu pot proveni din experiența sensibilă (de exemplu: conceptele mate-matice și logice, valorile), ceea ce Leibniz numea «virtuel en nous», iar Kant a priori.14 G.W.F. Hegel, Op. cit., p. 413.15 G.W. Leibniz, Nouveaux Essais sur L'Entendement Humain, Flammarion, Paris, 1990, p. 40.16 Ibidem, p. 38, 39. Este astfel de reținut că atât empiriștii, cât și raționaliștii, folosesc «intelect» (intellectus, l'enten-dement, Understanding) și «rațiune» (raison, Vernunft) după contexte, deosebirea esențială dintre ele nefiindu-le în atenție. De fapt, în sensul tradiției, ratio înseamnă și „percepere, iar intellectus înseamnă înțelegere, pricepe-re”...17 G.W.F. Hegel, Op. cit., p. 571.18 Ibidem, p. 571, 572. Kant, considera Hegel, „a indicat istoric momentele întregului; este o bună introducere în filosofie”, numai că a rămas la „separarea momentelor formei absolute; sau, privind lucrurile de pe cealaltă la-tură, intelectul nostru, cunoașterea noastră formează un ce contrar față de ceea ce este în sine; lipsește aici nega-tivul, acel «trebuie» să fie suprimat, care nu este înțeles” (Ibidem, p. 631).19 Imm. Kant, Critica rațiunii pure, p. 91-92.20 Ibidem, p. 244, 249.21 Imm. Kant, Prolegomena la orice metafizică viitoare care se va putea înfățișa ca știință, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1987, p. 166.22 G.W.F. Hegel, Op. cit., p. 589-590. „Diferențele sunt material, dat de experiență; și pentru a lega laolaltă acest material, trebuie să existe deja în determinările subiective aptitudinea de a lega, ca în cazul relației cauză-efect (cau-zalității) etc.” (Ibidem, p. 590).De fapt, și Kant considera că „numai legătura unui divers în genere nu poate veni niciodată prin simțuri, și deci nu poate fi nici cuprinsă totodată în forma pură a intuiției sensibile, căci ea este un act al spontaneității facultății de reprezentare... un act al intelectului, căruia i-am dat denu-mirea generală de sinteză, pentru a face prin aceasta să se observe că noi nu putem reprezenta ceva decât în obiect, fără a fi legat noi înșine acest ceva mai înainte” (Critica rațiunii pure, p. 125-126).23 G.W.F. Hegel, Enciclopedia Științelor Filosofice, Partea I: Logica, Editura Academiei, București, 1962, p. 157. Reținând că „gândirea prin intelect se oprește la determi-nația rigidă și la deosebirea acesteia față de alte determi-nații”, Hegel consideră momentul dialectic ca „propria au-todepășire a unor atare determinații finite și trecerea lor în determinațiile opuse lor” (Ibidem, p. 157, 160).Speculativul, sau raționalul pozitiv „prinde unitatea deter-minațiilor în opoziția lor, afirmativul care este conținut în disoluția și în trecerea lor” (Ibidem, p. 164).24 Idem, Știința Logicii, p. 10.25 Alexandru Surdu, Gândirea speculativă. Coordonate istorico-sistematice, Editura Paideia, București, 2001, p. 137, 138.26 G.W.F. Hegel, Știința Logicii, p. 10.27 M. Merleau-Ponty, Sens et Non-Sens, Paris (3 ème éd.) 1961, p. 109.28 Imm. Kant, Critica rațiunii pure, p. 623, 624.29 Mai pe larg în: Alexandru Boboc, Cunoaștere și com-prehensiune, Paideia, 2001, p. 15 urm.30 M. Weber, Gesammelte Aufsätze zur Religionsphilosophie, Bd. I, J.C.B. Mohr, Tübingen, 1920, p. 1. În toate formele, în religie, știință, tehnică, economie, artă, drept, politică ș.a., „în toată viața noastră modernă” este prezent „un «raționalism» diversificat în modul spe-cific de a fi al culturii occidentale” (Ibidem, p. 11).

n

diagnoze

U nul dintre filosofii urcat viguros pe scena mondială este în ultimele decenii Avishai Margalit. Cartea sa de căpătâi, The Decent

Society (Harvard University Press, 1996) a căpătat repede răsunet internațional. Traducerea germană (Politik der Würde. Über Achtung und Verachtung, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2012) a confirmat urcarea gânditorului, cu o abordare originală și cul-tivată a stării lumii actuale, printre filosofii de refe-rință ai deceniilor recente și a accentuat-o.

Cartea The Decent Society propune o diagnoză – „societatea decentă (decent society, anständige Gesselschaft)” - pe un teren pe care diagnoze răsu-nătoare se aglomerează în ultimele decenii. Astăzi nu poți să nu te gândești la Max Weber, care a dat o diagnoză a societății occidentale ce voia să-i corec-teze pe Adam Smith și pe Marx, sub ideea emergen-ței „carcasei tari ca oțelul a supunerii”. Nu poți să nu te gândești la Horkheimer și Adorno, cu „societatea mediatică”, în care faptele sunt înlocuite cu medi-atizarea, la Arthur S. Colemann, cu „societatea asimetrică”, în care „actorii corporativi” copleșesc individualitatea umană. Nu poți să nu ți-i amintești pe Giles Lipowetski, cu „epoca vidului valorilor”, la „societatea cinică” a lui Peter Sloterdijk, la „socie-tatea haotică” a lui Gianni Vattimo, la „societatea minciunii” a lui Wolfgang Reinhardt, la „societatea postseculară” a lui Klaus Eder, la „societatea invizi-bilă” a lui Daniel Innerarity, la „societatea cunoaște-rii” a lui Peter Dunker, la Ulrich Beck cu „societatea riscului”, la Alan Greenspoan cu „societatea turbu-lenței”, la Hans Joachim Maaz cu „societatea nar-cisică”, la „societatea infantilă” a lui Viatteau, „so-cietatea indiferenței” a lui Scrama și la „societatea cleptocratică” a lui Sarah Chayez și la „societatea in-formației” a numeroșilor teoreticieni de astăzi ai ex-pansiunii informaticii (vezi caracterizările, împre-ună cu examinarea „societății nesigure”, în Andrei Marga, Societatea nesigură, Editura Niculescu, București, 2016). La Avishai Margalit este vorba însă mai mult decât de o diagnoză factuală.

Citind The Decent Society își vine repede în min-te „societatea dreaptă” concepută de John Rawls în impozanta sa A Theory of Justice și scrierile ul-terioare, care au schimbat filosofia timpului nos-tru. „Societatea decentă”, pe care Avishai Margalit o concepe este o conceptualizare oarecum în pre-lungirea „societății drepte” a lui John Rawls, dar concurentă cu aceasta. Premisa sa generală este că „descurajarea (Entmütigung) constituie totuși una dintre problemele esențiale în relația noastră cu alți oameni, iar atenția (respectul) este soluția” (p.91). O nouă modelare a societății, care să o includă, este, ca urmare, indispensabilă. „O societate de-centă combate relațiile prin care membrii ei se pot simți pe drept descurajați. O societate este decentă atunci când instituțiile sale nu oferă oamenilor care se află sub autoritatea lor motive întemeiate de a se considera descurajați” (p.22). La „dreptate (justice, Gerechtigkeit)”, valoarea urmărită de John Rawls, Avishai Margalit adaugă „decența” și privește socie-tatea din punctul de vedere al condițiilor care o fac posibilă.

Observația crucială a lui Avishai Margalit este că, după John Rawls, o „societate dreaptă (gerechte)” trebuie să fie și una „decentă”. Dar aici nu este deloc o evidență.

Să luăm în seamă cele două principii ale lui John Rawls, din A Theory of Justice: fiecare are același drept la cel mai cuprinzător sistem al libertăților de bază care este posibil pentru fiecare; inegalitățile

sociale și economice trebuie să aducă cel mai mare avantaj celor mai puțin favorizați și trebuie legate de funcții și poziții care sunt deschise tuturor, con-form egalității oneste de șanse. Din aceste principii, spune Avishai Margalit, rezultă o societate care este în conflict cu o societate care etalează instituții ce decurajează oamenii, dar nu rezultă o „societate decentă”. „Nu se poate spune că o societate dreptă este cu necesitate și o societate decentă. Unul dintre argumentele mele se referă la problema statutului de membru al unei societăți, al doilea la întrebarea ce instituții trebuie luate în considerare atunci când se judecă o societate ca dreaptă sau nedreaptă și al treilea la faptul că o împărțire a bunurilor poate fi, într-adevăr, dreaptă în sine, dar se poate baza pe fe-luri de a proceda nu mai puțin descurajatoare. Nici unul dintre aceste argumente nu pune sub semnul întrebării faptul că, potrivit intenției, ceea ce John Rawls definește drept societate dreaptă, este una de-centă. Întrebarea este numai dacă societatea dreaptă conform literei ei – adică luând în seamă tezele pe care John Rawls le-a formulat – este în mod necesar o societate decentă. Dacă se iau în seamă punctele de critică tocmai amintite, răspunsul la această în-trebare rămâne în cel mai bun caz neclar, iar în cel mai rău caz, totuși, o societate dreaptă nu este în același timp una decentă” (p.268). Raporturile din-tre o „societate dreaptă” și o „societate decentă” nu sunt deloc simple, căci este vorba de impact diferit al celor două. Avishai Margalit dă, la rândul său, o abordare normativă bazată pe observația că nici „societatea dreaptă” nu face imposibilă indecența.

La orice comparație, Avishai Margalit ilustrează o sensibilitate mai ascuțită pentru ceea ce se petrece nu doar în structuri, instituții, mentalități, ci direct cu oamenii. Filosoful transcende din capul locului formalismele conceptuale spre captarea a ceea ce trăiesc nemijlocit oamenii plecând de la o observa-ție de uimitoare simplitate: nimic nu este făcut de om fără percepțiile și conștiința lui de sine, încât trebuie ca filosofia să vină pe acest teren.

Plecând de la această observație, Avishai Margalit formulează diagnoza sa specifică. Anume, rănirea demnității umane este cel mai adânc nivel al emergenței dificultăților din societate, încât nu este soluție astăzi fără a lega discuțiile despre cetățenie, democrație, drept, loc de muncă și orice altceva, pe de o parte, cu demnitatea omului la nivelul cetățe-nilor, respectiv cu onoarea, inclusiv în cazul celor care decid, pe de altă parte. Demnitatea omului simplu care suntem fiecare și onoarea, inclusiv a decidenților, merg de fapt mână în mână.

Cartea The Decent Society (Politik der Würde. Uber Achtung und Verachtung, în traducerea ger-mană, din care cităm) începe cu distincția dintre „societatea decentă” și „societatea civilizată”. „Într-o societate civilizată oamenii nu se descurajează între ei, în timp ce într-o societate decentă sunt instituții care nu descurajează oamenii” (p.13). O societate poate fi civilizată, fără a fi decentă. Desigur, cu in-stituțiile începe crearea diferenței, dar trebuie dis-tins mai departe între „legi și reguli” ce stau la baza instituțiilor și „feluri de comportament efective”. Acestea din urmă sunt terenul pe care putem discu-ta despre „decență”.

Definiția „societății decente” apelează la o ne-gație - „societatea care nu descurajează” - din trei motive. Unul moral: este mai urgent și mai accesibil să înlăturăm răul, decât să construim binele. Unul logic: scopuri ca evitarea descurajării se ating mai direct decât altele, care sunt efecte secundare ale

Andrei Marga

Criza demnității

TRIBUNA • NR. 396 • 1-15 martie 201922

bloc-notes Aniversarea Teatrului de Păpuși PUCK – Tinerețe ...· Din acest motiv, doresc să pre-zint cititorilor prestigioasei noastre reviste jubileul unei vechi instituții - [PDF Document] (22)

altor scopuri. Și unul cognitiv: atitudinea de descu-rajare este mai ușor de identificat decât atitudinea de respect, așa cum starea de boală este mai ușor de stabilit decât starea de sănătate. Dacă este să se dea, totuși, o definiție pozitivă „societății decente”, atunci se poate spune că „o societate este decentă atunci când instituțiile ei întâmpină cu atenție oa-menii ce se află sub autoritatea lor” (p.17).

Mai trebuie făcute și alte distincții. Putem avea „societăți ordonate”, care țin la anumite reguli, după cum putem avea „societăți respectabile”, care pro-tejează prestigiul cetățenilor. Dar distincția dintre „societatea dreaptă (gerechtigte)” și „societatea de-centă” este suficientă pentru a o specifica pe aceasta din urmă.

Avishai Margalit relativizează argumentul anar-hismului clasic – simpla existență a instituțiilor dominației este sursă de descurajare a individului. „Statul posedă, normativ și factual, un potențial de-osebit de mare de descurajare instituțională” (p.15). El relativizează și argumentul stoicismului – nici o instituție dominatoare nu poate oferi argumente raționale pentru decurajare. Nici anarhismul și nici stoicismul nu diferențiază suficient. Teza proprie lui Avishai Margalit (p.38) este că reglementările insti-tuționale nu descurajează în mod necesar, cum pre-tinde anarhismul, dar sunt capabile să descurajeze, aceasta în pofida susținerilor stoicismului.

Pe de altă parte, Avishai Margalit susține că o „societate decentă” nu presupune automat o anu-mită reprezentare a drepturilor. „Și o societate fără un respectiv concept al drepturilor poate dispune de concepte precum onoarea și descurajarea, care sunt adecvate unei societăți decente. Înțelegerea ce-i corespunde a onoarei este echivalentă cu res-pectul de sine (Selbstbeachtung), care este de dis-tins de sentimentul propriei valori și de onoarea socială” (p.14). Desigur, o „societate decentă” nu în-calcă drepturile oamenilor. Drepturile omului sunt „protecție pentru demnitatea umană” (p.50). Dar drepturile omului fără drepturi civile în acea soci-etate nu ajung pentru a avea o „societate decentă”, chiar dacă nu toate drepturile civile (de pildă, drep-tul de a alege) sunt drepturi ale omului. „De ace-ea, respectarea drepturilor omului într-o societate anumită nu este temei suficient de a concepe acea societate ca una decentă; este imaginabil așadar că ea își descurajează unii membri ca cetățeni, fără să încalce drepturile omului” (p.51). Nerecunoașterea de drepturi civile într-o societate pentru anumiți oameni este descurajare a acestora și împiedică o societate să fie decentă

Ce este, însă, „descurajarea”? Prin aceasta Avishai Margalit înțelege „excluderea unei persoane din co-munitatea umană și limitarea capacității de control” (p.15). Mai precis, „prin descurajare înțelegem toa-te formele de comportament și relațiile ce dau unei persoane un motiv rațional să se considere rănită în respectul de sine” (p.21). Evident, este vorba de un proces rațional, nu de unul doar psihologic, și de relații cu alți oameni și de atitudinile acestora, nu de altceva. „Numai oamenii pot descuraja, chiar dacă respectiva descurajare nu stă neapărat în intenția lor” (p.21). Descurajarea se petrece nu altundeva decât în spațiul relațiilor dintre oameni.

Dacă este să formulăm pozitiv ceea ce conține „descurajarea”, atunci trebuie spus că în opoziție cu aceasta se află „respectul de sine (Selbstachtung)”, chiar dacă este un termen insuficient de clar. Un termen mai bun pentru a da o formulare positive este „onoarea (Ehre)”. Se poate spune că „societatea decentă este societatea în care fiecărui om i se acor-dă onoarea ce i se cuvine” (p.52) și ar fi adecvat să scoatem termenul de „onoare” din arhivele în care l-au închis diversele teorii și să-l recuperăm pentru discuția de astăzi asupra societăților. Este vorba aici de acea „onoare” a cărei rănire antrenează „descu-rajarea”, nu de onoare în general. Așa-zisa „onoare

socială” nu este adecvată pentru a fi socotită bază a unei „societăți decente”. „Pentru societatea de-centă este relevantă onoarea în sensul de demnita-te umană. De această formă de onoare este cea pe care oamenii ar trebui să se bucure și rănirea ei este motiv pentru ca ei să se simtă descurajați” (p.54). Demnitatea umană este orizontul mai cuprinzător și suficient de precis al „societății decente”.

Când se ajunge la „descurajare”? Avishai Margalit are în vedere patru ipostaze: cea în care se rănește respectul de sine, cea în care se coboară sentimen-tul propriei valori, cea în care se pune la îndoială integritatea și cea în care se aduc daune demnității umane. Fiecare este teren de specificare a societă-ții decente. Aceasta începe cu „respectul de sine” și „sentimentul propriei valori”. Nu este „societate decentă” acolo unde instituțiile pretind oamenilor să renunțe la „integritate” și îi constrâng la „com-promisuri” și să se lase„corupți” (p.59). „O societate este decentă numai atunci când instituțiile ei nu ră-nesc demnitatea umană” (p.61). Aceasta este de fapt „suma tuturor felurilor de comportament care do-vedesc că un om își dă atenție efectiv” și constituie cheia „societății decente”.

De ce oamenii au nevoie de „atenție (Achtung)”, de „respect (Respekt)”? Avishai Margalit discută trei puncte de vedere. Primul este acela după care „atenția (respectul)” ține de o proprietate generală a omului. Al doilea este că atenția este cerută în re-lația concretă în care se cere atenție. Al treilea spune că nu se poate justifica nevoia de atenție, ci numai cea de evitare a descurajării. Autorul The Decent Society este de părere că răspunsul la întrebare nu se poate da rămânând la un singur punct de vedere, căci nu s-ar obține relevanța morală. „O mulțime de puncte de vedere este indispensabilă pentru a face față multitudinii pestrițe a experienței umane, care ne dă la rândul ei un indiciu al naturii uma-ne” (p.75). Nu ne duce departe soluția lui Kant, a „valorii în sine” ca temei al respectului de sine, căci exemplele empirice o contrazic, nici soluția după care omul este ființa care își propune scopuri și are, deci, o demnitate aparte, care este contrazisă, de asem*nea, empiric. La fel, nici soluția sceptică după care nu există o proprietate a omului care să permi-tă derivarea „atenției (respectului)”, căci antrenează consecințe inacceptabile, precum cruzimile și ra-sismul. Avishai Margalit înclină spre o întemeiere a „atenției (respectului)” prin apel la un adevăr sim-plu – „omul nu trebuie descurajat” (p.91). Nu este aici doar o întemeiere morală - de altfel întemeierea morală nici nu mai este suficientă – ci una care lea-gă evitarea descurajării cu respectul omului și, mai departe, cu ceea ce înseamnă a trata uman oamenii.

O „societate decentă”, spune Avishai Margalit, nu are nevoie de fapt de o definiție pozitivă - este destul să se spună că este o societate care nu descurajează oamenii. De altfel, „o întemeiere negativă se referă la faptul că oamenii sunt ființe care pot fi rănite nu numai prin acte fizice dureroase, ci și prin acțiuni simbolice” (p.91). Cum spunea Ernst Cassirer, oa-menii sunt ființe care locuiesc într-o lume simbo-lică. „Cruzimea sufletească” este cruzime efectivă, în sens precis, iar „descurajarea” nu se reduce ni-cidecum la vreun act simbolic, ci provoacă inclusiv dureri corporale.

Mai este încă un aspect al descurajării care are importanță principială. Avishai Margalit îl captează sub termenul de „paradox al privării de demnitate (Paradox der Entwürdigung)”. El constă în aceea că, spre deosebire de „boală”, care afectează sentimen-tul valorii proprii, „descurajarea” afectează valoarea lăuntrică a unei persoane. Uneori descurajarea se face în forma criticii, care țintește la schimbarea eva-luării de sine a unei persoane fără a răni respectul de sine. Dar, atunci când critica nu este îndreptățită, se ajunge la această rănire. „În acest caz, a descuraja o persoană înseamnă a-i contesta umanitatea, ceea

ce înseamnă, mai departe, a o trata ca și cum nu ar fi om, ci doar un lucru, instrument, animal, subom sau om de clasa a doua” (p.126). Autorul descurajă-rii unei persoane exercită o amenințare existențială la adresa acesteia, dar aceasta nu este ultima verigă a lanțului. Și cel descurajat apelează la strategii de apărare. Nimeni nu poate ieși din interacțiune. Este realitate împrejurarea că „și respectul de sine - deși se întemeiează pe faptul că se recunoaște propria ființare ca om – implică deja din capul locului ati-tudinea plină de respect din partea altor oameni” (p.130). Altfel spus, fiecare ajunge să plătească cos-turi ale descurajării cuiva.

Una dintre teoremele lui Avishai Margalit este că „orice societate dreaptă trebuie să fie și decen-tă; invers nu se poate spune” (p.15). Concluzia sa este că și calitatea de membru recunoscut al acelei societăți, și instituțiile implicate și distribuția bunu-rilor acelei societăți ridică probleme chiar dacăsp-coetatea este una dreaptă. Din caracterul drept al societății nu rezultă nicidecum decența din sânul ei. De aceea, dacă este să vorbim de statutul „socie-tății decente”, atunci trebuie spus că aceasta este al unei „idei regulative” (p.269), alături de „societatea dreaptă”, care are același statut. „O societate decentă este un ideal valoros ce merită să fie transpus în fapt. Transpunerea nu trebuie întemeiată cu argumentul că ea ar fi un pas necesar pe drumul spre realiza-rea unei societăți drepte, mai ales deoarece ultima aserțiune nu poate fi dovedită. Ambele ideale, cel al societății decente și cel al societății drepte, sunt optimiste în măsura în care descriu o situație ce este de preferat celei actuale” (p.270-271). Optimismul în privința unui ideal nu înseamnă că șansele reali-zării lui sunt mari.

Ce au de făcut instituțiile pentru o „societate decentă”?Cum trebuie să se comporte instituțiile sociale într-o „societate decentă”? O mare parte a cărții The Decent Society este examinarea a ceea ce se petrece sub autoritatea instituțiilor din societate, cu concluzii importante. De pildă, în cazul societăți snoabe, de genul cluburilor exclusiviste, se observe că „o societate snobistă nu este în mod necesar des-curajatoare; ea pot însă – în funcție de contextual social și cultural – să promoveze și favorizeze atît descurajare individuală, cât și descurajare socială” (p.189). Formele de frăție bazate pe semne, presu-pun, la rândul lor, o descurajare. „Într-o societate decentă nu este loc pentru descurajare, chiar dacă este vorba numai de o probă de curaj ce trebuie să deschidă calea spre frățietate” (p.193-194). Indiciile corporale fizice nu sunt, nici ele, fără descurajare. „Cum o societate decentă se rapotează la indiciile corporale ale formelor de viață legitime depinde de importanța pe care aceste indicii o au pentru re-spectiva formă de viață” (p.195).

“Societatea decentă” exclude atingerea vieții private. „În ce constă legătura între descurajare și încălcarea vieții private se lămurește în trei puncte diferite, dar corelate. Încălcarea vieții private poa-te prezenta o formă extremă a descurajării atunci cînd ea (1) arată persoanei respective că nu are nici cel mai mic control asupr vieții sale; (2) îi aduce în fața ochilor faptul că este indifferent dacă are sau nu control asupra vieții sale, sau (3) poate duce la con-cluzia că victima a pierdut complet controlul asupra vieții sale” (p.203). Pe de altă parte, încălcarea vieții private distruge intimitatea. „Incapacitatea de a-și proteja viața privată este un semn de absolută nea-jutorare, un semn că nu mai ești în stare să-ți aperi propriile inteerese” (p.206).

Birocrația adaugă la considerarea omului ca ani-mal, obiect sau mașină, mai nou, considerarea lui ca număr. „Doar că trebuie să fie o formă de birocrație care nu descurajează sistematic persoanele depen-dente de ea” (p.208). Sărăcia privează de demnitate (p.224), încât politicile de dezvoltare sunt de salutat

TRIBUNA • NR. 396 • 1-15 martie 2019 23

bloc-notes Aniversarea Teatrului de Păpuși PUCK – Tinerețe ...· Din acest motiv, doresc să pre-zint cititorilor prestigioasei noastre reviste jubileul unei vechi instituții - [PDF Document] (23)

eseu

Robert D. KaplanCucerirea Munților StâncoșiCum determină geografia rolul Americii în lumeEditura Humanitas, București, 2018

U niversitarul orădean Dan H. Popescu este merituosul traducător al acestei cărți, care include în paginile ei o multidisci-

plinaritate și o diversitate a aspectelor acesteia – istorico-geografice, dar și sociologic-culturale – pe care le abordează din unghiuri și perspecti-ve care aduc în prim-plan o autenticitate vibrând de nedisimulată prospețime, dar și o acuitate a percepției coabitând benefic cu un spirit analitic pătrunzător. Autorul, cunoscutul istoric și socio-log american Robert D. Kaplan – pe care revista Foreign Policy l-a inclus de două ori în,,Top 100 Global Thinkers”, ca fiind unul dintre cei mai in-fluenți analiști ai epocii de după cel de-al Doilea Război Mondial, autor a numeroase volume de analiză geo-politică și de călătorii – p*rnește, la volanul automobilului său, în anul 2015, pe urme-le unui itinerar urmat, în copilărie, împreună cu tatăl său, în anii '60 ai secolului trecut, de pe coas-ta de est (Stockbridge, Massachusetts), până pe cea de vest, având drept punct final marele port la Pacific, San Diego. În Invocație, autorul schițează, sintetic,,,p*rnind de la detalii specifice” (William Carlos Williams),,,portretul” acestei aventuri pe autostradă, în încercarea de a cunoaște, în acest mod, evoluția în timp a unei țări- continent: ,,prin amintirile unui tată, printr-o geografie a speranței, aparținând unui istoric, printr-un deșert de pro-porții biblice și un ocean care duce către China, o provocare ce trebuie înfruntată, dar fără de care nu te poți ridica la înălțimea altor provocări”.

Așadar, suntem martorii unui paralelism de-scriptiv, între ceea ce rememorează autorul din urmă cu 45 de ani, și aspectele din arealul iposta-ziat cu noile lui înfățișări: ,,Am învățat de timpu-riu că orice comparație e dureroasă și nu implică întotdeauna respect, dar reprezintă fundamentul

oricărei analize serioase. Călătoriile mi-au pus pe umeri o povară cu care nu m-am simțit niciodată confortabil: o obiectivitate nemiloasă. Iar expre-sia să cucerești Stâncoșii mi-a dat imboldul de a călători, dorință de altfel insuflată de tatăl meu de când mă știu pe lume”. Este evocat, cu o em-patie nostalgică, istoricul și prozatorul Bernard DeVoto, cel care l-a învățat să înțeleagă experien-ța americană ca funcție a geografiei, dar și rolul Americii în lume, și chiar dacă glorifică,,impulsul expansionist american”, admite totuși cu onestita-te pe parcursul lucrărilor sale, ambiguitatea mo-rală a acestuia. În călătoria sa, Robert D. Kaplan subliniază, decis și riguros, că are nevoie nu de experiența unui călător sau jurnalist, ci de aceea mai cerebrală, a unui analist. Pentru a cunoaște realitatea locurilor prin care trece și unde face popasuri, nu se sfiește să tragă pur și simplu cu urechea la vocile oamenilor de la masa alăturată, pentru că, zice, dacă îi abordează direct, aceștia se comportă fals, apelează la,,poză”, nu se simt în largul lor. Ni se spune că frontierele (aici, cea de est),,mai bine decât orice altceva, testează ideolo-giile, nu e timp de teoretizări, de aceea, funciar-mente, America nu a fost prietenoasă cu comu-nismul, fascismul sau cu alte forme, mai benigne, de utopie”. Că, drept urmare, conceptele idealizate au prins rareori rădăcini în America, așa că inte-lectualii au fost nevoiți să se uite înspre Europa, pentru a găsi surse de inspirație. Aflăm despre cum coloniștii, în secolul XVIII, i-au îndepărtat pe băștinași, pentru că dinamica noii societăți capitaliste – care a pus accentul pe autodisciplină și muncă laborioasă – ar fi fost diluată și altera-tă de moravurile culturii băștinașe. Trecem prin Sagamore Hill, vizitând încăperile Case Albe de vară, în primul deceniu al secolului XX, unde, de pildă, Theodore Roosevelt, care a amenajat-o, citea o carte pe noapte. Cel care, ni se spune, în-tr-un grad neatins de niciun alt președinte înainte sau după el, a conceput în mod concret imaginea Statelor Unite ca forță globală fără egal. Pe de altă

Alexandru Sfârlea

Obiectivitatea nemiloasăca eforturi de a reduce sărăcia. Numai că și aici apa-re o problemă – aceea a pericolului ca reducând sărăcia unor oameni aceștia să devină dependenți de cineva. „De aceea, conceptul nostru al demni-tății umane este legat mai cu seamă de asumpția că societățile sunt compuse din indivizi care pot deci-de asupra a tot ceea ce privește viața lor…”(p.230). „Societatea decentă” presupune indivizi autonomi, stăpâni pe deciziile lor.

Personalitate filosofică impunătoare, Avishai Margalit nu numai că dă o diagnoză a ceea ce este, chiar dacă nu acesta este scopul său principal, nu numai că formulează o diagnoză normativă relativă la ieșirea din ceea ce este, care este de fapt ținta sa în The Decent Society. El realizează mai mult, ceva la care prea puțini filosofi de astăzi se mai gândesc: lămurirea a ceea ce ei propun în scrierea lor. Altfel spus, filosoful lămurește obiectul reflecției sale, dar și tipul de reflecție pe care îl pune în aplicare. Acesta nu-i este indiferent, căci nu poate fi indiferent. Adevărul contează totdeauna împreună cu calea pe care s-a ajuns la el.

John Rawls vorbise de o „teorie a dreptății” – a „societății drepte”. Între cele două variate de teorii pe care le-a avut la îndemână – varianta lui Hilbert, care distinge între matematica numerelor naturale, ce oferă cunoștințe intuitive, și matematica struc-turilor formal-sintactice, ce se derivă din prima, și varianta lui Gödel, care distinge între axiome și pro-pozițiile adevărate, ultimele nefiind epuizate de to-talitatea propozițiilor ce derivă din axiome, autorul monumentalei A Theory of Justice a ales a doua va-riantă. Doar că introduce în relația dintre axiome și propozițiile adevărate „echilibrul reflectiv” și, ceea ce este și mai important, atunci când alege axiomele – în cazul său bazele constituției într-o „societate dreaptă” – nu mai ia în seamă opinia personală a celor care participă la alegere. „Altfel spus, alegerea constituției nu își poate permite să fi întemeiată cu argumente ce se bazează pe informații despre pro-prietățile specifice ale persoanelor participante” (p.274). De aceea, „societatea dreaptă” este o con-strucție ce lasă în afară date importante ale vieții.

Avishai Margalit vrea să depășească această la-cună apelând la a treia variantă de teorie – o „teorie critică”. Aceasta este „preocupată de eliberarea oa-menilor de mecanismele de asuprire datorate în cea mai mare măsură lor înșile. Este o teorie reflexivă de sine, care face obiect, așadar, de reflecție din ea însăși și care se probează în împrejurarea că oame-nii emancipați sunt gata să o preia. În vreme ce în modelul lui Gödel judecățile din lista celor inde-pendente de teorie sunt cea mai înaltă instanță de decizie asupra adevărului unei teorii, iar la Rawls este creat spațiu pentru echilibru reciproc, în teo-ria critică trebuie să punem în acord judecățile cu teoria, nu teoria cu judecățile. Deoarece judecățile sunt determinate de teorie, ele devin judecăți in-dependente ale oamenilor liberi, care acționează în propriile interese” (p.274). Judecățile pleacă de la ceea ce oamenii trăiesc în realitate, în mod exact de la „analiza conceptelor din câmpul semantic al atenției și descurajării”. Aceste concepte nu se iau în vreo accepțiune psihologică, dar păstrează legătura cu experiența și au astfel un „conținut de percep-ție”. „Este convingerea mea fermă – încheie Avishai Margalit - că și un discurs neteoretic poate fi inte-ligent și nu trebuie în nici un caz să se transforme cu necesitate într-o predică sau în simplu bavardaj” (p.276). El are dreptate. Nu se poate contesta că re-ușita sa din The Decent Society este deplină.

n

Christian Paraschiv Feminin - Masculin (1979)

TRIBUNA • NR. 396 • 1-15 martie 201924

bloc-notes Aniversarea Teatrului de Păpuși PUCK – Tinerețe ...· Din acest motiv, doresc să pre-zint cititorilor prestigioasei noastre reviste jubileul unei vechi instituții - [PDF Document] (24)

experiențe la fața locului/ locurilor, precum și din profunda cunoaștere a fenomenelor socio- poli-tice ale establishmentului nu doar american, ci la nivel planetar. După ce ajungem în Nebraska, ni se descrie,,peisajul orizontal”, intrăm în Vestul adevărat, traversăm meridianul de 100 de grade longitudine, la Cozad, unde fiecare bucată de au-tostradă e dedicată forțelor armate, iar pe o plă-cuță citim povestea Narcissei Whitman, prima femeie albă care a traversat continentul ameri-can și care, împreună cu soțul ei, Marcus, au fost masacrați de indienii Cayuse. În Marele Deșert American, orizontalitatea căruia a fost percepută ca spectaculoasă, înșelătoare și romantică.,,Ame-rica, așa cum o știm, s-a născut oarecum cu aceas-tă nouă perspectivă. Era un peisaj care dădea frâu liber singurătății, venerației, exaltării și depresiei.”

Pe autostrada US26, ne îndreptăm, cu automo-bilul kaplanian, spre vest, de-a lungul râului Nort Platte, în Nebraska, unde,,tăcerea este asurzitoa-re, cu excepția sunetelor pătrunzătoare scoase de cintezoi și ciocârlii, în timp ce podișul se înalță în valuri sculpturale. (...) Da, excepționalismul ame-rican poate fi insuportabil, dar este în parte și pro-dusul peisajului.” Ni se spune că gândurile devin abstracte, pentru că Vestul te copleșește prin chiar repetarea platourilor și canioanelor sale, dar apoi ne minunăm de Parcul Național Zion, în sud-ves-tul Utahului, care,,,prin monumentele sale de gresie impozante, catifelate, străpungând cerul, este suma tuturor peisajelor din Vestul sălbatic”. Ajungem în sudul Nevadei, la barajul Hoover, una dintre marile minuni inginerești ale lumii moder-ne, apoi în deșertul Nevadei și, într-un târziu, ve-dem un semn luminos care vestește,,Bine ați venit în California!”

„Am călătorit timp de multe săptămâni de la est la vest, de-a lungul celei mai impresionante ge-ografii politice din lume, sau din istorie, la drept vorbind. Traversez alt șir de munți, înainte ca bri-za rarefiată a oceanului să dea claritate peisajului. Ajungând în portul San Diego, întrezăresc un șir de carene cenușii ale unor vase de război giganti-ce, în danele lor, cu prova îndreptată spre restul lumii”. Iar eu concluzionez: o carte ca un tablou impunător și măreț, pictat măiestru, din care ne surâd ademenitor și-un pic ironic, Geografia și Istoria, strâns îmbrățișate...

n

parte, versurile cântecului compus de Simon și Garfunkel sugerează că,,totul începe cu autostra-da New Jersey”, prin legăturile ei cu marile artere care constituie Sistemul Interstatal de Autostrăzi al lui Eisenhower. Un popas al acesteia, între multe altele, special amenajate, se numește Joyce Kilmer, după numele unui poet, critic literar și jurnalist, ucis în a doua bătălie de pe Marna, în 1918.

Un alt popas este la Valley Forge, lângă auto-strada Pennsylvania, unde se află Parcul Național de Istorie, datorită căruia a fost conservat terenul pe care generalul Washington și-a petrecut iarna lui 1777- 1778, cu Armata Continentală hărțuită și prost aprovizionată, dar care a supraviețuit în lupta cu stihiile și s-a închegat într-o forță unifi-cată, de profesioniști. Autorul se oprește apoi în Lancaster, ca să viziteze casa lui James Buchanan,,, ce importanță are că a fost poate cel mai slab din-tre președinții noștri”, cel de-al cincisprezecelea. Zice autorul: ,,Dar până și aici, în Pennsylvania rurală, văd femei musulmane, cu veșminte lungi și acoperământ pentru cap, o adunătură de sră-ini care n-au nimic de împărțit unul cu celălalt, cu telefonul mobil la ureche. Societatea e bogată, cosmopolită, chiar așa atomizată cum e de teh-nologie. Mașinile se răresc și pe drum nu mai e decât caravana continuă a autocamioanelor pe 18 roți, transportând containere spre interiorul continentului.” În Pittsburgh vedem unul din cele mai mari noduri de navigație din America de Nord, pe fluviul Ohio, care se varsă în imen-sul Mississippi, care la rându-i se varsă în Golful Mexic. Iată și o... picanterie narativă pe care noi, ăștia de prin estul Europei o putem savura, ca pe un pizzicato violonistic, într-o baladă despre cu-ceritorii Vestului sălbatic: ,,Într-un salon de luat masa îmbrăcat în pluș, aud fără să vreau o imi-grantă din Ungaria discutând despre afacerea ei locală de fizioterapie și despre cum a ajuns în America în urmă cu 20 de ani, cu numai 50 de dolari în buzunar. Realitatea cotidiană a Americii e încă mitică, bănuiesc.” În orașul Marietta admi-răm statuia primilor coloniști din Noua Anglie, executată de Gutzon Borglum, cel care a sculptat și Muntele Rushmore,,,în acel stil voit simbolic pentru care e renumit, iar figurile președinților

par să iasă de-a dreptul din stâncă.”Kaplan nu se sfiește să recunoască faptul că

America este civilizată și politicoasă în cea mai mare parte, la fel de unică în felul ei de a fi,,,în pofida lipsei de cultură înaltă și așa-zisa sofistica-re, ca Orientul Mijlociu și Asia Orientală, pe unde am călătorit”. Autorul întâlnește oameni mai în vârstă, în Kentucky, care poartă șepcuțe de vete-rani, pe care scrie în ce războaie de peste mări au luptat. Portsmuth, Ohio, este, un loc mai pustiu și mai gol de conținut decât Wheeling, din Virginia de Vest, iar în Cincinnati este o... erupție de zgârie nori, în timp ce în Indiana, mai la vest,,,peisajul american se întinde și parcă l-ar fi apucat căsca-tul”. În America, ni se spune, rar poți auzi pe ci-neva discutând politică de dragul politicii,,,chiar dacă CNN și Fox News trâmbițează non-stop pe monitoarele de deasupra rafturilor cu whiskey de la barul local și din ce în ce realizez, cu fiecare zi de călătorie, că americanii nu doresc să cunoască detalii despre politica externă.” Nu ne scapă nici informația că Donald Trump a fost ales pentru că a fost,,un strigăt primar împotriva elitei po-litice”, incapabilă să intre în legătură cu oamenii de jos, care devin alienați, pur și simplu, căzând în capcana propriilor temeri, pe măsură ce viața devine tot mai complexă. În interiorul Illinoisului ajungem în prerie, cu pământ neted, cât vezi cu ochii, mile întregi cu culturi de porumb și soia, silozuri mari, circulare, apopi un tren de mar-fă,,Union Pacific” întinzându-se parcă pe toată lungimea orizontului. În Springfield, Illinois, se vizitează casa cu două nivele, a lui Lincoln, cel care i-a înfrânt pe sudiști.,,Pe autostrada 67, în McDonough County, Illinois, inima țării atinge un grad de sinteză cu valoare de simbol: peisajul solului negru aidoma unei mări, preria plată, de-un verde electric, bătută de vânturi, cu nesfârșite variații topografice.” Și: ,, America va trebui să-și modereze impulsurile și obiectivele dacă dorește să continue să prospere, în special în condițiile în care o lume haotică și instabilă e din ce în ce mai aproape”. Vedem că afirmațiile și punctele de vedere ale lui Robert D. Kaplan sunt, adesea, tranșante și chiar virulente, dar nu e mai puțin adevărat că acestea sunt propulsate, ca să zic așa, din lăuntricitatea și,,cerebralitatea” sa mustind de

Christian Paraschiv Mașină de scris Flaubert (1987)

Christian Paraschiv Obiect (2001), corn și mercur

TRIBUNA • NR. 396 • 1-15 martie 2019 25

bloc-notes Aniversarea Teatrului de Păpuși PUCK – Tinerețe ...· Din acest motiv, doresc să pre-zint cititorilor prestigioasei noastre reviste jubileul unei vechi instituții - [PDF Document] (25)

însemnări din La Mancha

Î n urmă cu două decenii, Ion Mureșan publi-ca la editura Aletheia din Bistrița un volum admirabil, intitulat deloc întâmplător În că-

utarea cărții pierdute (o poetică a urmei). Aceasta se întîmpla după ce poetul debutase cu volumul Cartea de iarnă (Editura Cartea Românească, 1981), urmat, după mai bine de un deceniu, de Poemul care nu poate fi înțeles (Editura Arhipelag din Târgu Mureș), ambele constituind repele va-lorice ale unui autentic poet.

Scriind despre volumul În căutarea cărții pier-dute, Al. Cistelecan face trimitere la poetul Ion Mureșan. „Faima de eseist a lui Ion Mureșan, scria criticul în numărul 5 din anul 2006 al revis-tei Familia, nu se ridică nici pe departe la cotele atinse de faima sa de poet. Deși, la drept vorbind, ar merita să se ridice măcar pe la jumătatea aces-teia; nu de alta, dar cantitativ acesta e raportul just la două cărți de poeme (...) unul de eseuri, Cartea pierdută.” Al. Cistelecan menționează o serie de caracteristici ale eseului, care își pun amprenta pe volumul poetului din Cluj: „Nu există oameni calificați în eseu, oricât de strălucitori eseiști ar fi ei; pentru simplul temei că eseul nu e meserie, ci, mai degrabă, o bucurie și un spectacol al inteli-genței. Eseul este în ultimă instanță o specie difi-cilă la care nu pot adera decât spiritele care trăiesc din entuziasmul inteligenței; care cunosc, așadar, economia inteligenței”.

Primul eseu al volumului, Note la un paradis pierdut, lasă impresia unui autentic program de lectură, ce face apologia ochiului și a privirii, trimițând spre relația dintre realitate și proiecția acesteia în imaginar. Ion Mureșan scrie despre pa-radisul eidetic ca „timp al necruțătoarelor mira-cole, cetate cu un singur stăpân, ochiul flămând. Ochiul dictatorial care își subjugă toate celelalte ținuturi și aproape suficient sieși, le compensează. O cetate nemărginită, în care sabia conceptului nu trasează, încă, lumea în gen proxim și dife-rență specifică. Percepția este mereu proaspătă. Haina de lucru a omului pare a fi, ca o impunătoa-re mantie, retina”. Acel „pas de demiurg” despre care vorbește Ion Mureșan este pasul de la identi-ficarea obiectului cu imaginea lui până la „a folosi ca pe un obiect imaginea însăși”. Cu alte cuvinte, este vorba de pasul „de la reproducere la creație”, atunci când „pe scheletele lucrurilor crește carnea altor lucruri”. Din momentul în care se vorbește de imaginea obiectelor însușită de autor deja e vorba de un act de creație în plan imaginar, p*rnind de la realul pe care ochiul îl înregistrează „flămând” pentru un fascinant joc în alt plan, nu cu obiec-tele lumii, ci cu imaginile acestora. Realitatea nu este cu nimic lezată iar statutul ei nu este deloc știrbit, câtă vreme ochiul reține imaginile pentru a le „utiliza” într-un univers sensibil. Încursiuni „arbitrare”(după Husserl) în lumea reală, dar și în universul poveștilor, textele lui Ion Mureșan sunt în substanța lor niște lecturi fenomenologice, care apelează la eseu(fapt remarcat deja) dar care îl pot „trăda” la modul creator, pentru că autorul este mai mult decât un eseist, este un scriitor complex, care nu înțelege să abdice de la propria condiție,

savurând fascinante spectacole pe care i le prile-juiesc realitatea și basmele citite, și care oferă el însuși spectacolele rafinate și profunde ale inter-pretărilor, pe parcursul cărora aruncă în joc, de-tașat, erudiție și inteligență, într-o mișcare ludică absolut remarcabilă. El renunță așadar la gravita-tea și morga cu care ne-a obișnuit comentatorul de literatură. Conștient de propria valoare, ceea ce nu-l face orgolios, om împlinit, Ion Mureșan se poate bucura de prezența frumuseților simple, ce contează dincolo de tot ceea ce presupune că-utarea cu orice preț a semnificațiilor. Într-o po-iană, cadru sugestiv, de la marginea orașului și a modernității incontestabile, autorul surprinde doi soldați, unul dintre ei „cu privirea pierdută, departe, cânta”, în vreme ce altul dansa: „Dansa cu cea mai frumoasă femeie pe care am văzut-o vreodată. Nici ea nu zâmbea: rochia lungă, albă, foșnea ca hârtia. Părul îi era lung, arămiu, des-pletit pe umeri. Brusc, totul mi s-a părut evadat dintr-o lume de porțelan, eu însumi eram acolo un personaj de porțelan”. Reține aici atenția ames-tecul de trăire și de artificial, de realitate „vie” și de transcriere rafinată și ușor detașată a acesteia, de fixare a realului până când acesta se redimen-sionează. Ion Mureșan este vizibil contaminat aici de Ion Mureșan poetul, care operează inocent cu limbajul, la o altă vârstă decât a semnificației cu orice preț impusă: „Din ceea ce am văzut, nu am înțeles mare lucru și nici nu mi-am pus vreodată problema că ar trebui să înțeleg ceva”. Asta e tot, pare să spună Ion Mureșan, o imagine, și chiar o spune la modul absolut programatic: „asta e tot. Această imagine este tot ce am dobândit mai de preț în ultima parte a vieții mele”. Cu aceeași ati-tudine detașată, Ion Mureșan solicită imaginea în Hăinuțele de Paști, lăsând impresia că eludează semnificațiile de autentică poezie: „Apoi, din-tr-odată, am o senzație stranie: hăinuțele de Paști, care toată copilăria mi s-au părut prea strâmte, acum, când le îmbrac la Sărbătoarea din memo-rie îmi par mult mai largi pentru trupul meu îm-bătrânit. Și, acum, om în toată firea, tot mai sper că într-o bună zi voi crește atât cât să-mi fie bune hăinuțele luminoase ca Soarele, hăinuțele împără-tești, hăinuțele de Paști”.

Poetul Ion Mureșan se dezvăluie prin plăce-rea cu care se abandonează jocului și, până la urmă, limbajului, lăsând impresia că este dispus să se detașeze de gravitatea pe care o presupune lectura unor texte consacrate: „Mare este împă-răția basmului, dar nici împărații nu sunt puțini. Până și animalele au împărații lor. De ce sunt atât de mulți împărați? Pentru că, în general, basme-le sunt construite pe extreme, iar împăratul este o extremă. Este simbolul limitei de sus a puterii omenești. Împărații sunt pe cât de mulți pe atât de nefericiți. E drept că nici creatorii basmului nu îi prea menajează, dar, fie vorba între noi, nici împă-rații lumii acesteia nu prea au menajat creatorii”. Se poate vorbi într-adevăr despre hermeneutica lui Ion Mureșan, ceea ce s-a și făcut de altfel, dar farmecul textelor sale ține de nedisimulata plăce-re a comentatorului, care descoperă simboluri sau

Mircea Moț

În căutarea cărții pierdute

impune simboluri acolo unde alții nu le bănuiesc, descoperă semnificații și mizează pe inteligență și imaginație, rezultând un spectacol de gală, de o profunzime pe care, precum în basmul cenu-șăresei, autorul însuși pare să o camufleze. Iată un fragment din comentariul dedicat basmului Prâslea cel voinic și merele de aur: „Sângele este purtător de suflet. Populațiile sanscritice aveau mare grijă, în timpul ritualurilor, ca sângele să nu ajungă în contact cu țărâna. Precauția indică pe-ricolul, semnalizează că amestecul celor două ele-mente este primejdios. Dacă sângele fertilizează, amestecul poate da naștere unor creaturi iscate la voia întâmplării, creaturi scăpate de sub ordinea creației. Drumul lui Prîslea spre celălalt tărâm este unul de readucere la ordine. Misiunea sa: separa-rea celor haotic amestecate”. Ion Mureșan are lec-turi profunde, citează cărți de referință, dar ceea ce contează în ultimă instanță este imaginația sa creatoare, precum în eseul Observații pe marginea unor cazuri de reîntrupare. Apa vie, apa moartă și mărul devin motive ce pulsează firesc într-o vi-ziune accentuat personală, cu valoare de replică dată creației, totul sub semnul unei discursivități bine temperate: „După ce trupul a fost reconstitu-it într-o înjghebare fragilă, apa moartă acționează ca un adeziv care leagă, cimentează fragmentele, și ca un balsam ce vindecă și șterge cicatrici. Apa moartă ridică trupul la rangul de mort”. Iată cum este interpretată prezența mărului în procedu-ra de înviere:„mărul este arborele primordial al conștiinței binelui și răului, arborele mândriei și al rușinii. Sufletul recunoaște de departe miro-sul mărului. După același miros s-a mai ghidat o dată, demult, când a străbătut drumul de la para-dis la pământ”.

Întregul volum se plasează sub semnul Cărții din perspectiva căreia demersul lui Ion Mureșan își motivează pe deplin profunzimea cu care tran-scrie experiența labirintului lumii. „Orice discurs despre carte, spune autorul Cărții de iarnă, nu este altceva decât un mod de a merge printr-un labirint. Vorbind despre Carte, gândul că de fapt cartea vorbește despre carte, că eu, vorbitorul, nu sunt decât obiect mijlocitor, o oglindă, un circuit telefonic prin care altcineva vorbește și chiar se admiră vorbind, gândul acesta devine obositor”. Despre orice ar scrie, Ion Mureșan rămâne în ori-zontul cărții, cu atât mai mult cu cât autorul este încredințat că „nimic nu este în simțuri care să nu fi fost mai înainte în cărți”. Inclusiv limbajul: „Vorbirea noastră este o vorbire din robia cărții”.

n

Christian Paraschiv Sat și orthodoxie (1988)os și caseină pe lemn

TRIBUNA • NR. 396 • 1-15 martie 201926

bloc-notes Aniversarea Teatrului de Păpuși PUCK – Tinerețe ...· Din acest motiv, doresc să pre-zint cititorilor prestigioasei noastre reviste jubileul unei vechi instituții - [PDF Document] (26)

reportaj literar

C um o doresc, cum o aștept, cum o presimt pe Doamna Primăvară? Aspră, tăioasă, tăinuită. O vreme care se strecoară, se înșurubează,

se furișează. Părelnic. Nu irumpe brusc, te amă-gește că n-are forță, că nici nu vine, că nici nu e în calea ta. Asta se întâmplă, undeva, la munte. Acolo, printre lapovițe, te ia pe sus, te uluiește, te pleznește ciripitul fără seamăn. Un dezmăț. Încă de la sfârși-tul lui februarie, păsărelele încep să cânte bezmetic. Păsărelele de pădure de la noi, care au răbdat iarna, ele știu cum... Se pregătesc de nuntit, de făcut cui-buri. La țară, se zice că Dragobetele, un păsăroi, adu-ce toate astea.

Undeva, în Argeș, pe una din văile ce radiază, se-nfiripă și se răsfiră, culmea, chiar din Curtea de Argeș, precum în Legenda lui Manole, am aflat un meșter în lemn. Mare meșter mare. Îl chema Dan, fiul lui Daniil, crucerul satului, și tată al lui Dănuț, mic meșter mic. Văile erau Valea lui Dan, Valea lui Stan, Valea lui Bogdan și încă destule. Dan de pe Valea Danului cioplea-n lemn păsări de lemn. Cu aripi să zboare „din șindrili ușoare”, precum s-a-ncercat Manole de pe acoperiș, „de sus, pe grin-diș”. Atunci când auzea, din ziduri, glas ce-l chema – „Manole, Manole, zidul rău mă strânge, trupu-șoru-mi frânge...” Și Dan, cioplind, cu așchii-n jur sărind, îmi spunea povestea. Cum Dragobete fusese un flăcău nărod și, înainte de-a fi venit primăvara, i s-a năzărit că-i vremea de iubit. C-a auzit ciripit. Dar păsărelele abia se-ncercau, să vadă cum se descur-cau. Și Dragobete s-a luat după ele. Ba s-a și cățărat, de ramuri s-a aburcat. Până ce, de el a uitat. În sat n-a mai fost văzut. Nu s-a-ntors nicicând. Se făcuse păsăroi, cu pene vâlvoi...

Da. Nu e niciun semn de primăvară aici, la mun-te, deși... Prin poiene, câteun petic scăldat de soare se dezgolește de zăpadă, se răsfață, pufăie un soi de

abur. De parcă, brusc, ar respira. Puuf, puuf! Aer reavăn. Ieșit din adânc, din șerpuiala rădăcinilor. Se dezghioacă încet, încet hățișul de ramuri subpămân-tene. Copacul, precum știm, e o clepsidră. Coroană sus, comoară jos. Deodată, nici trunchiurile nu mai sunt terne, cenușii, uscate. Capătă luciu, o lucire ves-titoare. Și nu e de la aerul umed din jur, ci de la seva din adânc... Nevăzută, biruie gravitația și urcă, urcă.

Sus, mugurii își dau unii altora ghes. Să se desfoa-ie. Așteaptă, așteaptă încordați, tropăind în ei înșiși. Să poată bea. Să soarbă lumină, energie. Cea venită de dincolo, din ceruri, de la soare.

Pe ochiurile de pământ fără omăt, frunzișul căzut din fa*gi astă toamnă, se răsucește. De parcă n-are astâmpăr. Se lasă cuprins de vârtejuri. Se fărâmi-țează. Din frunzele moarte rămân numai nervurile, broderii, dantele. Gingășie care-ți dă fior. Țiuie un vânt anume al primăverii, subțiratec, ciudat. Rafale tăioase vin și pleacă, brusc. I se zice - Mâncătorul de zăpadă. Îmi strâng haina, îmi ridic fularul, tremur mărunt.

Asta se întâmplă deasupra stâncilor Sf. Ana, pe muntele Furnica din Bucegi. La poale, se întinde Sinaia. Se chiamă așa de la mânăstirea ridicată în veacul XVII, replică la Sinaiul din Țara Sfântă. Pe atunci, era doar codru cu poteci. „Perla Carpaților” i-a spus regina poetă Carmen Sylva, târziu de tot.

Dar sihaștrii au tot stat, de demult, retrași prin păduri. Chiar aici, la stâncile astea, fusese o căsuță de rugă, hăt-hăt, prin secolul XV. Visau la Athos! Și astăzi, de necrezut pentru unii, dorința de refugiu roade sufletul unor monahi, ca totdeauna. Pricep deodată că primăvara mea, cea aspră, tăinuită, se oglindea într-un astfel de chip. Numai că el, da, era aspru, dar n-avea nimic tăinuit. Ci fățiș, neclintit. Părintele Ioanichie. Ioan Șomcutean, din Șomcuta Mare a Maramureșului, pe numele său dintâi. Cum

Cristina Struțeanu

Aspră, tăinuităa ajuns pe Valea Prahovei e simplu. Cum a vrut să se retragă de la mănăstirea din vale și să dureze, singur, aici, schit, n-a mai fost simplu. A avut de luptat. Mai puțin cu muntele, mai mult cu oamenii. Îi tot pu-neau stavile. Îl... amendau. Superiorii de la mânăs-tire se încruntau. El săpa și spărgea, ca un ocnaș, cu ranga, cu dalta, stânca. De treceai, îți dăruia muguri de pin pentru sirop, bureți, urzici. Mai mereu vesel. Îți arăta urmele labelor de urs, uriaș, ridicat în pi-cioare, pe peretele alb al chiliei. Era chiar în drumul lor, pe poteca sălbăticiunilor spre Piatra Arsă.

Cobora seară de seară părintele, cu pas larg, la mănăstirea din oraș. Îl întâlneai, îți zâmbea. Odată, a socotit că i se spărsese cizma și e plină de apă de la zăpada topită. Vremea era tot ca acum. Când a scos încălțările, a făcut baltă de sânge. Piciorul a trebuit tăiat, cangrenase. Dar, apoi, peste un timp, urca iar, doar ceva mai încet, cu proteză. I se îngăduise să doarmă sus, de data aceasta. Sunt, cred, zece ani de când a plecat din lumea noastră. Tot într-un început de primăvară. Ce e drept, de la Sf.Ana, de la schit, plecase un pic mai devreme. Când îl înălțase și era gata, fusese numit alt stareț. Băieții de la salvamont și cei de la teleferic îl ajutaseră cu sârg. Să pună aco-perișul, să care materialele. Nu pentru că erau cine știe ce credincioși, ci pentru că-l iubeau pe bătrân. Era de iubit. Unii credeau cu tărie că, datorită rugă-ciunilor lui, intraseră pe la facultăți. Acum, au rămas supărați. Bolnav, Părintele Ioanichie s-a adăpostit altundeva, pe drumul spre Moroieni, la o mănăsti-re ce-l prețuia, pe la cota 1000 m. L-au îngrijit. I-au adăpostit mormântul. Numai că sinăienii i-au făcut un mic monument, cu cruce și poză, lângă schit. Acolo a rămas. E și acum. Cu candelă care arde.

Dar, să vedeți ciudățenie, simt că, atunci când se apropie o nouă primăvară, foșnetul pădurii, ae-rul tare, vântul, toate îl caută pe bătrânul monah înăsprit. Făceau, cumva, pereche. Și, să mai știți, că, pădurea de brazi nu foșnește. Vuiește. Aspră. Dacă n-ai habar de datul ei, te temi. Zici că vine un tren. De care nici nu știi. Unde-i?!

n

Această stare de contemplare nu era un rezul-tat al simțurilor ci, mai degrabă, unul al intelec-tului. Prin această rupere de sensibil, de corporal, printr-un îndelungat exercițiu se ajungea la acea melete thanatou - pregătire pentru moarte. Anton Dumitriu ne-a relevat faptul că deși corect tradus prin pregătire, termenul melete spune ceva mai mult, substantivul în cauză însemnînd, în fond, practică și exercițiu iar verbul meletao însemna a practica, a exersa. Astfel, melete thanatou, însemna, cu adevărat, practicarea morții.

Platon, în Phaidon, vine să confirme această in-terpretare spunînd: „Iubitorii de înțelepciune știu că filosofia preia educația sufletului, care este cu adevărat înlănțuit de trup și unit cu el; prin aceas-ta sufletul este silit să cerceteze lumea din afară ca dintr-o închisoare, ca dintr-un adînc întunecat, nu de-a dreptul; ei mai știu că filosofia vede, lămurit, cum grozava putere a închisorii își are izvorul în dorință; cum prin aceasta, sufletul este pînă în-tr-atîta de legat încît omul devine el însuși făuri-torul propriilor lui lanțuri. Cum am spus, iubitorii de învățătură își dau seama că filosofia, privind

sufletul într-o astfel de stare, îi dă o blîndă mîngîie-re; căci luîndu-și sarcina să-l elibereze, ea-i dove-dește că observarea lumii prin ochi, urechi sau alte simțuri este plină de înșelăciune; ea-l sfătuiește să se despartă de acestea, pe măsură ce folosința lor nu mai este o necesitate; ea-l îndeamnă să se recu-leagă în sine, să se concentreze și să nu se încrea-dă nimănui decît sieși, pentru ca, oricînd va avea ceva de cercetat, el să fie singur cu sine; numai așa sufletul poate înțelege ceva din realitatea în sine a lucrurilor, pe cînd cele ce le va percepe prin sim-țuri sunt uneori într-un fel, alteori în altul, și nu-și arată deloc adevărul; ea-i spune că ceea ce sufletul vede prin simțuri este numai lumea perceptibilă și vizibilă, pe cînd el însuși este în măsură să vadă și o altă lume, care-i neperceptibilă, însă inteligibilă”.

În grecește expresia a se concentra este reda-tă de verbul synathroizo care înseamnă a reuni, a aduna într-un tot. Energiile intelectului trebu-ie concentrate, astfel ca trupul să se desprindă de percepțiile senzoriale. De aici, deducem că myste-rion, telete și melete cu sensurile lor de tăcere, re-alizare și practicare formează un mesaj limpede:

întreruperea oricărui contact cu lumea senzorială pentru ca sufletul să iasă din corpul care este pen-tru el ca un mormînt. Sensul pe care îl relevăm aici pentru expresia melete thanatou și implicit pentru filosofia astfel înțeleasă este asemănător cu acela al misterelor, adică theoria – contemplația, chiar dacă aparent cuvîntul vine în flagrantă contradicție cu melete, practică(sic!).

Note1 B. Spinoza, Op. cit., cartea a IV-a, teorema LXVII, trad rom., 1995.2 Platon, Phaidon, 67 e., Opere, Buc.,vol. I-VI, 1974-1989.3 David Armeanul, Introducere în filosofie, p. 39, trad. rom., Ed. Academiei, 1977.4 Platon, Op. cit., 493 a, Opere, vol. I-VI, 1974-1989.5 Platon, Op. cit., 400 b, Opere, vol. I-VI, 1974-1989.6 E. Zeller, Op. cit., I, l, p. 53, 91., O. Reisland, Leipzig, 1920.7 E. Zeller, Op. cit. p. 63, O. Reisland, Leipzig, 1920.8 M. Eliade, Op. cit., I, p. 3o7.9 V. Magnien, Op. cit., ed. a II-a, p. 9-16, Payot, Paris, 1938.10 V. Magnien, Op. cit., loc cit., Payot, Paris, 1838.11 M. Eliade, Op. cit., p.307.12 Plutarch, Op. cit., III, 5.13 V. Magnien, Op. cit., pag. 209, Payot, Paris, 1938.14 Platon, Op. cit., 82 d - 83 a, Opere, vol I-VI, 1974 - 1989, Buc.

n

Urmare din pagina 3

Filosofia ca practicare a morții – cîteva note marginale

TRIBUNA • NR. 396 • 1-15 martie 2019 27

bloc-notes Aniversarea Teatrului de Păpuși PUCK – Tinerețe ...· Din acest motiv, doresc să pre-zint cititorilor prestigioasei noastre reviste jubileul unei vechi instituții - [PDF Document] (27)

social

M ijloacele de comunicare de masă au în-ceput dezvrăjirea lumii încă de la jumă-tatea secolului al XV-lea. Un nou tip de

societate s-a născut odată cu apariția și răspândi-rea tiparului. Mai precis, o nouă fază culturală a societății s-a dezvoltat începând cu practica lec-turii individuale, cu interacțiunea directă cu tex-tul. E ușor de înțeles amploarea efectelor dacă ne gândim la promovarea Reformei protestante în spațiul german ca efect al scoaterii Bibliei de sub controlul direct al Bisericii. Această dezvrăjire, conștientizată mult mai târziu, abia de Max Weber, are un neajuns în proiecția actuală: componenta științifică a organizării sociale (a adevărurilor tes-tabile), validă la începutul secolului XX, a început să pălească în detrimentul post-adevărurilor. Nu mai putem vorbi despre o prevalență a cunoașterii științifice asupra credințelor religioase, ci despre un amestec nestructurat al cunoașterii prin rapor-tare la fragmente neierarhizate. Această dezordine în ierarhiile ideilor a dat peste cap încă o societa-te, cea modernă și secularizată a lui Max Weber, supunând-o judecăților soft, gândirii slabe a post-modernității. Dar până să ajungem la amestecul postmodern nestructurat, la pierderea în greutate a gândirii filosofice, la consumarea ființei în valoa-re, la dizolvarea sartriană a sensului istoriei în oa-meni, ceea ce a condus la necesitatea introducerii termenului gândire slabă (il pensiero debole) pentru a interpreta societatea contemporană, să înțelegem ce a șubrezit organizarea rigidă a modernismu-lui secular, a adevărului științific unic. Însă, pen-tru a nu da conceptului un înțeles mai rigid decât l-ar putea propune modernismul însuși, să luăm în considerare cauza exactă a slăbirii la Vattimo: „Postmodernitatea este epoca unei gândiri nu atât a fragmentării, cât a pluralității; chiar trecerea de la unitate la pluralitate e o formă de slăbire”1. Iar această pluralitate a punctelor de vedere s-a da-torat în mare măsură mijloacelor de comunicare de masă. Cunoașterea științifică a fost slăbită ca urmare a faptului că a fost prezentată în diferite fațete interpretative prin intermediul mijloacelor de comunicare de masă, că a ajuns să fie percepu-tă ca „articulare” a înțelesului2. Iar pe acest fond al proiecției plurale și al pierderii interesului pentru continua raportare la adevăruri, tot mijloacele de comunicare de masă cultivă reinventarea interesu-lui pentru naivitate, fenomen postmodern per se în accepțiunea aceluiași Vattimo.

Să revenim, însă, la arhitectura înțelesuri-lor construite social și răspândite prin interme-diul mijloacelor de comunicare de masă. Două sunt momentele în istorie când, producându-se schimbări importante în reorganizarea societă-ții, ierarhiile s-au aplatizat iar relațiile constituite au descris mai degrabă rețele. În recent publicata lucrare #Facebook. Noua cursă a înarmării, Alina Bârgăoanu nu ocolește subiectul tranziției dinspre dominanța (chiar monopolul) structurilor ierarhi-ce, competitive, spre cele în rețea, cooperante:

În opinia lui Niall Ferguson, două au fost mo-mentele în care rețelele au reușit să răstoarne mo-nopolul puterii oficiale și să dețină, măcar pentru un timp, supremația. Primul a fost marcat de apariția tiparului și a durat până în secolul al XIX-lea. Al doilea a debutat undeva în anii 1970, reprezentând un cumul de fenomene și procese: globalizarea rela-țiilor comerciale, emergența unor rețele globale mai presus de ierarhiile statale, dezintegrarea ierarhiei pe care o reprezenta Uniunea Sovietică și descătușarea, odată cu apariția Internetului, a unor posibilități tehnologice nemaiîntâlnite3.

Dar, privind cu atenție factorii activatori, vom constata că cele două momente coincid cu marile tranziții: de la societatea preindustrială (agrară) la cea industrială (modernă), respectiv de la aceasta din urmă la cea postindustrială (postmodernă) și că aceste tranziții au fost posibile datorită mijloacelor de comunicare de masă. În termenii teoriei haosu-lui, mijloacele de comunicare în masă au jucat în istorie rolul atractorilor stranii, stabilind compor-tarea ulterioară a sistemului (societatea umană, în ansamblu).

În perioadele tranzitorii (cele în care ierarhiile se aplatizează), rețelele dominante, ascund ierarhii potențiale în adâncime. Ierarhii invizibile, camuflate în rețea, dau naștere noilor organizări ierarhice ri-gide. Dar pentru a se organiza ierarhic, e nevoie de criterii de ierarhizare. Adevărul dezvrăjirii de după prima aplatizare a ierarhiei nu mai are aceeași tărie. Perspectiva plurală îl slăbește. Un nou factor ordo-nator pare să câștige în importanța reorganizării so-cietale, tot sub influența modelării mediatice. Prin situarea în post-adevăr – în înțelesul lui de erodare a factualității obiective în detrimentul implicării per-sonale în percepere – mijloacele de comunicare de masă produc actualmente fenomenul invers celui din urmă cu peste cinci secole, și anume „revrăjirea lumii”. Iar această „revrăjire” constă în interpretarea forțată, în manieră rigidă (abandonând așadar pro-iecția debolistă), a unor fapte obiective în raport cu o realitate subiectivă convenabilă (în grupuri reale sau virtuale). Peter Watson numea în 1960 această „eroare cognitivă” bias-ul confirmării, descoperin-du-l în realitatea interpretativă a unei slăbiri prin controlul curenților dominanți ai opiniei publice. Adus în contextul comunicării de masă, bias-ul confirmării este traductibil prin atât de cunoscuta și funcționala teorie a disonanței cognitive a lui Leon A. Festinger din același an 1960. De fapt, teritoriul psihologiei sociale furnizase anterior alte teorii ale consistenței cognitive (Heider, Newcomb, Osgood-Tannenbaum); teoria lui Festinger s-a adăugat acestora contribuind la construirea cadrului teore-tic general exprimat de van Cuilenburg, Sholten și Noomen după cum urmează: „Confruntat cu idei sau cogniţii inconsistente, individul trece printr-o stare psihologică neplăcută și, în consecinţă, va că-uta să impună ideilor sale consistenţa necesară”4. Nu adevărul contează în lumea actuală, ci consistența

Adrian Lesenciuc

„Revrăjirea lumii” sau Gutenberg vs. Zuckerberg Note pe marginea unei lecturi din #Fakenews

cognitivă. Și dacă în termenii teoriilor media clasi-ce, consonanța și disonanța sunt definite în raport cu preponderența consensului sau polarizării față de asimilarea opiniilor vehiculate prin intermediul mass-media, în noul context bias-ul confirmării presupunând „predilecția indivizilor de a căuta in-formații, surse și argumente care să le confirme im-presiile deja formate, în timp ce punctele de vedere contrare sunt trecute cu vederea”5 conduce la con-struirea așa numitelor „camere de rezonanță infor-mațională” (sau echo chambers), care:

[…] desemnează metaforic acel spațiu comuni-cațional închis, caracterizat de uniformitatea mesa-jelor și opiniilor vehiculate, de discreditarea surselor alternative și de amplificarea unui adevăr subiectiv și a unui sistem de credințe și valori incontestabil în ochii membrilor. Termenul se folosește frecvent cu referire la modul de cristalizare a opiniilor pe plat-formele digitale6.

Așadar, unor adevăruri testabile li se opun adevă-ruri convenabile (subiective, consistente cognitiv), conducând la „revrăjire”. Și dacă mijloacele clasice de comunicare în masă proiectau o „revrăjire” în înțelesul pe care universitarul bucureștean Alina Bârgăoanu îl punea sub semnul „dezinformării 1.0”, noile media, platformele digitale, propun o variantă upgradată a subiectivizării și relativizării adevărului, înțeles ca „dezinformare 2.0”. Vechile teorii ale co-municării de masă devin simple cazuri particulare ale unor teorii mai complexe, upgradate și ele ca ur-mare a complexificării produse de noile tehnologii. Determinismul tehnologic al lui M. McLuhan, de pildă, devine caz particular în studiile unui A. Keen, care pune bazele reierarhizării sociale pe fundamen-te comunicaționale, în „metropole digitale și peri-ferii analogice”. Fluxul comunicării în doi pași al lui Paul Lazarsfeld, care statuase faptul că oamenii sunt puși în mișcare de alți oameni, este reinterpretat în contextul noilor media, prin punerea în mișcare de algoritmi, dar și de influenceri.

Cele două momente de cotitură în istoria uma-nității, modelate comunicațional (în principal prin instrumentarul mass-media), au produs „dezvră-jirea” și „revrăjirea”. O societate așezată pe funda-mentul triadic: Dumnezeu – știință – om a pierdut încrederea în explicațiile religioase după „dezvră-jirea” Gutenberg, respectiv încrederea în adevărul științei după „revrăjirea” Zuckerberg. „Gutenberg vs. Zuckerberg” pare a fi subcapitolul ordonator al lucrării Alinei Bârgăoanu. Societatea a rămas să-și reconstruiască idolii, singurul reper fiind omul (cu toată fragilitatea și necunoașterea lui, dar cu pute-rea consistenței cognitive cultivate de new media). „Revrăjirea lumii” a început, iar revenirea la adevăr, principii și elite pare tot mai îndepărtată de posibili-tățile noastre de proiectare.

Note1 Gianni Vattimo. (1993). Sfârșitul modernită-ții. Nihilism și hermeneutică în gândirea postmoder-nă. Traducere de Ștefania Mincu, postfață de Marin Mincu. Constanța. Editura Pontica. p. 186. 2 Gianni Vattimo. (1996). Aventurile Diferenței. Ce înseamnă a gândi în accepția lui Nietzsche și Heidegger. Traducere de Ștefania Mincu. Constanța. Editura Pontica. p. 29.3 Alina Bârgăoanu. (2018). #Fakenews. Noua cursă a înarmării. București: Evrika Publishing. p. 194.4 J.J. van Cuilenburg, O. Scholten, G.W. Noomen. (2000). Știința comunicării. București: Humanitas. p. 2495 Alina Bărgăoanu, op. cit., p. 35;6 Idem, p. 18.

n

TRIBUNA • NR. 396 • 1-15 martie 201928

bloc-notes Aniversarea Teatrului de Păpuși PUCK – Tinerețe ...· Din acest motiv, doresc să pre-zint cititorilor prestigioasei noastre reviste jubileul unei vechi instituții - [PDF Document] (28)

showmustgoon

A utomântuirea preluată din amalgamul zen, așa cum a ajuns în cultura occidentală, este un dublu câștig pentru organizațiile

mari. Pe de o parte susține meritocrația (efortul ascetic susținut continuu), pe de altă parte dimi-nuează egoul, individul putând deveni performant doar dacă încetează să se concentreze pe meschina sa subiectivitate și pe interesele personale. El este astfel pus la locul lui, în mod spiritual. În manage-mentul zen ierarhiile de putere sunt mascate, lu-ându-le locul niște ierarhii spirituale (orice discurs motivațional prezintă marii CEO și businessmani ca fiind niște iluminați, niște perseverenți care au stat sub copacul Bodhi al pieței globale până au reușit să-și controleze mintea de maimuță și să găsească Calea. A se vedea filmulețele inspirațio-nale ale lui Jai Shetty, de genul Build a Life, Not a Resume. Succesul în viață, care este coextensiv cu cel în afaceri, este pentru oratorul motivațional direct legat de „scânteia de fericire, cunoașterea și eternitatea din noi”).

Lupta cu ierarhia (de fapt, mascarea ei) nu este nouă. Între anii '60 și '90 se modifică întreaga lite-ratură de management, care înlocuiește conduce-rea (directorii) și vechile cadre (cu abilități tehnice și sarcina de a transmite ordine) cu echipele auto-organizate care îl au ca șef, mai degrabă, pe client decât pe patron. Managerii nu se mai ocupă de gestiune. Ei sunt „animatori de echipă, vizionari, catalizatori, stimulatori (Herve Serieyx), antrenori, atleți ai intrepriderii” (ne amintim de Sf. Pavel și atleții lui Hristos care luptă pentru o „cunună care nu se poate veșteji”).

Dacă în anii '90 cuvintele cheie erau libertatea, autocontrolul, flexibilitatea, noua spiritualitate (zen) infuzată în afaceri răspunde mai bine decât literaturile de dinainte la cele patru tipuri de critică care îi erau aduse capitalismului: „1.Capitalismul este sursă de dezamăgire și inautenticitate a obiec-telor, a persoanelor și a sentimentelor și, mai în general, a modului de viață care îi este asociat. 2. Capitalismul, sursă de oprimare în măsura în care se opune autonomiei și creativității indivizilor supuși. Pe de altă parte există dominația imper-sonală a pieței care fixează prețurile, desemnează oameni și servicii dezirabile și îi împinge pe alții la marginea societății. În plus impune forma de subordonare salarială. 3. Capitalimsul sursă de mizerie pentru muncitori și inegalități de o am-ploare necunoscută în trecut. 4. Capitalismul sursă de oportunism și egoism care, favorizând numai interesele individuale apare ca distrugător al legă-turilor sociale și solidarității în comunitate” (Luc Botlanski, Ève Ciapello, Noul spirit al capitalismu-lui). În măsura în care capitalismul devine spiritual el nu mai poate fi sursă de inautenticitate, lipsă de autonomie, oportunism și egoism. Dacă el este o sursă de mizerie, asta nu mai are nimic de-a face cu societatea, ci cu individul care nu își poate maximi-za șansele. De altfel, în „societatea bazată pe pro-iecte”, o societate în rețea, în care succesul depin-de de numărul de conexiuni, nu există oprimați, ci excluși. După cum demonstrează aceași autori, într-o astfel de societate care nu mai este interesa-tă de binele comun este greu de aplicat o justiție: „Rețeaua se întinde și se modifică neîncetat, astfel încât nu există principiu pertinent pentru a opri la

un moment dat lista celor între care poate fi stabi-lit un echilibru de justiție. Rezultă că, într-o lume construită în așa fel încât să fie în totalitate supusă unei logici de rețea, problema justiției nu are vre-un motiv să fie pusă pentru lumea celor mici (care pot fi calificați drept excluși) tinde să dispară fără a lăsa vreo urmă.” Locul stabil de muncă este înlocuit cu un portofoliu de proiecte. Nevoia de stabilitate este o nevoie a inadaptaților. Și, desigur, realizarea proiectelor nu mai presupune un timp și un spa-țiu delimitat, ci o dedicare 24h din 24, implicând întreaga personalitate, de la charmul personal, la cunoștințele deținute. Lumea rețelelor însă nu este transpatentă ca cea a ierarhiilor. Informația nu este accesibilă pentru toată lumea, ci din aproape în aproape. „Informația este în același timp rezultatul și condiția multiplicării conexiunilor, astfel încât inegalitățile de informație sunt cumulative pentru a reuși găsirea conexiunilor bune, trebuie ca aceas-tă informație să fie integrată într-o reprezentare a universului de explorat. Dar, într-o lume în rețea, nu poate fi vorba de o reprezentare de surplombă. Reprezentările utile sunt locale, singulare, circum-stanțiale, mobilizabile din aproape în aproape, le-gat la un mod de cunoaștere ce ține de experiența personală.” Astfel, „ipseitatea nu e rezultatul unei dotări preexistente, nici cel al unei traiectorii sau experiențe. «Nimeni nu este el însuși decât pentru că este legăturile care îl constituie»”.

În ceea ce privește literatura psihologiei comu-nicării în grupuri, diferit[ de cea a managemen-tului, mascarea ierarhiei este mai greu de realizat. Grupurile tind spre o structură ierarhizată sau nu în funcție de tipul de sarcină pe care trebuie să îl îndeplinească. Pentru sarcini precise (cum găsim de exemplu, în cazul unei echipe de pompieri sau polițiști, conducerea centralizată este cea eficien-tă). Dar și în cazul unor grupuri „creative”, de brain storming, de fapt regăsim două elemente ale ier-arhiei: „există cu precădere un creator care emite cele mai multe informații privind sarcina și un organizator ce joacă rolul de receptor principal al informațiilor ... individul centralizator joacă simul-tan un rol de organizare și de concepere a sarcinii, diferențierea acestui rol fiind, așadar, mai impor-tantă” (Gilles Amado, André Guittet, Psihologia comunicării în grupuri).

De fapt, managementul zen rafinează exact acest ultim rol, iar pe pagina Harvard Business Review putem găsi rețetele artei comunicării bottom-up preluată de la managerii japo-nezi într-un articol precum Zen and the Art of Management, scris de Richard T. Pascale, unul dintre profesorii de Business trecut prin Standford și Oxford, fiind deasem*nea consultantul multora dintre marile corporații americane și europene. Unul dintre managerii Sony mărturisește: „proba-bil 60% dintre deciziile pe care le iau sunt deciziile mele. Dar îmi țin intențiile secrete. În discuțiile cu subordonații, pun întrebări, urmăresc fapte și în-cerc să-i îndrept în direcția mea fără a-mi dezvălui poziția. Uneori îmi schimb poziția ca rezultat al dialogului. Dar indiferent de rezultat, ei se simt o parte a deciziei. Implicarea lor în decizie crește, de asem*nea, experiența lor în calitate de manageri”. Această turnură autoritar-non autoritar ă se poa-te aplica cu ajutorul a cîțiva pași zen: 1. folosirea

Oana Pughineanu

Managementul zen (II)

ambiguității (sau a ceea ce japonezii numesc ma), în situtații complicate care necesită multe tatonări și care nu pot deveni clare decât în timp. Un lim-baj abrupt ar fi incapabil să dezvăluie complexita-tea unei situații. 2. renunțarea la principiul „cărțile pe masă”, la o comunicare brutală și directă. Un manager japonez nu-i spune angajatului „ai gre-șit, deci ai face bine să vii cu ceva mai bun”, ci „aș vrea să reflectezi mai mult asupra propunerii mele”. 3. Mai mult „ura”, decât „omote”, adică mai mult cereri treptate decât anunțul unor implementări urgente (mai mult în culise, decât pe față). În lo-cul prezentării clare a unei mișcări intenționate e preferabilă schimbarea treptată. Anunțul oficial se poate emite cand deja toată lumea s-a obișnuit cu noua stare. 4. Pentru a obține recunoașterea, dă-o mai departe. Este vorba de acordarea unei „recu-noașteri implicite” (nu recunoașterea cu surle și trâmbițe) acordate angajatului care va dobândi, de exemplu, reputația de a fi demn de încredere. În plus, recunoașterea implicită, îl ajută pe manager să pară generos în loc să fie perceput ca un indi-vid care se folosește de alții. 5. Aplicarea mersului „direct în jurul cercului”. Renunțarea la imaginea liderului care iese în evidență prin fermitate și du-ritate, prin decizii drastice. Liderul nou trebuie să facă parte din fluxul lucrurilor și să nu dea impre-sia de stăpân asupra evenimentelor. 6. Managerul modern trebuie să se confrunte cu dilema eternă „cum să tratăm oamenii ca egali, fără a-i trata ca fiind identici”. Aici se poate prelua diferența japo-neză între „organizația” instrumentală și „compa-nia” care se bazează pe valori comune. Compania acționează cu forța unei familii. 7. Nu doar apreci-erea angajatului, ci acceptarea lui printr-un contact personalizat. În companiile japoneze șefii petrec mult mai mult timp cu angajații, lucrând de multe ori împreună.

Noul spirit zen al capitalismului, în care via-ța și cariera se contopesc, angajatul nefiind decât un „portofoliu de pasiuni”, a încheiat cu dualismul păgubos minte-trup, spațiu privat - public și, mai ales, ore de muncă – ore libere. Adualismul nou-lui spirit zen nu mai lasă astfel loc niciunui interior producător de erezii, pentru că orice ai face (ori-câte eșecuri ai avea) nu poți fi decât pe Cale. Totul se întâmplă de la sine. Dacă ai impresia că nu de la sinele tău, este pentru că încă nu l-ai găsit pe cel adevărat, sinele care nu mai are nevoie de „asisten-ță socială”, nu se implică în proiecte pentru bani, plata întreținerii, a ratei la bancă sau a unei asigu-rări medicale, ci pentru sentimentul conexiunii și al exprimării creative.

n

Christian Paraschiv Negrul este culoarea limbajului (1980)

TRIBUNA • NR. 396 • 1-15 martie 2019 29

bloc-notes Aniversarea Teatrului de Păpuși PUCK – Tinerețe ...· Din acest motiv, doresc să pre-zint cititorilor prestigioasei noastre reviste jubileul unei vechi instituții - [PDF Document] (29)

opinii

N u pot uita niciodată o simplă „zicătoare” care, prima dată când am auzit-o, mi-a încântat mintea prin zburdălnicia sen-

surilor exprimate și prin concentrarea maximă a ceea ce sugerează, fără să exprime ceva detaliat.

Sigur, la vremea respectivă, fiind în anii stu-denției, nu am avut răgazul meditației asupra ei. Însă, astăzi, timpul înțelpciunii vârstei și viața tumultuoasă pe care suntem nevoiți să o traver-săm m-au determinat să mă opresc asupra ei și să admir puterea de exprimare a creatorului ano-nim. Prin asemănare, M. Sadoveanu a gândit ori numai a consemnat ceva similar: „Munciră și pie-riră, asta fu rânduiala părinților noștri”. Oare și românii de astăzi vor păți la fel?

Așadar, ne putem întreba, care au fost și care sunt „tocmeala” și „rânduiala” în România din trecut și de astăzi? Consultând ediția anastatică a Dicționarului limbii române (2010), am rămas copleșit de bogăția și diversitatea judecăților și opiniilor exprimate în diferite epoci istorice și în medii sociale felurite.1

Termenul de „tocmeală” a fost atestat în 1453. În sens larg, prin „tocmeală” se înțelege ideea de punere în acord, învoială, potrivire. În termeni arhaici, „tocmeala sau contractul iaste o îndato-rire cu o potrivită voință între doi sau între mai mulți”. (vezi „Pravila”, 1814.) Adeseori, în expri-mare populară, termenul tocmeală capătă mul-tiple conotații. Mersul la „pețit” însemna „A se duce la tocmeală”. „S-a dus badea pe tocmeală, nu-i ajute sfânta sară”. (Bârlea) De timpuriu, ter-menul pătrunde în literatura propriu-zisă. De pildă, Țichindeal se supune integral exprimării de acest gen: „Leul, asinul și vulpea au p*rnit la vânat împreună, cu așa tocmeală, că orice vor vâna să împartă între sine frățește”. Apoi, pelul la termeni biblici era firesc pe timpuri: „Ci tocmeala noastră au fost dinaintea Mitropolitului Varlaam”.

În textele epocilor trecute se vorbea de „toc-meală țigănească” și „plată negustorească”! Sau „bun la tocmeală, rău la socoteală!” Se făcea re-ferire la „tocmeala Sfinților Apostoli!” Apoi, cu timpul, prin tocmeală se înțelegea când „chibzu-ială”, „cumpătare”, când „socoteală” sau „calcul”. De asem*nea, uneori termenul exprima o mulțu-mire sau un sentiment de revoltă: „Oricând sașii din Baia se vor abate dela tocmeli”! Chiar în plină contemporaneitate, unii dintre oamenii politici din fruntea țării (volens/nolens) uită de „tocmeli-le” recente în care au fost părtași! De obicei, „toc-meala” este o operație care precede și pregătește „rânduiala”. Vorbitorii care nu știu să le disocieze, se ierd cu firea și cad în confuzii.

Al doilea termen, cel de „rânduială” înseam-nă așezare într-o ordine firească a lucrurilor, fie pentru a potrivi cerințele de ordin practic sau pe cele de ordin estetic. De pildă, într-un basm de Ispirescu, eroina „începu să deretice și să puie fiecare lucrușor la rânduială”! Într-o scriere a lui Antim Ivireanu aflăm că învățătura se dădea, pe vremea aceea, după „vârsta și rânduiala fiecăruia.”

Din însemnările unor scriitori îndepărtați sau mai apropiați de contemporaneitate sunt prezente

mentalități, obiceiuri și conduite specifice vremu-rilor îndepărtate, sau unele proprii celor de astăzi. În basmele lui Ispirescu se recomanda ca morții să fie îngropați „cu toată rânduiala”. Însă, în scri-sul lui I. Creangă se păstrează același stil șăgalnic, chiar dacă e vorba de o recomandare a conduitei morale viitoare. Fiind vorba de un copil, scriitorul notează cu același umor specific humuleșteanu-lui: „Când s-a face mărișor, are să înceapă a-i mirosi a catrință și cu astă rânduială n-am să am folos de el niciodată!” În schimb, în altă epocă, T. Popovici notează pe un ton pesimist, potrivit realităților de peste un veac: „Țara-i bună, ea săra-ca, numai „rânduiala-i proastă”.

Sigur, uneori, notațiile unor scriitori ne provoacă îndoiala. Dintr-o însemnare a lui M. Sadoveanu aflăm că „rânduiala străveche po-runcea ciobanilor să-și spele hainele în zerul” ră-mas de pe urma laptelui închegat, obicei care nu s-a păstrat în toate provinciile românești.

Pe de altă parte, termenul de „rânduială” a că-pătat conotații diferite, îmbogățind lexicul limbii române de la o epocă la alta. De pildă, pe tim-pul lui Radu Popescu, s-a crezut că boierii s-au „boierit” după cum le-au venit „rânduiala”! Dar, pe vremea lui Slavici, semantica termenului „rân-duială” era similară cu cea de astăzi: „Persida își făcea de lucru, punânduși hainele în „rânduială”, cum fac și fetele de acum.

În schimb, în scrisul lui Conachi, găsim, sur-prinzător, o judecată disociativă aflată la distanță de vremea când el scria. „Rezonul” (rațiunea, ju-decata) trebuia „să nu smintească nici rânduiala morală, nici pe cea firească”, bănuiesc cea obișnu-ită în limbajul popular.

Sigur, în judecata înaintașilor noștri, lexicul în-trebuințat nu era raportat la reguli stricte, sigure, ci erau folosiți cu aproximație: soartă, destin, ur-sită, menire ș.a. Unii politicieni, pe care-i putem numi „moraliști” se exprimau metaforic, cu tan-gențe „filosofice”, alții se sileau să respecte vreun principiu etic sau o normă de conduită morală ș.a.m.d.

Raportându-ne la gândirea și simțirea politici-enilor de astăzi, vom descoperi o gamă variată de termeni care trădează fie incultura lor, fie patima polemicii cu orice preț. În continuare, vom avea în vedere folosirea celor doi termeni, tocmeală și rânduială. Dacă termenul „tocmeală” reclamă folosirea lui în partea de început a demersului ex-plicativ, celălalt, „rânduiala”, își are locul în finalul comunicării cu caracter polemic.

Se mai poate vorbi acum de „tocmeală” între partidele politice de aceeași culoare? Prea puțin. Apoi, trecerea de la un partid la altul se face cu mare ușurinț și fără regrete de vreun fel. Motivul e simplu: înainte de a fi „liberal”, aspirantul la scaunul de parlamentar nu a auzit de vreunul din familia Brătienilor, nu a citit vreun discurs al lui Ion sau Ionel Brătianu. Dacă am cere vreunui parlamentar de astăzi să facă deosebirea dintre un liberal și un conservator, mă îndoiesc de capacita-tea celui întrebat de a disocia cele două doctrine.

Dar să răspundem sintetic la întrebarea: există

Vistian Goia

Bună țară, rea tocmeală, mama ei de rânduială!

vreo „tocmeală” între partidele politice de astăzi? Se știe, nu prea există nici măcar un respect al bunei cuviințe. În schimb, se năpustesc unii asu-pra celor de altă culoare politică într-un limbaj trivial, fără argumente de nici un fel. De obicei, scopul majorității polemiștilor este de a-i defăi-ma și ponegri pe adversarii politici. „Tocmeala”, de care ne-am ocupat în paginile anterioare există în mică măsură. S-a încercat, la un moment dat, o „tocmeală” prin colaborarea dintre Victor Ponta și Crin Antonescu, pentru a valorifica ceva din cele două doctrine, social-democrată și liberală. Dar rezultatul a fost lamentabil, prin polemici și acuze de tot felul, care au îndepărtat parcă defini-tiv pe liberali de social-democrați. Însă și unii și alții au uitat, dacă au știut vreodată, ceva esențial: exemplul marilor oratori parlamentari români, de la Mihail Kogălniceanu la Nicolae Titulescu.2 Aceștia au constituit, la vremea lor, adevărate mo-dele de responsabilitate a cuvântului și de rostire deopotrivă frumoasă și persuasivă. Vivacitatea discursurilor acestora, „pugilatul oratoric”, para-doxul, formulările aforistice sau metaforice – toa-te evidențiau combustia sufletească, ascuțimea inteligenței românilor și aderența lor naturală la un sistem politic democratic.

Însă, în parlamentul de astăzi, nu prea mai există „tocmeală”, ci învinuiri repetate, defăimări și imprecații de tot felul, încât polemicile de acum lasă impresia că politicienii nu s-au întâlnit pen-tru a colabora și a se completa unii pe alții, ci pen-tru a se certa, cum se spune, „ca la ușa cortului”!

Apoi, se mai poate vorbi astăzi de vreo „rân-duială”3 în lucrările celor două „Camere” parla-mentare? Dimpotrivă, domnește „neorânduiala”, succesiunea chestiunilor de pe „ordinea de zi” se desfășoară, de multe ori, anapoda, intervenți-ile spontane se abat adeseori de la „programul” enunțat anterior, încât nu se respectă planificările inițiale. De aici împresia de „talmeș-balmeș”, care generează râsete, bună dispoziție, dar și destulă neseriozitate.

Să sperăm că parlamentul viitor se va scutura de aceste metehne și va deveni, cu adevărat, o in-stituție cu o „bună rânduială”!

NOTE1 Vezi Dicționarul limbii române (ediție anastatică), Editura Academiei Române, 2010, tomul xvi (terme-nul T.)2 Vezi Vistian Goia, Destine parlamentare, Ed. Dacia, 2004.3 Vezi, Dicționarul limbii române (ediție anastatică), tomul XIII, Editura Academiei, 2010.

n

Christian Paraschiv Nomos - Corp (2006)

TRIBUNA • NR. 396 • 1-15 martie 201930

bloc-notes Aniversarea Teatrului de Păpuși PUCK – Tinerețe ...· Din acest motiv, doresc să pre-zint cititorilor prestigioasei noastre reviste jubileul unei vechi instituții - [PDF Document] (30)

Pământ ferm

mirosurile tale marineși moara de apă mă acaparează.îmi revin imagini de înec ca și cum mareaiubește cu o tandrețe lacomă de mamă canibală.îmi amintesc stăruința sevelor grăbindu-se spre gratiile de pieleconstrângătoare.

îndrăgeam aventura fără scăpare,deja îmbogățit de atâtea încărcăturiprinse la prova sânilor tăi.mâinile mele clădindu-ți trupul,nuanțând tainele famelice,alungând aurul florilor?

știam, de exemplu, că ghimpele țâței presimțea furtuna amară.

cunoșteam aproape totul: mareele tale ținute din scurt,ritmul respirației, rășina subrațului,mirosul tău de mare lactee, umbrele care mă adăposteau seara,gesturile tale care îmi îndulceau unghiurile.

îți numisem sexul o pasăre a paradisului.

parfumurile tale submarine.și moara de apă mă prinde în fluxul eicând ies la iveală tu ești acolo

să-mi oprești leșinul.

trupul tău este pământul ferm.

Verdictul mării

muncile mării.deriziunea bogățiilor anulate în flux și-n reflux.

ochii copilăriei mele au fost șocați de această imagine:marea își risipea argintul spumeica lacrimile ușoare ale bocitoarelor.

destuparea prăpăstiilor,sclipiri de aur rare,zbateri de animale neobosite:adevărată chinezărie repetitivă și strălucitoare.seara, nu mai rămânea pe nisipdecât scheletul spongios al sepiilor.

decenii întregi, trupul mi se eroda pe plajă.

reîncepeam în fiecare an, sarea săpând fără milă galerii în pieptul meu.

când nu voi mai avea nicio zdreanță de carne care să-mi lumineze oasele,voi reveni să văd retragerea mării,

Tahar Djaout sentință a morții modelabilă în suprafață.

voi regăsi marea

Zile pe dos

ziua se naște chiar din acest pilon familiar,dintr-o piuă de care-mi amintesccare nuntește grăunțele cu cântecul.

apa și femeia se trezesc,deznoadă un râset albastru care întâlneștepasărea nicicând ațipită.

conjugarea cristalului.

picioarele copilului țâșnescîntr-un avânt care le mărește;animalele hărțuiesc zoriide culoarea unui metal nesecat.

*urcă adesea în mineaidoma unui înecat fără scăpare,această țară a zorilor întinși ca un cearceafa cărei bucurie am pierdut-o,această țară din care nu mai rămândecât luminile grele de bronz,cuvintele de nevindecatmărginite în gât deastfel de așchii.privesc cum se naște ziua care îmi tranșează singurătatea.

Copac alb

bogăția mea este zăpada și lumina sa aureolară. adun fructele copacilor închiși în albși-mi trimit păsările să asculte înălțimile.

pasăre,solul meuîn adâncul tăinuit al arborilor. pasăre,stea mobilă care incendiezi zăpezile. aștept– cerul coboarăpe dinții orașului

aștept –și umbra învăluie casele încremenite.

când va cădea peste noifocul zilei?ațâț,în așteptare,cenușa unei veri moarte.

în românește de Irina-Roxana Georgescu

n

Tahar Djaout (11 ianuarie 1954 – 26 mai 1993) a fost un jurnalist, poet și scriitor algerian, asasinat în 1993. S-a născut în 1954 în satul algerian Oulkhou (Ighil Ibahriyen) din regiunea Cabiliei. Devine, în anii ’80, una dintre figurile lite-rare promițătoare ale Algeriei și o voce vibrantă, bine articulată în presa algeriană. Între 1980 și 1984 este responsabil de rubrica de cultură a săptămânalului Algérie Actualité. În 1985, pleacă pentru doi ani în Franța cu o bursă pentru jurnalism, alături de familia sa, însă revine în 1987 în Alger și își reia activitatea publicistică. Pune bazele săptămâna-lului Ruptures, al cărui prim număr apare pe 16 ianuarie 1993. Este autorul mai multor romane (L’Exproprié, Alger, 1981; Les Chercheurs d’os, Ed. du Seuil, 1984; L’Invention du désert, Ed. du Seuil, Paris, 1987; Les Vigiles, Ed. François Majault, Paris, 1991), al unui volum de povestiri (Les Rets de l’Oiseleur, 1984), de interviuri (cu Mouloud Mammeri, Alger, 1987) și al numeroase volume de poezie (Solstice barbelé, Canada, 1975; L’Arche à vau-l’eau, France, 1978; L’Oiseau minéral, 1980; Insulaire et Cie, 1980; L’Etreinte du sa-blier, Oran, 1983; Les Mots migrateurs, Alger, 1984). p*rnind de la unul dintre romanele sale, regizorii Kamal Dehane și Mahmoud Ben Mahmoud ecranizează Les Vigiles, sub titlul Les Suspects (2004). După uciderea sa, BBC realizează un documentar intitulat Shooting the Writer, în care scriitori algerieni de limbă franceză (Rachid Mimouni) și arabă (Tahar Ouettar), jurnaliști și membri ai familiei depun mărturie despre asiduitatea și convingerea cu care Tahar Djaout a luptat pentru libertatea de exprimare a artistului, pentru drepturile cetățenilor algerieni, pentru egalitate și dreptate.

meridian

TRIBUNA • NR. 396 • 1-15 martie 2019 31

bloc-notes Aniversarea Teatrului de Păpuși PUCK – Tinerețe ...· Din acest motiv, doresc să pre-zint cititorilor prestigioasei noastre reviste jubileul unei vechi instituții - [PDF Document] (31)

o dată pe lună

– Vă rog să luați loc, să vă relaxați puțin după care o să începem...

– Nu prea înțeleg despre ce treabă ar putea fi vorba. Am fost la o nuntă, ca la multe altele și, cam atât... Nu înțeleg acest chestionar...

– E ceva nou, poate dumneavoastră să vi se pară ceva vechi, ce a mai fost, dar, repet, e ceva nou introdus în legislație de curând, printr-o ordonanță de urgență. Cu toate mâinile sus Parlamentul a votat-o... Ce bănuitor sunteți!

– Și, totuși, e ciudat... asta ca să nu spun altfel... Înțeleg să dau lămuriri, să fiu întrebat despre alte lucruri, un complot de anvergură, un atentat, deraierea unui tren, cu victime, un in-cendiu, dar aici e vorba doar de o nuntă...

– Domnul meu, scriitor dacă nu mă înșel, nu vă pot destăinui toate motivele pentru care inte-rogăm acuma și nuntași, dar pe unul vi-l spun și vă rog să-l și credeți... vrem să ne reconstru-im istoria, s-o amplificăm și pentru asta, fiecare eveniment, în primul rând colectiv, trebuie con-semnat.

– Domnule, m-ați făcut bănuitor, poftim, să zicem că sunt, dar aveți o figură cam bizară... ca să nu spun altfel...

– Știu la ce vă gândiți, curată obsesie, dar e o greșeală, o eroare, o simplă aparență...

– Posibil, obsesie, aparență, dar fumați ace-leași țigări, „lungi” li se spunea, aceeași voce, gesturi la fel, vă plimbați cu mîinile la spate, aer de stăpân, simt iarăși un miros neplăcut...

– Chestiunea cu „anii”, n-am zis-o eu, ați ros-tit-o dumneavoastră...

– Dar, totuși, țin să vă spun că eu am fost doar la o nuntă...

– N-am zis că nu... iar noi, căci suntem mai mulți, v-am luat de la o nuntă...

– Dar, domnule, n-ați fi avut voie s-o faceți…– Și, totuși, am făcut-o... ne-am permis... însă

timpul se scurge, să trecem la treabă... Numele și Prenumele dumneavoastră, studii, primul loc de muncă...

– Dar după câte înțeleg, trebuie să le știți... le știți cu siguranță...

– De știut le știm, cum de nu, dar vrem să vă auzim cum le rostiți, cum puneți accentul pe cu-vinte...

– Pânzaru Mihai, profesor de istorie, sat Ohaba-Română.

– Cunoaștem locul, noroaie, băutură multă, i-ați disprețuit pe oamenii aceia?... răspuns cu DA sau NU…

– DA, i-am disprețuit, nu era nimic de admi-rat la ei.

– Când ați ajuns, imediat după un an, în satul unde erau și germani, pe aceștia i-ați disprețuit sau nu? Tot un răspuns ca mai înainte.

– NU, nu i-am disprețuit fiindcă nu aveam de ce.

– Să înțeleg atunci, că i-ați admirat?– Mai mult asta, căci aici aveam și niscai mo-

tive... curățenie, aparate casnice, uneori mașină, haine, mobile bune. Totul luat prin comparație...

– Dar la micile petreceri de acolo, ați cântat cu ei ținându-vă de gât?

– Ei nu concepeau nici să cânte, nici să se țină

cu mine de gât... Și asta mi-a plăcut...– Dar cu gândul la R.F.G., erau?... Le plăcea

socialismul nostru?...– Vă răspund invers la întrebări... nu le plăcea

defel socialismul nostru și cu gândul la R.F.G., erau toți...

– Dar de tovarășul nostru suprem, ce spuneau ei, ce spuneați dumneavoastră?

– Și ei și eu spuneam la unison, că era un cre-tin...

– Sunteți de acord să facem o pauză, să pot fuma una „lungă”, cum ziceți, sau mergem mai departe?

– Dacă ar fi fost după mine nici n-am fi în-ceput dialogul care, poate, nici nu e un simplu dialog... și cine știe unde duce?

– Și vedeți, că totuși, l-am început... indiferent unde ar duce...

– Ce ciudat sună, după anumite lucruri care între timp s-au petrecut... să mergi cu un necu-noscut și să-i răspunzi la întrebări... Domnule, ar trebui să vă iau de gât...

– N-o s-o faceți, deși sunteți un om curajos, optimist, plin de speranțe...

– Credeam...– Stop cu „crezutul”, lăsați-l de-o parte, eu aș

dori să continuăm, să aprofundăm chestiunile...– Cum... au reapărut chestiuni... din nou?...– Dar ele, în fapt, n-au dispărut niciodată...

Deci, ați fost la nuntă... Ați văzut tot... Dansul miresei de la primii pași, discursul împleticit al socrului mare, momentul comic-actoricesc?

– Exact cum spuneți, eram acolo...– Și ce-a mai fost?... asta ca să să verific și eu...– Vă fac plăcerea, nu vă speriați... schim-

barea toaletei soacrei-mici, poeziile scrise de

Mircea Pora

Dosarul „Nunta”socrul-mic, parodia cam nesărată după „Ia-ți mireasă ziua bună”, aducerea sarmalelor cu găsi-rea acelei pietricele, puiul de scandal ce-a urmat, glumele banale, multe răsuflate, de pe vremea bunicului meu, apariția primilor cântăreți-nun-tași, pe bază de alcool, valurile de dansuri po-pulare, apoi, zvonul că vine meteorologul Silviu Grigore, care va anunța brusca scădere a tem-peraturii peste tot, inclusiv în sala de nuntă, în sfârșit, câteva scene de gelozie, tangourile cam „lipite” ale miresei, nu cu unul ci cu mai mulți...

– Atunci, pot îndrăzni și eu cu întrebarea... ce s-a mai discutat pe la mese?... prin colțuri... pe la toalete? Fii fără grijă, există înregistrări, probe, mărturii...

– Spre exemplu?…– La „Masa centrală”, banalități, minute între-

gi despre doi pudeli, adorabili, Puffy și Caruso, despre o altă nuntă unde s-a băut șampanie din butoaie, s-a criticat meniul, două domnișoare cu o groază de bancuri sexuale, probleme de ser-viciu, cuplări te miri pe unde, proiecte de con-cedii, tăierea porcului, îmbătarea unui unchi, un oarecare Torente, doar la dumneavoastră și colegul Murgu discuțiile erau altele... subliniate cu roșu...

– Așa-i... încep tot mai mult să vă cred... dar, scuzați, n-am văzut, totuși, să ne asculte cineva... unde erați?...

– Când aproape, când departe... cu ochii pe cine trebuia... N-ați cerut bere de vreo șapte ori?... „Domnu, domnu, aici încă o sticlă”... Și cine v-a adus-o?... Eu, de fiecare dată... cu apa-ratura... iar dumneavoastră ca și când n-aș fi fost acolo, vorbeați... vorbeați...

– Am înțeles, subiectele noastre erau alte-le... nu ne interesa mâncarea, băutura, „Tortul Miresei”...

– De la Dumneavoastră am luat tot, până la ultimul cuvânt...

– Domnule, dă-mi și mie o țigară” lungă”, ca pe vremuri și spune-mi ceva... Ai vorbit de un bunic, bunicul dumitale... aceeași meserie... ace-leași preocupări?...

– Da, și ce e rău în asta?... la fel ca și mine... dar fără mănuși, cu revolverul, cu ciomagul, cu Futu-ți Dumnezeii Mă-ti, cu pocnete în ușă, cu ochelari de tablă...

– Și atunci, pe bunicul meu... știți ceva?...– Cum să nu... pe bunicul dumneavoastră...

exact bunicul meu... tovarășul maior de atunci, Teoharie...

– Unul mai mic, cu accent, cu ochi răi, glas pițigăiat... eram de câțiva ani, mi-l amintesc... răcnea la noi în dormitor... „în douăzeci de mi-nute să fii gata, pe ceas, stau cu ochii pe ceas”... Și mai departe... Cum era bunicul tău acasă?...

– Auzi întrebare... cum era bunicul meu aca-să?... Ca orice bunic… știa și povești... cu oile, cu lupul, se ascundea după dulap, divan, noi îl căutam...

– Ș-atunci, fumătorule de Kent... după ce pe toți „bunicii” i-ați lichidat, după ce-ați semănat spaime peste tot, după un fel de Revoluție care-a fost... după toate astea, când nimeni aproape nu mai mișcă... cui mai folosesc înregistrările, foto-grafierile, rețeaua asta de informatori?...

– Probabil, nimănui, dar Răul... înțelegi, tu, Răul... trebuie mereu alimentat...

n

Christian Paraschiv Sat (2000), lemn și plumb

TRIBUNA • NR. 396 • 1-15 martie 201932

bloc-notes Aniversarea Teatrului de Păpuși PUCK – Tinerețe ...· Din acest motiv, doresc să pre-zint cititorilor prestigioasei noastre reviste jubileul unei vechi instituții - [PDF Document] (32)

simeze

A rmonia ideilor și spontaneitatea artisti-că sunt principalele avataruri ale Clarei Tudoran, iar Laus Panem poate doar să

confirme acest fapt. Tema sacră și cu o încărcătu-ră tradițională adâncă este exploată într-un mod inedit de artistă, care prin expoziția găzduită de Galeria Ars Sacra Claudiopolitana încântă pu-blicul nu numai cu un set de creații artistice, dar oferă și o poveste fascinantă pentru cei care decid să pășească în acest tărâm mistic construit pe cele aproape 40 de creații artistice. Lucrările pe lemn, grafica și cele textile se completează armonios, se construiesc una peste alta, fără greșeală și fără de-zechilibru, încât imaginea unitară a expoziției ne permite nu numai o incursiune în lumea interioa-ră a artistei, ci ne oferă și o compoziție relevantă a expresiei acestei lumi interioare. O lume a ar-moniei în creație, o lume unde expresia este una lină și melodioasă, fără derapaje în formă și fond, o piesă muzicală cântată pe un instrument cu trei corzi unde fiecare coardă reprezintă o dimensiu-ne a creației.

Deși Clara Tudoran este o maestră a creației textile, cu ocazia acestei expoziții, ne surprinde cu lucrări de grafică și pictură pe lemn (lopeți de pâine) cu un caracter inovativ și jovial. În mod obișnuit, acest tip de artă pe lemn este unul tra-dițional, unde elementele consacrate ale artei po-pulare domină suprafața de creație, însă în cazul de față artista redefinește acest spațiu oferindu-i o dinamică și paletă de culori neobișnuită, creând astfel o serie de lucrări ieșite din tipar. Desigur, se poate spune că această încercare este o aventură periculoasă, deoarece tradiționalul nu întotdeau-na tolerează inovația. Totuși, Clara Tudoran adu-ce în fața publicului un complex de idei transpuse în mod profesionist, fără cusur și cu o fantezie care denotă existența unui concept bine gândit în spatele acestei tentative de creație. Probabil și din această cauză experimentul de redefinire a suprafeței de lemn este unul echilibrat și marcat nu numai de o armonie a culorilor, ci și a temei,

care aduce ceva nou și mai dinamic cu fiecare piesă nou creată. Un ochi mai conservator ar pu-tea afirma că prin înlăturarea elementelor tradi-ționale de pe suprafața lopeților de pâine se face

un sacrilegiu și se golește de conținut demersul decorativ-artistic, însă din punctul nostru de ve-dere chiar prin îndrăzneala de redefinire a acestui spațiu se deschide o dimensiune și mai plină de conținut, unde noul rivalizând cu tradiționalul scoate în evidență contraste și valori.

Pe de altă parte, lucrările de grafică sunt în oa-recare măsură o oglindă și o lupă a celor de pe lemn. Aici putem observa elemente și părți de lucrări scoase în evidență, regândite în așa fel în-cât lucrările de grafică devin un set de lucrări in-dispensabile din ansamblul general al expoziției. Culorile vii, care curg și se suprapun în mod echi-librat și plăcut, reușesc să transpună nu numai ideea de bază, dar creează și o aură în jurul aces-tora, care poate fi înțeleasă doar prin analiza în ansamblu a expoziției. Complexul de idei și culori este unul excepțional, incursiunea în lumea idei-lor este una sublimă dar elocventă, unde elemen-tul sacru primește o încărcătură aparte și devine vizibil și teligibil. În contrast cu lopețile de pâine, unde ansamblul lucrării este elementul central, în cazul lucrărilor de grafică detaliile sunt cele care crează lumea simbolică a artei și ne introduc în spiritul real al Laus Panem. Acest spirit este mar-cat de unicitate și totalitate, unicitate deoarece fi-ecare creație are o poveste și totalitate deoarece aceste povești pot fi transpuse într-o narațiune complexă unde elementele tradiționale și cele noi se întâlnesc și creează un univers nou profund dar tangibil ochiului și minții umane.

n

Iakob Attila

Laus Panem

Vernisaj Clara Tudoran la Galeria Ars Sacra Claudiopolitana. În fotografie: Nagy Emőke, Forró Ágnes, Tudoran Clara și Iakob Attila.

Tudoran Clara Laus Panem

TRIBUNA • NR. 396 • 1-15 martie 2019 33

bloc-notes Aniversarea Teatrului de Păpuși PUCK – Tinerețe ...· Din acest motiv, doresc să pre-zint cititorilor prestigioasei noastre reviste jubileul unei vechi instituții - [PDF Document] (33)

Jacopino del Conte, Portretul lui Michelangelo Buonarroti (detaliu); Pompeo Caccini, Portretul lui Michelangelo (detaliu)

conexiuni

A rtiștii nu sunt feriți de boli, iar acest lucru poate fi observat și în lucrările lor. În ultimi ani, tot mai mulți medici au fost intere-

sați în depistarea bolilor artiștilor: în volumul The Artists' Eye (Harry N. Abrams, 2001), Dr. Michael F. Marmor, oftalmolog la Stanford University, și Dr. James G. Ravin au studiat rolul vederii și bolile de ochi care pot afecta procesul de creație. De ce par mișcătoare picturile lui Georges Seurat? Galbenul din picturile lui van Gogh este datorat folosirii drogurilor? Tentele largi de culoare din Nuferii lui Monet se datorează cataractei de care suferea artis-tul? Plecând de la opere de artă de referință și fo-losind ilustrații novatoare care stimulează viziunea artistică, autorii volumului au adus o contribuție importantă pentru istoria artelor.

Michelangelo suferea de osteoartită și de calculi renali

Plecând de la o scrisoare din 1552 a lui Michelangelo către nepotul său, Lionardo di Buonarroto Simoni, în care sculptorul de aproape 80 de ani se plângea de un mare disconfort când scria, un grup de medici (Davide Lazzeri, Manuel Francisco Castello, Marco Matucci-Cerinic, Donatella Lippi și George M. Weisz) a cercetat viața și opera lui Michelangelo și a ajuns la concluzia că acesta a su-ferit de osteoartită în ultimii 15 ani din viață. Către sfârșitul vieții, durerile erau atât de mari, încât nu mai putea să scrie deloc: „Am primit mai multe scrisori, iar la trei dintre ele nu am răspuns pentru că mâna mea refuza să scrie. Așa că, în viitor, îi voi pune pe alții să scrie pentru mine, iar eu doar voi semna scri-sorile” (Roma, Decembrie 1563).

În susținerea tezei lor cu privire la osteoartri-tă, cei cinci medici au studiat două portrete ale lui Michelangelo: în prima lucrare, realizată de Jacopino del Conte, în 1535, mâna stângă a artistului de 60 de ani prezintă deja simptomele osteoartritei; cea de-a doua lucrare a fost realizată după moartea lui Michelangelo (1595) de Pompeo Caccini. Studiul mâinilor lui Michelangelo a scos la iveală faptul că acesta era „stângaci”.

Artists' DiseasesSilvia Suciu

Osteoartita nu era singura boală care îl supăra pe Michelangelo. În corespondența cu mai tânărul său prieten Giorgio Vasari, Michelangelo descrie simp-tomele nefrolitiazei de care suferea, cu expulzarea repetată a pietrelor din rinichi: „Messer Giorgio, dra-gă prieten, [...] starea mea de sănătate nu este foar-te bună, căci sufăr din cauza calculilor renali, boala bătrâneții. Maestro Eraldo (sic!) este martor, iar lui îi datorez viața mea (Roma, 1557)”. De crizele renale ale lui Michelangelo s-a ocupat, după 1547, anato-mistul Matteo Realdo Colombo, prescriindu-i sculp-torului o cură zilnică cu apă minerală din Viterbo.

O altă supoziție a medicilor (Dr. J. Montes-Santiago și Dr. Paul Wolf) a fost aceea că Michelangelo suferea de o intoxicație cu plumb, lucru cauzat fie de culorile și solvenții pe care îi folosea, fie de consumul de vin (în epocă, acesta era stocat în recipiente de plumb).

Este posibil ca intoxicația cu plumb să fi cauzat și episoadele depresive care reies din corespondența sa.

Dacă pentru Michelangelo era un chin să scrie, cu siguranță că era dureros să lucreze! În ciuda tuturor suferințelor sale, a lucrat până la sfârșitul vieții (18 februarie 1564), câte șase ore pe zi, lăsând o singură operă neterminată (Pieta` Rondanini).

Leonardo da Vinci avea strabismÎn studiul condus de Christopher W. Tyler, Dovezi

ale strabismului la Leonardo da Vinci, au fost exa-minate șase portrete și autoportrete ale artistului, în care se poate identifica direcția privirii la fiecare ochi. Printre lucrările studiate au fost picturile Salvator Mundi și Sfântul Ioan Botezătorul, desenele Omul Vitruvian și un Autoportret și sculpturile David și Tânăr luptător (ale lui Andrea del Verrocchio, care se presupune că au fost modelate de însuși Leonardo).

Examinarea acestora a evidențiat faptul că artistul renascentist suferea de „exotropie, un tip de strabism în care unul sau ambii ochi sunt îndreptați spre exte-rior”, prezența acestei condiții fiind cu mult mai pro-nunțată în portrete decât în autoportrete. Leonardo suferea de „exotropie intermitentă” (în lucrările exa-minate, indicii strabismului au variat de la −13.2° la 5.9°), extropia mai severă a fost percepută în mo-mentle de relaxare, în timp ce focalizarea vederii pe un obiect a dus la corectarea exotropiei (C.W. Tyler).

Christopher W. Tyler a remarcat că această defici-ență de vedere a lui da Vinci „a contribuit la capaci-tatea lui extraordinară de a transpune peisajele (mai ales scenele montane) și obiectele într-o manieră tridimensională”. Iar dacă strabismul artistului era intermitent, acesta putea să acceadă la vizualizarea stereoscopică a mediului.

BibliografieDavide Lazzeri, Manuel Francisco Castello, Marco

Matucci-Cerinic, Donatella Lippi și George M. Weisz, „Osteoarthritis in the hands of Michelangelo Buonarroti”, în Journal of the Royal Society of Medicine, 2016, Vol. 109(5), pp. 180–183.

Christopher W. Tyler, PhD, „Evidence That Leonardo da Vinci Had Strabismus”, în JAMA Ophthalmology, 18 octom-brie 2018.

n

Leonardo da Vinci, Sfântul Ioan Botezătorul, Sursa independent.co.uk

TRIBUNA • NR. 396 • 1-15 martie 201934

bloc-notes Aniversarea Teatrului de Păpuși PUCK – Tinerețe ...· Din acest motiv, doresc să pre-zint cititorilor prestigioasei noastre reviste jubileul unei vechi instituții - [PDF Document] (34)

Urmare din pagina 36

finală. Dureroasă e confruntarea cu realitatea interioară, cufundare în întunericul mai adânc decât orice abis, mai negru decât cel mai negru negru. Decapitarea este simbolul dar în egală măsură capul de corb. Se face referire la morta-litate, agonie p*rnită de la haosul interior, îndo-ială și disperare, încercări neputincioase pentru aflarea existenței obiective. Orice a trăit moare, tot ce e mort putrezește nascând o nouă viață. Dar dacă în adâncul beznei este aflat adevărul se va trece la următoarea fază, cea de albedo, lumi-nă albă, stare de pace și echilibru, cunoașterea atitudinii potrivite, fântână sursă a vieții din care izvorăște tinerețea. Feminin și masculin (1982): când bărbat și femeie totuna sunt. Lumea fizică manifestare a dublei naturi la nivelul corpului, exprimare a celor două sexe, efemeritate predes-tinată dispariției. Ca spirit omul androgin este dualitate într-o unitate în afara timpului, spa-țiului sau materiei, femininul și masculinul în contopire, conștient și subconștient ca tot unitar, adevărata identitate.

CuvântÎn discuția despre responsabilități și vocație

atrage atenția asupra importanței cuvântului, puterii lui, cum poate fi o armă cu două tăișuri pentru bine sau pentru rău. Să nu uităm că tre-buie drămuit cu grijă ca prețios dar ce este, prea multa folosire l-ar devaloriza, poate fi aproape distrus de cei ce nu îl respectă. În plus practica-rea limbajului scris intră într-o categorie aparte, nu toți cei chemați sunt aleși, valorile însă tot-deauna ies la iveală. „Semnul, punctul, suprafața sunt primele mărturii a ceea ce devine Cuvânt. Noi încercăm să nu Scriem dar conținutul ne duce la Cuvânt. Care are conținut și conținător, ceea ce îl definește prin limbaj plastic.”

Cutia cu fotografiiNu este posibil să le pui într-un sertar al me-

moriei și să le uiți acolo, sunt mai mult decât simple imagini pe hârtie. Lucrările foto de di-mensiuni foarte mici colorate în anii 60-70 au fost salvate de mama sa într-o cutie de pantofi. Fac parte din identitatea autorului sau mai bine spus a ceea ce alege să arate, trecut fetișizat pe care s-a acționat cu o varietate de intervenții: hașuri cu cerneală violet, decupaje, reansam-blări de mici pătrate, un puzzle fixat cu bolduri

lucrate împreună cu Jan Stephan van Calcar, unul dintre elevii lui Tițian, colaborare ce avea să influențeze timp de secole tot ce s-a făcut în domeniu. Descoperirile științifice, microscopul electronic lărgesc orizonturi abstractizând re-prezentările, ducându-le atât de departe în deta-liu încât să pară de neînțeles pentru ochiul pro-fan. Inevitabil trupul devine material de lucru, suport ori mijloc al expresiei plastice, ajunge să fie contemplat și scrutat de către artistul ce caută sensul existenței, el se apleacă asupra ființei sale în primul rănd, fiindcă e la îndemână și îl preo-cupă mai mult. Explorează toate ipostazele posi-bile mergând atât de departe încât linia de sepa-rare dintre viață și artă va apare tot mai neclară, greu de fixat, pictorul devine astfel relevant în aceeași măsură ca opera sa. Întreaga existență, chiar și cele mai neînsemnate amănunte vor avea importanța lor, cu precădere în ziua de azi când curiozitatea e o caracteristică esențială, condiți-onată de tehnologia informației, comunicare în timp real, diversitate a mijloacelor folosite pen-tru acces imediat la audiențe mai mari ori mai mici. Să nu uităm însă, demersul artistic autentic este suficient sieși, poate exista natural fără mar-tori sau recunoștință. Christian Paraschiv acțio-nează în cadrul acestei paradigme cu naturalețe, nu s-ar poziționa diferit în nici o împrejurare, felul de a fi, personalitatea sa nu lasă loc pentru manifestări în spațiile știute, forme comune ba-nalizate prin repetări la nesfârșit. Nu întâmplă-tor exprimă cu limpezime convingeri dătătoare de sens, credința sa nu poate fi decât una sin-gură: „Poate miracolul corpului a venit odată cu apariția cultului morții, vezi Egiptul spre exem-plu. Aproape de religia ortodoxă care îți condu-ce viața pentru ceea ce va fi după moarte. Viața de apoi. Aici e paradoxul. Da, omul, artistul a vrut să înțeleagă, apoi mai târziu doctorul, omul de știință, omul filozof ce încearcă să depășeas-că lumeasca materialitate. Câtă cultură! În ziua de astăzi marii oameni de știință sunt din ce în ce mai convinși că lucrurile au fost parcă făcu-te de cineva! Altfel nimic nu mai este de înțeles, nici fizica cuantică ce permite unui foton să fie în două locuri în același timp. Suntem ceea ce încercăm să fim. Dumnezeu este cu noi dar nu prea îl înțelegem încă”.

NigredoNegrul este culoarea limbajului, negrul cerne-

lei din stilou, negrul plăcii de ardezie însemnat cu albul cretei, banda neagră a mașinii de scris. Negrul său a devenit închidere, liniște surdă, mu-țenie pe nevăzute. Se îngroapă în cărbune (1999, Piotrkow, Polonia) apoi se ridică în picioare în-tr-o repetiție a învierii. Sau ca descompunere a greutății materiei, închisoare a spiritului ce se eilberează prin renunțare. Negrul primul sta-diu alchimic, performance în care se învelește în benzi subțiri de plumb ca o mumie, plumbul metal nigredo, toxic și periculos pentru viață, moartea precondiție a putrezirii (2000, Oudin Gallery, Paris). Drumul deschis către introspec-ție și autocunoaștere, analiza emoțiilor nu nea-părat pe cale rațională, nucleul afectiv ca țintă

Negrul este culoarea limbajului

ca într-un insectar de școlar, accentuarea con-turului cu ajutorul capselor metalice rotunde, acoperirea fețelor cu botnițe alungite ca cele de câine, pierdere a identității prin ascunderea chi-purilor în spatele plasei de sârmă, alienare și an-goasă, dezumanizare și reducere la un anonimat uniformizator, uscat, golit de sentimente într-un abandon resemnat, trimitere foarte precisa la destinul ființei umane din regimul totalitar co-munist. Totul se explică cerebral, rece, detașat, cu teama conștientizării ori acceptării traumei, ori-ce trebuie lăsat în urmă, învelit, ferit de priviri și astfel purificat, dus în afara durerii. Fiecare mar-tor poartă un nume ca o plăcuță de identificare a corpurilor ce zac în groapa comună presărată cu flori de nu mă uita: „Tânăr comunist” (1970), „Școlărița” (1973), „Reimagine” (1978), „Bunica, mama și sora mamei” (1970), „Jocuri, Cuvinte încrucișate” (1970), „Image-Reimage” (1978), „Feminin-Masculin sau Moartea” (1997).

Poale în brâu (2018)Lucrarea face parte din ciclul „Satul și

Ortodoxia”, plăcinte chiar înainte de a fi puse la cuptor, galbenul crud al oului întins pe alu-atul moale cu mănunchiul penelor de pasăre. Performance ca trecere de la rutina și simplitatea gestului anonim la mișcarea mâinii ca ceremoni-al, reconstituire în cadrul atelierului a unui mo-ment aparte, pensulații pe imaginea fotografică, aduceri aminte și reverii. S-a înfățișat ca urmă lăsată de o stare aparte ce transcende timpul, strângere a lumilor de la răsărit spre apus, adu-cere împreună în modernitate dar și în tradiție, recapitulare a lucrurilor importante.

Negrul este culoarea limbajului iar Christian Paraschiv are încă multe de spus.

(Christian Paraschiv, Pro Nomos, Galeria Romană, București, 5 februarie-6 martie 2019.

Nomos Exposition Christian Paraschiv, Le Fonds de dotation Enseigne Des Oudin, Paris, 1

decembrie 2018-30 martie 2019)

n

Christian Paraschiv

Christian Paraschiv Săpun comunist (2006)

TRIBUNA • NR. 396 • 1-15 martie 2019 35

bloc-notes Aniversarea Teatrului de Păpuși PUCK – Tinerețe ...· Din acest motiv, doresc să pre-zint cititorilor prestigioasei noastre reviste jubileul unei vechi instituții - [PDF Document] (35)

bloc-notesEugen CojocaruAniversarea Teatrului de Păpuși „PUCK” – Tinerețe de... 69 de ani 2editorialMircea ArmanFilosofia ca practicare a morții – cîteva note marginale 3cărți în actualitateȘtefan ManasiaÎnțelesuri 4Ioan-Pavel AzapRomanul unui conflict cultural 4Ion BuzașiTrinitatea poeziei transilvane și Marea Unire 5Adrian Țion „Troița de cuvinte” întru preamărirea bihorenilor 6comentariiMarin IancuViziune și reflecție 7in memoriamNicolae MareșIon Brad – scriitor și diplomat 9memoria literarăConstantin CubleșanÎntre înfrângeri și victorii (Geo Dumitrescu) 10poeziaNicolae Cabel 11parodia la tribunăLucian Perța 11prozaMarian IleaCanetti & Levay 12Puși DinulescuScaunele 12Nicolae IliescuMarea invizibilă (XI) 13concursul național de proză „Ioan Slavici”Mihail SoareȘi-atunci i-a lăstărit piciorul 14Ștefan Damian - 70Alessandro CabiancaEseist, traducător, romancier și poet 17Ani BradeaAgora din bloc 18Constantin CubleșanDramatismul actualității 18Ion NojaHoinar între vis și realitate 19filosofieAlexandru BobocIntelect, Rațiune, Spirit. De la raționalismul clasic la gândirea speculativă (I) 20diagnozeAndrei MargaCriza demnității 22eseuAlexandru SfârleaObiectivitatea nemiloasă 24însemnări din La ManchaMircea MoțÎn căutarea cărții pierdute 26reportaj literarCristina StruțeanuAspră, tăinuită 27socialAdrian Lesenciuc„Revrăjirea lumii” sau Gutenberg vs. Zuckerberg Note pe marginea unei lecturi din #Fakenews 28showmustgoonOana PughineanuManagementul zen (II) 29opiniiVistian GoiaBună țară, rea tocmeală, mama ei de rânduială! 30meridianTahar Djaout 31o dată pe lunăMircea PoraDosarul „Nunta” 32simezeIakob AttilaLaus Panem 33conexiuniSilvia SuciuArtists' Diseases 34plasticaConstantin Țînteanu Negrul este culoarea limbajului 36

ABONAMENTEPrin toate oficiile poștale din țară, revista având codul 19232 în catalogul Poștei Române sau Cu ridicare de la redacție: 30 lei – trimestru, 60 lei – semestru, 120 lei – un an Cu expediere la domiciliu: 39 lei – trimestru, 78 lei – semestru, 156 lei – un an. Persoanele interesate sunt rugate să achite suma corespunzătoare la sediul redacției (Cluj-Napoca, str. Universității nr. 1) sau să o expedieze prin mandat poștal la adresa: Revista de cultură Tribuna, contravaloare revistă cont nr. RO57TREZ21621G335100xxxx și contravaloare taxe poștale cont nr. RO16TREZ24G670310200108x deschis la B.N. Trezoreria Cluj-Napoca.

plasticasumar

NomosChristian Paraschiv se distinge prin multitudi-

nea fațetelor unei personalități complexe cu sur-prinzătoare modalități de exprimare. Își enunță în 1981 crezul artistic: actul creației trebuie să fie cre-dință, cu nimic diferită de religie, doar așa poate fi posibilă manifestarea sinceră și consecventă până la capăt. Nu e ușor de mers pe drumul deschis de arta sa, poate și mai greu să o înțelegi în decon-certantele amănunte, unele dintre formulele des-coperite de el fiind precum cele din matematică: știi că sunt adevărate, de o frumusețe deplină, dar nu cunoști demonstrația nici modelul pe care se pliază. Indicii sunt suficiente, dar e nevoie și de o minimă inițiere, la prima privire lucrările par a fi eșantioane dintr-un laborator științific, urme lăsate de un alchimist în căutarea elusivei pietre filozofale sau de un Frankenstein modern. Mostre de piele de cultură cu elemente prelevate de pe brațul său, radiografii stranii cu organele interne ce trimit în imaginație spre pâlcuri de arbori dar și cu p*rniri în sens invers, peisaje reale ce evocă rețeaua vaselor de sânge ori a capilarelor. În plus blană de animal cu intervenții de culoare albă cu rezultatul dus în „no man’s land” unde interpreta-rea poate fi diferită, văzut ansamblul în funcție de receptor, fie ca pictură, basorelief, obiect, uitată scriitură din vremurile de demult, fie ritm și po-ezie, incantație șamanică, depozitar al memoriei,

măsură a timpului ce s-a scurs. Eu le-am numit pe toate la un loc „blană eschivă”, le văd ca porți de trecere într-o altă dimensiune, loc al atavismu-lui, simplității primordiale, concentrației maxime de trăire pe suprafețele mici, gest și reținere toto-dată, bucurii temperate. Dacă ecorșeul înseamnă om fără piele, expunere de carne vie, mușchi roșii de două ori dezgoliți de acoperământ, de această dată vorbim de pielea fără om, piele ca haină, de-cor, accesoriu, suportul purtător de mesaj. Piele întoarsă pe dos ca multe dintre semnificații, în-veliș care protejează dar și multiplică informația, o păstrează pentru cei ce vor veni, într-o anumită măsură imortalizează efemera trecere a noastră pe Pământ, provocare ambiguă a unei nemuriri promise dar greu de atins pentru cei mulți.

Cu vânt Cum se raportează la viață artistul? Care sunt

legăturile, semnificațiile, ne ajută istoria să înțe-legem? Și apoi, imagine în oglindă, unde alege să se poziționeze față de moarte? S-a scris despre sălile de disecție, desacralizarea corpului uman tăiat, cercetat pentru cunoaștere și progres, riva-lități, orgolii, învingători sau învinși. Leonardo fura cadavre din cimitire ca să le studieze, Vesalius a lăsat planșe anatomice de neegalat,

Constantin Țînteanu

Negrul este culoarea limbajului

Continuarea în pagina 35

Christian Paraschiv Objet politique (1994)

bloc-notes Aniversarea Teatrului de Păpuși PUCK – Tinerețe ... · Din acest motiv, doresc să pre-zint cititorilor prestigioasei noastre reviste jubileul unei vechi instituții - [PDF Document] (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Annamae Dooley

Last Updated:

Views: 6391

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Annamae Dooley

Birthday: 2001-07-26

Address: 9687 Tambra Meadow, Bradleyhaven, TN 53219

Phone: +9316045904039

Job: Future Coordinator

Hobby: Archery, Couponing, Poi, Kite flying, Knitting, Rappelling, Baseball

Introduction: My name is Annamae Dooley, I am a witty, quaint, lovely, clever, rich, sparkling, powerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.